การสนับสนุนการประชุมและเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ปีงบประมาณ 2559

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อบทความที่นำเสนอ ในการประชุมนานาชาติ
1 ผศ.ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ Spoken output from a writing class?: A question from a corpus-driven study of Thai Undergraduates' argumentative essays Foreign Language Learning and Teaching Conference (FLLT)
2 รศ.ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์ Interlanguage Pragmatics: Negative Responses to English negative Yew/No Questions by L1 Thai Speakers Foreign Language Learning and Teaching Conference (FLLT)