B06.jpg

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทำงานวิจัยในชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป้าหมายที่สำคัญคือทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนให้แก่คณาจารย์มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และมอบหมายให้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ต่อเนื่องและครบวงจร ดังนี้

1.การอบรมเกี่ยวกับแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียน

2.การสนับสนุนทุนเพื่อทำการวิจัยในชั้นเรียน

3.การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ และประสบการณ์ในการทำวิจัยในชั้นเรียน

4.การจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงาน (Clickเพื่อดูหลักเกณฑ์การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์)

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนและเกณฑ์ต่างๆ

 
ประกาศให้ทุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
Download  
ประกาศให้ทุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 Download  
แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2560
Download  
     

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ของมหาวิทยาลัย)

ทุนพัฒนาอาจารย์ / นักวิจัยใหม่
ทุนเสริมรากฐานการวิจัย 
ทุนวิจัยเงินทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
แบบข้อเสนอโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัย
ทุนศาสตราภิชานและการทำวิจัยในสาขาที่กำหนด 
ทุนศาสตราภิชาน (Distinguished Scholar Chulalongkorn University) 
โครงการขับเคลื่อนการวิจัย (STAR : Special Task Force for Activating Research) กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) 
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) 
ทุนสนับสนุนการจัดประชุมระดับชาติ/นานาชาติ 
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
โครงการอาศรมความคิด (Forum) 
แบบจัดทำประกาศโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การบริหารการเงินและโครงการวิจัย (แหล่งทุนภายนอก) 
การเสนอของบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
โครงการขับเคลื่อนการวิจัย (STAR : Special Task Force for Activating Research) ทุนจุฬาฯ 100 ปี
โครงการการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่สังคม กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

 

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
671227