B05.jpg

รายการวิทยุอักษรพาที ประจำปี 2552

รายการวิทยุ "อักษรพาที"

ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 - 7.55 น.

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่นี่

  

รายการวิทยุอักษรพาที ประจำปี 2552

 

วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่อง วิทยากร
3 ม.ค. 52 การเรียนการสอนล่ามในประเทศไทย ศาสตราจารย์ถนอมนวล โอเจริญ
10 ม.ค. 52 เล่นละครสอนเด็ก รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง
17 ม.ค. 52 เทศกาลละครก่อนจบ อาจารย์ปวิตร มหาสารินันท์ 
24 ม.ค. 52 ชวนคุณครูทำละคร รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง
31 ม.ค. 52 ปรัชญาเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หสศ์ลดารมภ์ 
7 ก.พ. 52 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-จีนในศตวรรษที่ 20 อาจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ 
14 ก.พ. 52 ความรักในปรัชญากรีก อาจารย์ ดร.สุภัควดี อมาตยกุล 
21 ก.พ. 52 ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศมี กฤษณมิษ 
28 ก.พ. 52 แนะนำช่างศิลป์ในราชสำนัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
7 มี.ค. 52 น้ำตาของขงจื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
14 มี.ค. 52 มโนทัศน์โควาดาริ หรือความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการทำงานของชาวญี่ปุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร 
21 มี.ค. 52 ศิลปะคืออะไร อาจารย์ธิดาวดี สกุลโพน 
28 มี.ค. 52 ภาษาไทยหลากหลายสำเนียง
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา
4 เม.ย. 52 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์ดวงเนตร วงศ์ประทีป 
11 เม.ย. 52 พิธีสงกรานต์ของชนชาติไทย รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา 
18 เม.ย. 52 วัฒนธรรมทางภาษาของชาวญี่ปุ่น อาจารย์อัษฎายุทธ ชูศรี 
25 เม.ย. 52 การสอนภาษากับการแปล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส 
2 พ.ค. 52 อุตสาหกรรมโฆษณาไทยสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อาจารย์ ดร.วิลลา วิลัยทอง 
9 พ.ค. 52 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลกับภาษาในงานวรรณกรรม อาจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ 
16 พ.ค. 52 นโยบายและกลยุทธการเผยแพร่วัฒนธรรมของเกาหลี อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง 
23 พ.ค. 52 วารสารนิตยสารไทยสมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 อาจารย์ ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาต 
30 พ.ค. 52 วรรณกรรมสงครามในอิตาลี อาจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์ 
6 มิ.ย. 52 การออกแบบเว็บไซต์ให้น่าใช้ อาจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร 
13 มิ.ย. 52 ละครเรื่อง "ล่ามดี"
อาจารย์ ดร.ดังกมล ณ ป้อมเพชร 
20 มิ.ย. 52 ภาษากฎหมายฝรั่งเศส อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ 
27 มิ.ย. 52 ภาษามลายูในกลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์ อาจารย์ ดร.นูรีดา หะยียะโกะ 
4 ก.ค. 52 อาสาฬหบูชา: วันแห่งการศึกษาและเผยแผ่พระธรรม อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา 
11 ก.ค. 52 ช่วงเข้าพรรษาช่วงชีวิตสะอาด
อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา 
18 ก.ค. 52 โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในเมนูร้านอาหารไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ 
25 ก.ค. 52 อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย อ.ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช 
1 ส.ค. 52 งิ้ว อาจารย์ ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต์ 
8 ส.ค. 52 สองมารดาในพุทธศาสนา: พระนางมัทธีและพระนางปชาบดีโคตมี รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ 
15 ส.ค. 52 การเข้าร่วมประชุมนานาชาติเรื่อง "ล่ามทีจีน" ศ.ถนอมนวล โอเจริญ 
22 ส.ค. 52 วรรณกรรมเด็กในอินเดีย อาจารย์ ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ 
29 ส.ค. 52 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-อิหร่าน อ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ 
5 ก.ย. 52 การทำงานล่ามในการประชุม อ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ 
12 ก.ย. 52 ประเพณีการใช้สัตว์ในการละเล่นแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น ผศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร 
19 ก.ย. 52 เที่ยวโบราณสถานเกาะชวาภาคกลาง อาจารย์ ดร.เรือโทดินาร์ บุญธรรม 
26 ก.ย. 52 ภูมิปัญญาไทยในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา 
3 ต.ค. 52 นิเวศสำนึกในวรรณกรรมอเมริกันร่วมสมัย ผศ.ดร.ดารินทร์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ 
10 ต.ค. 52 เด็กน้อยกับหนังใหญ่ไปยุโรป อ.ดร.พันพัสสา ธูปเทียน 
17 ต.ค. 52 แผ่นดินสยามสมัยรัชกาลที่ 5 จากสายตาชาวตะวันตก
ผศ.ดร.หนึ่งฤดี โลหะผล  
24 ต.ค. 52 การต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดีย: การเคลื่อนไหวในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี เจริญพงศ์
 
31 ต.ค. 52 ศึกษาวัฒนธรรมและมารยาทของชาวเกาหลีโดยผ่านภาษา อ.สุภาพร บุญรุ่ง 
7 พ.ย. 52 ภาพลักษณ์ผู้สูงอายุในวรรณกรรม อ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร 
14 พ.ย. 52 วัฒนธรรมศึกษา
อ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 
21 พ.ย. 52 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลเชิงวัฒนธรรม อ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
 
28 พ.ย. 52 หมู่บ้านฮอลันดาในกรุงศรีอยุธยา อ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์
5 ธ.ค. 52 พระเจ้าอยู่หัวกับงานด้านอักษรศาสตร์ ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
12 ธ.ค. 52 เรื่องน่ารู้ภาษาชาวเล อาจารย์พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ 
19 ธ.ค. 52 เพลงคริสตมาส รศ.จารุณี หงส์จารุ 
26 ธ.ค. 52 อาหารปีใหม่ของญี่ปุ่น ผศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
736619