B06.jpg

การสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557

ลำดับที่ ชื่อผู้เสนอผลงานวิจัย ภาควิชา/สาขาวิชา ชื่อผลงาน
1 ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ วรรณคดีเปรียบเทียบ International Conference on Thai Studies (ICTSI12)
2 ผศ.ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล ภาษาศาสตร์ Thai-speaking children's use of referring expressions in a story retell task
3 รศ.ดร.มนธิรา ราโท ภาษาเวียดนาม Văn học Việt Nam tại Thái Lan (วรรณคดีเวียดนามในประเทศไทย) เวียดนามร่วมสมัย: วรรณกรรมและภาพยนตร์
4 รศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล ภาษาญี่ปุ่น Images of Children and Parents in Noh Plays of different Periods
5 รศ.พรรัตน์ ดำรุง ศิลปการละคร Reinventing Norah: a Path to Artistic Collaboration รับเชิญจาก World Dance Alliance - Asia Pacific (WDA)
6 รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ภาษาไทย Let's create our story: Thai linguist practices in task-based interaction and the Buddhist notion of interdependent self
7 อ.ดร.ธีรนุช โชคสุวณิช ภาษาไทย Human Reaction in Thailand based on Social Media Analysis after the East Japan Great
8 รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาษาอังกฤษ L2 English Article Omissions with Non-modified and Modified NP Referents: a Case of L2 Non-target-like Syntactic Representation
9 อ.นะท์ซุกิ มะท์ซุอิ ภาษาญี่ปุ่น Japanese Personal Pronouns on TV dramas: Learning usages of 1st and 2nd person pronouns through TV dramas
10 อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ บรรณารักษศาสตร์ Measuring usage of the printed collection in a non-circulating design library: an evidence-based multidimensional evaluation
11 รศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ภาษาญี่ปุ่น การวิเคราะห์กระบวนการที่นำไปสู่เคล็ดลับความสำเร็จของอาจารย์พิเศษชาวญี่ปุ่นที่สอนร่วมกับอาจารย์ชาวไทยในมหาวิทยาลัยของไทย: ปฏิสัมพันธ์ที่จำกัดระหว่างอาจารย์ชาวญี่ปุ่นและอาจารย์ชาวไทย
12 ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาษาไทย Keris Dances in Inao, the Thai Panji Story: The Transformation of Javanese and Malay Tradition into Thai Court Dance Drama
13 อ.ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร บรรณารักษศาสตร์ The Implementation of Web 2.0 Technology for Information Literacy Instruction in Thai University Libraries
14 ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาษาศาสตร์ Laryngeal contrast and tones in the Tai dialect of Cao Bang
15 อ.ปวิตร มหาสารินันท์ ศิลปการละคร Shakespeare in Contemporary Thailand: Macbeth in Thai Politics and Othello in Thai Premier League
16 อ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาษาญี่ปุ่น Recognizing the acceptance of Japanese culture through the Japanese Loanwords in Thai language
17 ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาษาไทย an online Jatakas database: plans and principles
18 ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ภาษาสเปน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมผู้เชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาสเปนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 8
19 ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ Not to be Taken Seriously': Irony's Echo in the Thai Translations of Anna and the King of Siam and Romance of the Harem
20 อ.คิโยะมิ อิเกะทะนิ ภาษาญี่ปุ่น An Analysis of Non-Verbal Vocalizations of Thai Student in OPI Data

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
731567