B06.jpg

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ (Publication) คณะอักษรศาสตร์ ปี 2557

ลำดับ ภาควิชา* ประเภทผลงาน ประเภทบทความวิชาการ/บทความวิจัย ชื่อผู้ผลิตผลงาน ภาษาไทย* ชื่อผลงาน/ชื่อเรื่อง ภาษาไทย* พิมพลักษณ์* ปีพิมพ์ ภาษา
1 ประวัติศาสตร์ 01. หนังสือ-ตำรา   โกวิทย์ วงศ์สุรวัฒน์ และวาสนา วงศ์สุรวัฒน์ องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ การก่อตัวของอภิมหาอำนาจใหม่ กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์, 2557. (ปีการศึกษา 2556) 2557  
2 ประวัติศาสตร์     ภาวรรณ เรืองศิลป์ “The Phrakhlang Ministry of Ayutthaya: Siamese instrument to cope with the early modern world”.  อยู่ระหว่างการประเมิน เพื่อตีพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือรวมบทความ Volume 2 in the Tarling Series: Between Classical and Modern: Southeast Asia in the Early Modern Period, ca. late 14th Century to late 18th Century.   2557  
3 ประวัติศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ "Beyond Jews of the Orient: a new interpretation of the problematic relationship between the Thai state and its ethnic Chinese community." ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ใน Positions: Asia Critique 2557  
4 ประวัติศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ Repatriation,Deportation,Political Asylum: Implications of being Ethnic Chinese in Thailand during the Second World War and the Cold War Era submitted to The Journal of Chinese Overseas ( ขอข้อมูล update ด้วยค่ะ) 2557  
5 ประวัติศาสตร์ 03. บทความวิจัย , วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ การเมืองแห่งความเชื่อ: ประวัติศาสตร์ 200 ปี มิซซังคาทอลิกในจีน ได้รับตอบรับตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ "ดาวร้ายในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน" 2557  
6 ประวัติศาสตร์ 03. บทความวิจัย 12. หนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ, วิลลา วิลัยทอง เมื่อเริ่ม "ทัณฑะกาล": จิตร ภูมิศักดิ์ และผู้ต้องขังการเมือง พ.ศ. 2501 - 2503 หนังสือ จิตร ภูมิศักดิ์: ความทรงจำและคนรุ่นใหม่ รวมบทความจากการสัมมนาวิชาการ 80 ปี จิตรภูมิศักดิ์ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 2557  
7 ประวัติศาสตร์ 02. บทความวิชาการ 12. หนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ, ธนาพล ลิ่มอภิชาต "The Royal Society of Literature, or the Birth of Modern Cultural authority in Thailand" Editor Rachel V. Harrison, Disturbing Conventions: Decentering Thai Literary Cultures pp. 37-62 London: Rowman Littlefield International, 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
8 ประวัติศาสตร์ 02. บทความวิชาการ 12. หนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ, สาวิตรี เจริญพงศ์ Rabindranath Tagore Reception in Thailand Editors: Dr.Martin Kampchen, Dr.Imre Bangha (Oxford), Prof.Uma Dasgupta (Kolkata), Rabindranath Tagore: One Hundred Years of Global Reception pp. 84-97 Hyderabad: Orient Blackswan, 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
9 ประวัติศาสตร์ 01. หนังสือ-ตำรา   สาวิตรี เจริญพงศ์ สัมพันธ์สยามในนามภารต: บทบาทของรพินทรนาถ ฐากูร สวามีสัตยานันทปุรี และสุภาส จันทรโบส ในสายสัมพันธ์ไทย-อินเดีย กรุงเทพมหานคร: ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. 2557 01. ภาษาไทย,
10 ประวัติศาสตร์     สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ "บทนำ" จากกรุงเทพฯสู่อาเซียน กรุงเทพฯ: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2557. หน้า 5-54 2557 01. ภาษาไทย,
11 ประวัติศาสตร์     สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ "คำนำเสนอ ประวัติศาสตร์คู่ขนานของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา" จีนเป็ง ประวัติศาสตร์คู่ขนาน. แปลโดย ธันว์วรี  สำนักพิมพ์ 6 ตุลารำลึก, 2557. 2557 01. ภาษาไทย,
12 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ สุวดี นาสวัสดิ์ และกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา "ระบบการให้เกียรติที่สะท้อนจากคำสรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 ในราชาศัพท์ไทย" วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1  (ตอบรับแล้ว)  2557  
13 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สุดาพร  ลักษณียนาวิน Universality and language-specific experience in the perception of lexical tone and pitch Applies Psycholinguistics  21 November 2014, 33p. [Online]. Available : Scopus DOI:10.1017/S0142716414000496. Retrieved January 19, 2015. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
14 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Pathanasin, S. and Aroonmanakun, W. A Centering Theory Analysis of Discrepancies on Subject Zero Anaphor in English to Thai Translation Manusaya, Vol.17 No.1, 45-63. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
15 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Pittayaporn, Pittayawat, Iamdanush, Jakrabhop and Jampathip, Nida. Reconstruction of Proto-Tai negators. Linguistics of the Tibeton-Burman Area, 37:2, 151-180. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
16 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Pittayaporn, Pittayawat. Layers of Chinese Loanwords in Proto-Southwestern Tai as Evidence for the Dating of the Spread of Southwestern Tai. Manusya: Journal of Humanities, Special Issue No. 20, 47-68. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
17 ภาษาศาสตร์ บรรณานุกรมคัดสรร 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Jenks, Peter, and Pittayaporn, Pittayawat Kra-Dai languages In M. Aranoff (ed.), Bibliographies in “Linguistics”. New York: Oxford University Press. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
18 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Iamdanush, Jakrabhop and Pittayaporn, Pittayawat.  Periphrastic causative constructions in Patani Malay NUSA: Linguistic studies of languages in and around Indonesia, 57: 101-121. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
19 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Iamdanush, Jakrabhop and Pittayaporn, Pittayawat.  Periphrastic causative constructions in Patani Malay NUSA: Linguistic studies of languages in and around Indonesia, Special Issue: Empirical studies on Malay. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
20 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Pittayaporn, Pittayawat, Iamdanush, Jakrabhop and Jampathip, Nida. Reconstruction of Proto-Tai negators Linguistics of the Tibeton-Burman Area, 37:2, 151-180. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
21 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา. ความหลากหลายและความหลอมรวมทางภาษาในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน
เอเชียปริทัศน์ (Journal of Asian Review) ปีที  35 ฉบับที  1: หน้า 1-28.  2557 02. ภาษาอังกฤษ,
22 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา. ความหลากหลายและความหลอมรวมทางภาษาในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน
เอเชียปริทัศน์ ปีที  35 ฉบับที  1: หน้า 1-28.  2557 01. ภาษาไทย,
23 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา. เรียนรู้ภาษาไทยโบราณผ่านภาษาตระกูลมอญ-เขมร สาขาขมุอิก วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1  หน้า 23-42. 2557 01. ภาษาไทย,
24 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ L-Thongkum, Theraphan. Proto-Karen (*k-rja? A) fauna. Manusya, Special Issue No. 20 : 86-123. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
25 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 03. นำเสนอ/Present ในการประชุมระดับนานาชาติ ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา. Proto-Karen (*k-rjaŋA) fauna. pp.86-123. Bangkok: Chulalongkorn University, 2014 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
26 ภาษาศาสตร์ 02. บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในหนังสือ ธีราภรณ์ รติธรรมกุล Referential forms in Thai children's narratives In H. Winskel, & P. Padakannaya (Eds.), South and Southeast Asian Psycholinguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
27 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, สุริยะ ศรีพรหม และธีราภรณ์ รติธรรมกุล Lexical aspect and the use of simple past tense by Thai learners of English MANUSYA, 17(1), 64-77. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
28 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 03. นำเสนอ/Present ในการประชุมระดับนานาชาติ วิโรจน์ อรุณมานะกุล เสนอผลงาน การประชุมนานาชาติ the 16th Korea-japan Workshop on Linguistics and Language Processing  จัดโดย Kyung-Hee University  วันที่ 9-10พ.ค.57. Aroonmanakun, Wirote. 2014. The Use of Context Vectors in Determining Thai Compounds. Linguistic Research Journal Vol 31 (in press) 2557  
29 ภาษาไทย 02. บทความวิชาการ 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต "โลกนิติจำแลง: การดัดแปลงโคลงโลกนิติให้เป็นวรรณคดีคำสอนที่มีลักษณะล้อและเสียดสี" วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 6, 1 (มกราคม -  มิถุนายน 2557): 49 - 76. 2557 01. ภาษาไทย,
30 ภาษาไทย 02. บทความวิชาการ 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต "ปัญหา 'กัมพุชพากย์' บางคำในเรื่องสมุทรโฆษคำฉันท์" วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557): 1 - 24. 2557 01. ภาษาไทย,
31 ภาษาไทย 02. บทความวิชาการ 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต กระบวนการเกิดคำใหม่ในภาษาไทย ภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 32  ฉบับที่ 2 2557 01. ภาษาไทย,
32 ภาษาไทย 02. บทความวิชาการ 12. หนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ, ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต "เสน่ห์ในเรื่องลิลิตพระลอ" กลุ่มวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 100 ปี วรรณคดีสโมสร กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, กรมศิลปากร (อยู่ระหว่างดำเนินการพิมพ์) 2557 01. ภาษาไทย,
33 ภาษาไทย 02. บทความวิชาการ 12. หนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ, ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต "รักร่วมเพศในงานของสุนทรภู่" สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557: 50 - 80. 2557 01. ภาษาไทย,
34 ภาษาอังกฤษ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ปรีมา มัลลิกะมาส สมจิต จิระนันทิพร และ รักสงบ วิจิตรโสภณ. "การศึกษาเปรียบต่างการใช้คำปรากฏร่วมภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยและเจ้าของภาษาโดยใช้คลังข้อมูล." วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557): 95-158. 2557 ,
35 ภาษาอังกฤษ 02. บทความวิชาการ 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, Amornwongpiti, A. & Pongpairoj, N. The Acquisition of English Restrictive and Non-restrictive Relative Clauses by L1 Thai Learners. NIDA Journal of Language and Communication, 19, pp. 1–54. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
36 ภาษาอังกฤษ 02. บทความวิชาการ 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, Khamdee, M. & Pongpairoj, N. Variable Production of English Past Tense Marking by L1 Thai Learners: An Application of the Failed Functional Features Hypothesis (FFFH). Thoughts 2014, pp. 126–144. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
37 ภาษาอังกฤษ 03. บทความวิจัย ตีพิมพ์ใน Proceeding ระดับนานาชาติ Raksangob Wijitsopon & Duong Le Using Theme / Pheme to Analyze ESL/EFL Learners' Academic Writing. Cam TESOL, 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
38 ภาษาอังกฤษ 03. บทความวิจัย ตีพิมพ์ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ วริตตา  ศรีรัตนา "Do as you please, comrades, make a dog of me, spit on me too': Initiation Ceremonies, the Rape of History and the Ravages of Political Fanaticism in Milan Kundera' s The joke". หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อมนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลง  (เวทีมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8) 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
39 ภาษาอังกฤษ 03. บทความวิจัย 12. หนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ, วริตตา  ศรีรัตนา "That is why I am free to dream of Prague': A critique on Authorial Nationality Discourse and Historical Grand Narratives in Laurent Binet's HHhH". ได้รับตอบรับตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ  A View from Elsewhere สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย  Palaecký สาธารณรัฐเช็ก 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
40 ปรัชญา 02. บทความวิชาการ , ศริญญา อรุณขจรศักดิ์. "ผีเสื้อกับโจวกง: ข้อเสนอทางปรัชญาว่าด้วยความฝัน ความหวัง และการแปรเปลี่ยนในปรัชญาขงจื่อและจวงจื่อ." หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7 ความกลัว ความหวัง จินตนาการ และการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 23-24 มกราคม 2557 2557 01. ภาษาไทย,
41 ปรัชญา 01. หนังสือ-ตำรา   สุวรรณา สถาอานันท์ อารมณ์กับชิวิตที่ดีในปรัชญาขงจื่อ กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์, 2557. (ปีการศึกษา 2556) 2557  
42 ปรัชญา 01. หนังสือ-ตำรา ใช้ขอ ตำแหน่งศาสตราจารย์  6 ส.ค.57 สุวรรณา สถาอานันท์. จริยศาสตร์ต่างตอบแทนในปรัชญาขงจื่อ กรุงเทพฯ: โครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.  2557  
43 ปรัชญา 01. หนังสือ-ตำรา ใช้ขอ ตำแหน่งศาสตราจารย์  6 ส.ค.57 สุวรรณา สถาอานันท์. อารมณ์กับชีวิตที่ดีในปรัญาขงจื่อ กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.  2557  
44 ปรัชญา 03. บทความวิจัย 03. นำเสนอ/Present ในการประชุมระดับนานาชาติ สุวรรณา สถาอานันท์. "Inter-religions Dialogue Between Southeast Asian Religions" Love and Forgiveness in Asian Religions Conference 16-19 July, 2012. Centre ofAsian Studies, Indonesia. UNESCO - RABAT Morocco, 2557. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
45 ปรัชญา 03. บทความวิจัย , โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์. "A Buddhist Perspective on Human Enhancement and Extension of Human Lifespan." accepted for publication in Handbook of Ethical Dimensions in Bio-Nanotechnology-present and Future Applications inTelemedicine,published by IGI Global. 2557  
46 ปรัชญา 03. บทความวิจัย , โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์. "Buddhism and intellectual property rights: The role of compassion." Journal of Buddhist Ethics Volume 21 (2014): Pages 435-452. [Online]. Availble: Scopus. Retrieved Aug 4th, 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
47 ปรัชญา 03. บทความวิจัย , โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์. "How Thai Philosophy is Possible?" วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557): 183-200. 2557 ,
48 ปรัชญา 03. บทความวิจัย   โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์. Human Vulnerability and Buddhism. อยู่ระหว่างจัดพิมพ์ 2557  
49 ปรัชญา 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์. A Review of "Free Will, Agency, and Meaning in Life", by Pereboom, Derk : Oxford: Oxford University Press, 2014, pp. vii + 219, £30 (hardback). Australasian Journal of Philosophy  1 December 2014, 1p. [Online]. Available : Scopus  DOI:10.1080/00048402.2014.994011. Retrieved January 19,2015. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
50 ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ณัชพล ศิริสวัสดิ์. "ทิศ ในวรรณคดีสันสกฤตและพระพุทธศาสนา" วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557): 1-66. 2557  
51 ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, มานพ อดัม. "พัฒนาการวรรณกรรมอาหรับ" วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557): 159-182. 2557  
52 ภาษาตะวันออก 01. หนังสือ-ตำรา   วรวุฒิ จิราสมบัติ ตำราวิชาคันจิศึกษา กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์, 2557. (ปีการศึกษา 2556) 2557  
53 ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ศศิพร เพชราภิรัชต์. "สุนทรียะปลายตะเกียบ: วัฒนธรรมการกินดื่มแดนมังกร." วารสารจีนวิทยา (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) ฉบับที่ 5. (accepted) 2556  
54 ภาษาตะวันออก 01. หนังสือ-ตำรา   อรรถยา สุวรรณระดา ทัศนะการมองโลกในวรรณกรรมโฮจิกิ กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์, 2557. (ปีการศึกษา 2556) 2557  
55 ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 03. นำเสนอ/Present ในการประชุมระดับนานาชาติ อรรถยา สุวรรณระดา  "อิกิเรียวในวรรณกรรมญี่ปุ่น: วิญญาณคนเป็นแยกร่าง" CD-Rom Proceeding การประชุมวิชาการนานาชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557. หน้า 650 - 644. 2557 01. ภาษาไทย,
56 ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ชมนาด  ศีติสาร "A comparative study between Japanese and Thai rocket festivals : Yoshida Ryusei festival and Ban Pa - Aw Bang-fai rocket festival." Asian Review Vol. 27, 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
57 ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 03. นำเสนอ/Present ในการประชุมระดับนานาชาติ วรวุฒิ จิราสมบัติ Malaysia and Thailand's reaction towards "compliment section" in 1966: A comparative study The 11th International Conference on Japanese Language Education in Malaysia (11 - 12 Oct 2014), pp. 48-52. Malaysia, The Japan Foundation Kuola, 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
58 ภาษาตะวันตก 01. หนังสือ-ตำรา ใช้ขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์  เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 58 พิริยะดิศ มานิตย์ ฟรอยด์กับศิลปะ (Freud et Art) กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์, 2557.  2557  
59 ภาษาตะวันตก 03. บทความวิจัย , วรรณา แสงอร่ามเรือง. "อาหารและเครื่องดื่มของเยอรมันทางตะวันตกเฉียงใต้: ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น." วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557): 200-256. 2557 ,
60 ภาษาตะวันตก 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, อารตี  แก้วสัมฤทธิ์ อาหารและเครื่องดื่มเยอรมันทางตะวันตก : ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น วารสารอักษรศาสตร์  ปีที่ 43  ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557) 2557 01. ภาษาไทย,
61 วรรณคดีเปรียบเทียบ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ แพร จิตติพลังศรี "On the virtuality of translation in Orientalism." TRANSLATION STUDIES Volume: 7 Issue: 1 Pages: 50-65 Published: JAN 2 2014. [Online]. Available: ISI DOI: 10.1080/14781700.2013.843356 Retrieved Feb 2, 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
62 วรรณคดีเปรียบเทียบ 03. บทความวิจัย ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ แพร จิตติพลังศรี "The Emerging Literariness: Translation, Dynamic Canonicity and the Problematic Verisimilitude in Early Thai Prose Fictions" Translation and Global Asia: Relocating Cultural Production Network, Uganda Sze-Pui Kwan & Lawrence Wang, Hong Kong : CUHK, 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
63 วรรณคดีเปรียบเทียบ 01. หนังสือ-ตำรา   แพร จิตติพลังศรี และ ผกาลี คงกระพันธ์  "เลิก!" แปลจาก Clõture de l’Amour ของ Pascal Rambert. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2557 2557 01. ภาษาไทย,
64 วรรณคดีเปรียบเทียบ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ชุติมา ประกาศวุฒิสาร Gender and Sexuality. Tokyo, Japan. V.9, 2014. 2557  
65 วรรณคดีเปรียบเทียบ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทอแสง เชาว์ชุติ "Through the Literary Lens: Vajiravudh's Writings and Siam's Negotiations with the Imperial West."  Harrison, Rachel. Disturbing Conventions: Decentering Thai Literary Cultures. London: Rowman and Littlefield. (63-78), 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
66 ศิลปการละคร 01. หนังสือ-ตำรา ใช้ขอ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  วันที  10 พ.ย. 57 ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกายละครเวทีสมัยใหม่ กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์, 2557. (ปีการศึกษา 2556) 2557  
67 ศิลปการละคร 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ปวิตร  มหาสารินันทน์ “OurRoots D Right Now: Neo-Exotic Southeast Asia?” Venka Purusho Thaman, Ed. pp. 47-55. ISSUE 03: Port of call Singapore: Lasalle College of the Arts, 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
68 ศิลปการละคร 03. บทความวิจัย 03. นำเสนอ/Present ในการประชุมระดับนานาชาติ ปวิตร  มหาสารินันทน์ “‘Our slogan is to adapt, not to adopt’: Translation, Tradaptation and Adaptation in Contemporary Thai Theatre”  “A Pacific-Rim Reception of Modern British and American Drama in alignment with modernization process”, 24-27 October 2013, Korea. Park Jong - Duck, Ed. pp. 269-293. The Journal of Modern English Drama Vol. 27, No.2 Seoul : Modern English Drama Association of Korea, 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
69 ศิลปการละคร 03. บทความวิจัย 03. นำเสนอ/Present ในการประชุมระดับนานาชาติ พรรัตน์ ดำรุง Lanka Sip Ho: Realizing Ethics with the Tai-lue Ramayana  สรณัฐ  ไตลังคะ, บก. วารสารมนุษยศาสตร์  ปีที่ 2  ฉบับที่ 2  ลังกาสิบโห  ขับขานคุณธรรมในรามเกียรติ์ไทลื้อ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม - ธันวาคม 2557. 2557 01. ภาษาไทย,
70 บรรณารักษศาสตร์ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, พิมพ์รำไพ  เปรมสมิทธ์ การแสวงหาสารนิเทศให้ผู้สูงอายุโดยสมาชิกครอบครัว วารสารบรรณารักษศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556.  (ตีพิมพ์ 2557)  2557 01. ภาษาไทย,
71 บรรณารักษศาสตร์ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, สมศักดิ์  ศรีบริสุทธิ์สกุล การประเมินโครงการจัดการความรู้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วารสารบรรณารักษศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556.  (ตีพิมพ์ 2557)  2557 01. ภาษาไทย,
72 บรรณารักษศาสตร์ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, สมศักดิ์  ศรีบริสุทธิ์สกุล การใช้หนังสือบันเทิงคดีในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร วารสารบรรณารักษศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556.  (ตีพิมพ์ 2557)  2557 01. ภาษาไทย,
73 บรรณารักษศาสตร์ 03. บทความวิจัย 03. นำเสนอ/Present ในการประชุมระดับนานาชาติ ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ Measuring usage of the printed collection in a non-circulating design library: An evidence-based multidimensional evaluation The 6th International Conference on Qualitative Methods in Libraries จัดโดย isast.org วันที่ 27-31 พ.ค.57, Anthi Katsirikou, Ed. Page 255. ISAST : International Society for the Advancement of Sciences and Technology, 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
74 บรรณารักษศาสตร์ 03. บทความวิจัย 03. นำเสนอ/Present ในการประชุมระดับนานาชาติ ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ Search Effectiveness and Efficiency of Facet - based Online Catalog : A Crossaver Study of Novice Users 16 th International Conference on Asia - Pacific Digital Libraries, Kulthda Tuamsuk, Adam Jatowt, Edie Rasmussen, Ed. pp 288-299. Spriger Link ตีพิมพ์ใน Series Lecture Notes in Computer Science, November 5-7, 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
75 บรรณารักษศาสตร์ 03. บทความวิจัย 03. นำเสนอ/Present ในการประชุมระดับนานาชาติ อรนุช เศวตรัตนเสถียร The Implication of Web 2.0 Technology for Information Literacy Instruction in Thai University Libraries The 8th International Conference on e-Learning 2014 จัดโดย Multiconference on Computer Science and Informatioin Systems วันที่ 15-18 ก.ค. 57, Miguel Baptist Nunes,Maggie Mcpherson, Ed. pp 230-238. IADIS : Lisbon :  International  Association for Development of the Information society, 2014.  2557 02. ภาษาอังกฤษ,
76 บรรณารักษศาสตร์ 03. บทความวิจัย 03. นำเสนอ/Present ในการประชุมระดับนานาชาติ ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ Scholarly collaboration among ASEAN countries:A bilateral bibliometric study QQML2013 5 th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraties, 4-7 June 2013, Italy. Anthi Katsirikou, Aggeliki Oikonomou, Ed. ISAST : International Society for the Advancement of Sciences and Technology, 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
77 ศูนย์การแปลและการล่ามฯ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ปรีมา มัลลิกะมาส และ เมทินี สิงห์เวชกุล การแปลมโนทัศน์ที่สื่อโดยหน่วยสร้างกริยาเรียงที่มีคำว่า "เอา" จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ กรณีศึกษาเรื่องหลายชีวิต วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปีที่ 19  ฉบับที่ 23, 2557. 2557 01. ภาษาไทย,
78 ศูนย์การแปลและการล่ามฯ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ปรีมา มัลลิกะมาส และ นาฎฤดี ไกรฤกษ์ การถ่ายทอดมโนทัศน์ที่สื่อคำกริยาช่วยแสดงทัศนภาวะ CAN และ CANNOT ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย วารสารภาษาปริทัศน์  ฉบับที่ 29, 2557. 2557 01. ภาษาไทย,

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
706944