การสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติของนิสิต ปีงบประมาณ 2559

ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ชื่อบทความที่นำเสนอ ในการประชุมนานาชาติ สถานที่ประชุม
1 นายอิสรา  นามตาปี ภาษาอังกฤษ "The Acquistion L2 English Non-Null Arguments by L1 Thai Learners" 6th International Conference on Teaching, Education, and Learning (ICTEL) Nanyang Echnological University ประเทศสิงคโปร์
2 นางสาวกรวีร์  ปัญญสิน ภาษาตะวันออก
(เอกภาษาจีน)
นำเสนอโครงการ Waltz into Happiness   มหาวิทยาลัย Berkley มณรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา