B04.jpg

การสนับสนุนโครงการจัดประชุมทางวิชาการ

การสนับสนุนโครงการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ  ปีงบประมาณ 2559

(ตุลาคม 2558 - กรกฎาคม 2559)

ลำดับที่  โครงการ  ภาควิชา/สาขาวิชา ระยะเวลา
1 จากเชอร์โนบิลถึงฟินิสแตร์เร:วรรณกรรมแทนเสียงของคนที่โลกลืม งานวิจัยร่วมศูนย์ไทยศึกษา 30-พ.ย.-58
2 ความเป็นมาของคำสยาม ลาว ขอม และ ศาสนา งานวิจัยร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ 29-ส.ค.-59
3 บรรยายภาษาศาสตร์สาธารณะครั้งที่ 1 งานวิจัยร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ 19-ก.พ.-59
4 ชาวเล: อดีต ปัจจุบัน อนาคต งานวิจัยร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ 1-มี.ค.-59
5 หลากหลายแง่มุมไทยศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ (The Globalized Face of Thai Studies)

งานวิจัยร่วมศูนย์ไทยศึกษา

16-17 มิ.ย. 59
6 เรื่องน่ารู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับการลักลอกงานวิชาการ งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 27-เม.ย.-59
7 โครงการการเตรียมความพร้อมในการเขียนให้แก่นิสิตใหม่ในหลักสูตรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆ คณะอักษรศาสตร์ งานวิจัยร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ 25 ก.ค.59 - 2 ส.ค.59
8 โครงการรัตนวิทยา: โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ “สุนทรภู่กับการเรียนการสอน” ในโอกาสครบรอบ 230 ปี ชาตกาลของสุนทรภู่ งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 25-มิ.ย.-59
9 ภาษาไทเปรียบเทียบ 101 งานวิจัยร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ 29 มิ.ย.59 -  1 ก.ค.59
10 โครงการสนับสนุนเงินทุนประเภทค่าแปลและค่าอ่านผลงานภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์แก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับปีงบประมาณ 2559  คณะอักษรศาสตร์ งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 1 มี.ค.59 - 30 ก.ย.59
11 โครงการจัดทำเวปไซต์สำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ SEASIA 2017 งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 1 พ.ค.59 - 31 ธ.ค.60
12 วารสาร Thoughts 2016

งานวิจัยร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ

21-เม.ย.-59
13 โครงการบรรยายทางคติชนวิทยา “คติชนเสวนา” ครั้งที่ 4  ศูนย์คติชนวิทยา ม.ค. - ส.ค.59
14 การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การทำงาน เชิงวิเคราะห์และทำผลการวิจัยสถาบันแบบง่ายจากงานประจำ”  งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 28 - 29 เม.ย.59
15 โครงการจัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการฯ งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 16-มิ.ย.-59

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
691919