การสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ(สำหรับนิสิต)

            

           

            

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
เกณฑ์การให้ทุนและอัตราการจ่ายเงินของคณะ Download  
ใบสมัครขอรับทุน Download Download
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Download  

 

สรุปทุนสนับสนุนเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติของนิสิต

การสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติของนิสิต ปีงบประมาณ 2559