การสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการ

           สำหรับอาจารย์

  การสนับสนุนการประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ(สำหรับอาจารย์)

 

 

การสนับสนุนการประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ(สำหรับอาจารย์)

 

 

        สำหรับนิสิต

การสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ(สำหรับนิสิต)

 

 

การสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ(สำหรับนิสิต)