ติดต่อเรา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์

รองคณบดีฝายวิจัย คณะอักษรศาสตร์

 

นางวิภา หอมศิริ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

 

 

นางสาววราพร พวงจันทร์หอม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ

                               

                                        งานวิจัย                                                                                   งานวิจัย

                                                 

                                                                                             

                                            นางวรรณภา จัดสนาม                                                                                                     นายจักรพงษ์ สุเมธานนท์                                                      

                                         เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา                                                                                                 เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 

 

 โครงการตำรา

นายสิทธิพงษ์ แดนดงเมือง

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 

 

Faculty of Arts, Chulalongkorn University © 2014

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-2184923 โทรสาร 02-2184875