ฐานข้อมูล Citation 2558

จำนวนบทความ จำนวนครั้ง ภาควิชา / นง. ชื่อผู้ผลิตผลงาน ชื่อบทความ รายการที่ถูกอ้างถึง {Cited item} ปี พ.ศ.ของผลงานอาจารย์ อ้างถึงโดย {Cited by} ปีพ.ศ.ของผลงานที่อ้างถึง ชื่อฐานข้อมูล
1 1 บรรณารักษศาสตร์ ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ Scholarly journal information-seeking and reading patterns of faculty at five US universities King, D.W., Tenopir, C., Choemprayong, S., Wu, L. "Scholarly journal information-seeking and reading patterns of faculty at five US universities". Learned Publishing. Volume 22, Issue 2, April 2009, Pages 126-144. [Online] Available : Scopus. DOI: 10.1087/2009208. Retrieved November 9,2015. 2552 Tenopir, C., King, D.W., Christian, L., Volentine, R. "Scholarly article seeking, reading, and use: A continuing evolution from print to electronic in the sciences and social sciences". Learned Publishing. Volume 28, Issue 2, 1 April 2015, Pages 93-105. [Online] Available : Scopus. DOI: 10.1087/20150203. Retrieved November 9,2015. 2558 Scopus
  2 บรรณารักษศาสตร์ ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ Scholarly journal information-seeking and reading patterns of faculty at five US universities King, D.W., Tenopir, C., Choemprayong, S., Wu, L. "Scholarly journal information-seeking and reading patterns of faculty at five US universities". Learned Publishing. Volume 22, Issue 2, April 2009, Pages 126-144. [Online] Available : Scopus. DOI: 10.1087/2009208. Retrieved November 9,2015. 2552 Bedford, D.A.D. "Enhancing Access to Knowledge Management Literature-A Proposal for Domain-Based Classification Scheme and Thesaurus". Journal of Information and Knowledge Management. Volume 14, Issue 1, 29 March 2015, Article number 1550006. [Online] Available : Scopus. DOI: 10.1142/S0219649215500069. Retrieved November 9,2015. 2558 Scopus
2 3 บรรณารักษศาสตร์ ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ Whole-body vibration: Is there a causal relationship to specific imaging findings of the spine? Bible, J.E., Choemprayong, S., O'Neill, K.R., Devin, C.J., Spengler, D.M. "Whole-body vibration: Is there a causal relationship to specific imaging findings of the spine?". Spine. Volume 37, Issue 21, 1 October 2012, Pages E1348-E1355. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1097/BRS.0b013e3182697a47. Retrieved June 24, 2016. 2555 Thiese, M.S., Ott, U., Robbins, R., Effiong, A., Murtaugh, M., Lemke, M.R., Deckow-Schaefer, G., Kapellusch, J., Wood, E., Passey, D., Hartenbaum, N., Garg, A., Hegmann, K.T. "Factors associated with truck crashes in a large cross section of commercial motor vehicle drivers". Journal of Occupational and Environmental Medicine. Volume 57, Issue 10, 2015, Pages 1098-1106. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1097/JOM.0000000000000503. Retrieved June 24, 2016. 2558 Scopus
3 4 บรรณารักษศาสตร์ สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล Evaluating intellectual assets in university libraries: A multi-site case study from Thailand Corrall, S.a , Sriborisutsakul, S.b. "Evaluating intellectual assets in university libraries: A multi-site case study from Thailand". Journal of Information and Knowledge Management. Volume 9, Issue 3, 2010, Pages 277-290. [Online] Available : ISI. DOI: 10.1142/S021964921000267X. Retrieved July 1,2015. 2553 Corrall, S. "Capturing the contribution of subject librarians applying strategy maps and balanced scorecards to liaison work". Library Management. Volume 36, Issue 3, 9 March 2015, Pages 223-234. [Online] Available : ISI. DOI: 10.1108/LM-09-2014-0101. Retrieved July 1,2015. 2558 ISI
4 5 ประวัติศาสตร์ วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ Thailand and the Xinhai revolution: Expectation, reality and inspiration Wongsurawat, W. "Thailand and the Xinhai revolution: Expectation, reality and inspiration". Sun Yat-Sen Nanyang and the 1911 Revolution. 2011, Pages 130-147. [Online] Available: Scopus DOI: - (Book Chapter). Retrieved March 11, 2016. 2554 Duara, P. "The crisis of global modernity: Asian traditions and a sustainable future". The Crisis of Global Modernity: Asian Traditions and a Sustainable Future. 1 January 2015, Pages 1-328. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1017/CBO9781139998222. Retrieved March 11, 2016. 2558 Scopus
5 6 ปรัชญา โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ Floridi and Spinoza on global information ethics Hongladarom, S. "Floridi and Spinoza on global information ethics". Ethics and Information Technology. Volume 10, Issue 2-3, September 2008, Pages 175-187. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1007/s10676-008-9164-8. Retrieved December 16,2015. 2551 Richardson, J. "Law and the philosophy of privacy". Law and the Philosophy of Privacy. August 20, 2015, Pages 1-213. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.4324/9780203516133. Retrieved December 16,2015. 2558 Scopus
6 7 ปรัชญา โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ Global digital divide, global justice, cultures and epistemology Hongladarom, S."Global digital divide, global justice, cultures and epistemology". Information Technology and Social Justice. 2006, Pages 93-110. [Online] Available: Scopus DOI: 10.4018/978-1-59140-968-7.ch005. Retrieved March 14, 2016. 2549 Karabacak, K. ,Eksioglu, S. "Examination of level of teacher candidates’ using smart phone technology and benefiting from the opportunities it presents in the context of digital divide". Turkish Online Journal of Educational Technology. Volume 2015, 2015, Pages 254-263. Open Access. [Online] Available: Scopus DOI: - . Retrieved March 14, 2016. 2558 Scopus
7 8 ปรัชญา โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ Nanotechnology, development and buddhist values Hongladarom, S. "Nanotechnology, development and buddhist values". NanoEthics. Volume 3, Issue 2, 2009, Pages 97-107.[Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1007/s11569-009-0062-2. Retrieved May 7,2015. 2552 Luby, Š., Lubyová, M. "Nanoethics - A new chapter in ethical studies". Informatologia. Volume 48, Issue 1-2, 1 March 2015, Pages 95-102. [Online]. Available: Scopus. DOI: -. Retrieved May 7,2015. 2558 Scopus
8 9 ปรัชญา โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ Personal identity and the self in the online and offline world Hongladarom, S. "Personal identity and the self in the online and offline world". Minds and Machines. Volume 21, Issue 4, November 2011, Pages 533-548. [Online.] Available: Scopus. DOI: 10.1007/s11023-011-9255-x. Retrieved November 5, 2015. 2554 Caro Samada, M.C. "Information and truth in the use of the networks by teenagers" [Información y verdad en el uso de las redes sociales por parte de adolescentes]. Teoria de la Educacion. Volume 27, Issue 1, 2015, Pages 187-199. [Online.] Available: Scopus. DOI: 10.14201/teoredu2015271187199. Retrieved November 5, 2015. 2558 Scopus
  10 ปรัชญา โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ Personal identity and the self in the online and offline world Hongladarom, S. "Personal identity and the self in the online and offline world". Minds and Machines. Volume 21, Issue 4, November 2011, Pages 533-548. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1007/s11023-011-9255-x. Retrieved March 14, 2016. 2554 Kukshinov, E.Y. "The virtual self and possible immersive consequences of uncharacteristic self-presentation in the virtual environment". International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning. Volume 5, Issue 4, 1 October 2015, Pages 73-82. [Online] Available: Scopus DOI:10.4018/IJCBPL.2015100106. Retrieved March 14, 2016. 2558 Scopus
  11 ปรัชญา โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ Personal identity and the self in the online and offline world Hongladarom, S. "Personal identity and the self in the online and offline world". Minds and Machines. Volume 21, Issue 4, November 2011, Pages 533-548. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1007/s11023-011-9255-x. Retrieved March 14, 2016. 2554 Gabriels, K., Bauwens, J. "Lost in transition?: Conducting a hybrid ethnography ‘in’ and ‘out’ of second life" (Book Chapter). Revitalising Audience Research: Innovations in European Audience Research. 1 January 2015, Pages 13-28. [Online] Available: Scopus DOI: - . Retrieved March 14, 2016. 2558 Scopus
  12 ปรัชญา โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ Personal identity and the self in the online and offline world Hongladarom, S. "Personal identity and the self in the online and offline world". Minds and Machines. Volume 21, Issue 4, November 2011, Pages 533-548. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1007/s11023-011-9255-x. Retrieved August 26, 2015. 2554 Hongladarom, S. "Brain-brain integration in 2035: Metaphysical and ethical implications". Journal of Information, Communication and Ethics in Society. Volume 13, Issue 3-4, 10 August 2015, Pages 205-217. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1108/JICES-10-2014-0042. Retrieved August 26, 2015. 2558 Scopus
  13 ปรัชญา โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ Personal identity and the self in the online and offline world Hongladarom, S. "Personal identity and the self in the online and offline world". Minds and Machines. Volume 21, Issue 4, November 2011, Pages 533-548. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1007/s11023-011-9255-x. Retrieved August 26, 2015. 2554 Thorbjornsson, G.B., Verstrynge, K. ""marvel at Nothing": Reconsidering Kierkegaard's Category of Recollection through Social Networking Services". Kierkegaard Studies. Volume 20, Issue 1, 1 July 2015, Pages 191-217. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1515/kierke-2015-0111. Retrieved August 26, 2015. 2558 Scopus
  14 ปรัชญา โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ Personal identity and the self in the online and offline world Hongladarom, S. "Personal identity and the self in the online and offline world". Minds and Machines. Volume 21, Issue 4, November 2011, Pages 533-548.[Online] Available: Scopus. DOI: 10.1007/s11023-011-9255-x. Retrieved September 24, 2015. 2554 Otsuka, K., Itou, J., Munemori, J. "Communication support system for enabling group management of community units". Procedia Computer Science. Volume 60, Issue 1, 2015, Pages 900-907. 19th International Conference on Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems, KES 2015; Marina Bay Sands hotel; Singapore; 7 September 2015 through 9 September 2015. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1016/j.procs.2015.08.253. Retrieved September 24, 2015. 2558 Scopus
9 15 ปรัชญา โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ The Disenhancement Problem in Agriculture: A Reply to Thompson Hongladarom, S. "The Disenhancement Problem in Agriculture: A Reply to Thompson". NANOETHICS. Volume: 6. Issue: 1. Pages: 47-54. Published: APR 2012. [Online]. Available: ISI. DOI: 10.1007/s11569-012-0138-2. Retrieved May, 2015. 2555 Coenen, C (Coenen, Christopher). "Animals and Technoscience". NANOETHICS. Volume: 9. Issue: 1. Pages: 1-4. Published: APR 2015. [Online]. Available: ISI. DOI: 10.1007/s11569-015-0225-2. Retrieved May, 2015. 2558 ISI
  16 ปรัชญา โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ The Disenhancement Problem in Agriculture: A Reply to Thompson Hongladarom, S. "The Disenhancement Problem in Agriculture: A Reply to Thompson". NANOETHICS. Volume: 6. Issue: 1. Pages: 47-54. Published: APR 2012. [Online]. Available: ISI. DOI: 10.1007/s11569-012-0138-2. Retrieved May, 2015. 2555 Ferrari, A (Ferrari, Arianna) "Animals and Technoscientific Developments: Getting Out of Invisibility INTRODUCTION". NANOETHICS. Volume: 9. Issue: 1. Pages: 5-10. Published: APR 2015. [Online]. Available: ISI. DOI: 10.1007/s11569-015-0224-3. Retrieved May, 2015. 2558 ISI
  17 ปรัชญา โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ The Disenhancement Problem in Agriculture: A Reply to Thompson Hongladarom, S. "The Disenhancement Problem in Agriculture: A Reply to Thompson". NANOETHICS. Volume: 6. Issue: 1. Pages: 47-54. Published: APR 2012. [Online]. Available: ISI. DOI: 10.1007/s11569-012-0138-2. Retrieved May, 2015. 2555 Salter, C (Salter, Colin). "Animals and War: Anthropocentrism and Technoscience". NANOETHICS. Volume: 9. Issue: 1. Pages: 11-21. Published: APR 2015. [Online]. Available: ISI. DOI: 10.1007/s11569-014-0217-7. Retrieved May, 2015. 2558 ISI
10 18 ปรัชญา โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ Ubiquitous computing, empathy and the self Hongladarom, S. "Ubiquitous computing, empathy and the self". AI and Society. Volume 28, Issue 2, 2013, Pages 227-236. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1007/s00146-012-0395-1. Retrieved August 26, 2015. 2556 Hongladarom, S. "Brain-brain integration in 2035: Metaphysical and ethical implications". Journal of Information, Communication and Ethics in Society. Volume 13, Issue 3-4, 10 August 2015, Pages 205-217. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1108/JICES-10-2014-0042. Retrieved August 26, 2015. 2558 Scopus
11 19 ภาษาอังกฤษ ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ Referent salience affects second language article use Trenkic, D., Pongpairoj, N. "Referent salience affects second language article use". Bilingualism. Volume 16, Issue 1, January 2013, Pages 152-166. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1017/S1366728912000156. Retrieved August 26, 2015. 2556 Austin, G., Pongpairoj, N., Trenkic, D. "Structural Competition in Second Language Production: Towards a Constraint-Satisfaction Model". Language Learning. Volume 65, Issue 3, 1 September 2015, Pages 689-722. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1111/lang.12108. Retrieved August 26, 2015. 2558 Scopus
12 20 ภูมิศาสตร์ พรรณี ชิวินศิริวัฒน์ The use of GIS in exploring settlement patterns of the ethnic groups in Nan, Thailand Cheewinsiriwat, P. "The use of GIS in exploring settlement patterns of the ethnic groups in Nan, Thailand". Asian Ethnicity. Volume 14, Issue 4, 2013, Pages 490-504. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1080/14631369.2013.764053. Retrieved August 26, 2015. 2556 Yang, J., Lü, L., Du, S. "Characters of spatial distribution of ethnic villages in Qiandongnan prefecture". Beijing Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis. Volume 51, Issue 3, 20 May 2015, Pages 444-450. [Online]. Available: Scopus.DOI: 10.13209/j.0479-8023.2014.175. Retrieved August 26, 2015. 2558 Scopus
13 21 ภูมิศาสตร์ มัลลิกา  สุกิจปาณีนิจ Satellite monitoring for carbon monoxide and particulate matter during forest fire episodes in Northern Thailand Sukitpaneenit, M., Kim Oanh, N.T. "Satellite monitoring for carbon monoxide and particulate matter during forest fire episodes in Northern Thailand" Environmental Monitoring and Assessment. Volume 186, Issue 4, April 2014, Pages 2495-2504. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1007/s10661-013-3556-x.Retrieved December 3, 2015. 2557 Kumharn, W.a , Sudhibrabha, S.b, Hanprasert, K.b. "Aerosol Optical Depth: A study using Thailand based Brewer Spectrophotometers". Advances in Space Research. Volume 56, Issue 11, 1 December 2015, Pages 2384-2388. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1016/j.asr.2015.09.031.Retrieved December 3, 2015. 2558 Scopus
14 22 ภาษาศาสตร์ กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา Ditransitive constructions in Thai Thepkanjana, K. "Ditransitive constructions in Thai". Studies in Ditransitive Constructions: A Comparative Handbook. 23 December 2010, Pages 409-426. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1515/9783110220377. Retrieved May 14, 2015. 2553 Haspelmath, M. "Ditransitive constructions". Annual Review of Applied Linguistics. Volume 1, 2015, Pages 19-41. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1146/annurev-linguist-030514-125204. Retrieved May 14, 2015. 2558 Scopus
15 23 ภาษาศาสตร์ กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา Effects of constituent orders on functional extension patterns of the verbs for 'give': A contrastive study of Thai and mandarin Chinese Thepkanjana, K., Uehara, S. "Effects of constituent orders on functional extension patterns of the verbs for 'give': A contrastive study of Thai and mandarin Chinese". Language and Linguistics. Volume 16, Issue 1, 2015, Pages 43-68. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1177/1606822X14556603. Retrieved March 11, 2016. 2558 Lu, W.-L."Conceptual autonomy and dependence in Chinese lexical semantic analysis: The role of image-schema, conceptual domains and co-text in [v]-[SHANG]". Chinese Language and Discourse. Volume 6, Issue 2, 2015, Pages 162-182. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1075/cld.6.2.03lu. Retrieved March 11, 2016. 2558 Scopus
16 24 ภาษาศาสตร์ กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา The verb of giving in Thai and Mandarin Chinese as a case of polysemy: A comparative study Thepkanjana, K., Uehara, S. "The verb of giving in Thai and Mandarin Chinese as a case of polysemy: A comparative study". Language Sciences. Volume 30, Issue 6, November 2008, Pages 621-651. [Online.] Available: Scopus. DOI: 10.1016/j.langsci.2007.04.001. Retrieved November 5, 2015. 2551 Lin, T.-H.J. , Huang, Y.-S. "Structures of the Mandarin gei constructions". Journal of East Asian Linguistics. Volume 24, Issue 3, 24 March 2015, Article number A003, Pages 309-338. [Online.] Available: Scopus. DOI: 10.1007/s10831-015-9132-3. Retrieved November 5, 2015. 2558 Scopus
  25 ภาษาศาสตร์ กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา The verb of giving in Thai and Mandarin Chinese as a case of polysemy: A comparative study Thepkanjana, K ; Uehara, S "The verb of giving in Thai and Mandarin Chinese as a case of polysemy: A comparative study". LANGUAGE SCIENCES, Volume: 30 Issue: 6 Pages: 621-651, Published: NOV 2008. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1016/j.langsci.2007.04.001. Retrieved July 1,2015. 2551 Thepkanjana, K ; Uehara, S "Effects of Constituent Orders on Functional Extension Patterns of the Verbs for 'Give': A Contrastive Study of Thai and Mandarin Chinese". LANGUAGE AND LINGUISTICS, Volume: 16 Issue: 1 Pages: 43-68. Published: JAN 2015. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1177/1606822X14556603. Retrieved July 1,2015. 2558 ISI
  26 ภาษาศาสตร์ กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา The verb of giving in Thai and Mandarin Chinese as a case of polysemy: A comparative study Thepkanjana, K., Uehara, S. "The verb of giving in Thai and Mandarin Chinese as a case of polysemy: A comparative study." Language Sciences 30, 6 (2008) : pp. 621-651. [Online]. Available: Scopus DOI 10.1016/j.langsci.2007.04.001. Retrieved January 14, 2015. 2551 Bisang, W., "Problems with primary vs. secondary grammaticalization: Thecase of East and mainland Southeast Asian languages" Language Sciences Volume 47, Issue PB, January 01, 2015, Pages 132-147. [Online]. Available: Scopus DOI: 10.1016/j.langsci.2014.05.007. Retrieved January 14, 2015. 2558 Scopus
17 27 ภาษาศาสตร์ ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data Abramson, A.S., L-Thongkum, T., Nye, P.W. "Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data". Phonetica. Volume 61, Issue 2-3, 2004, Pages 147-171.[Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1159/000082561. Retrieved May 11, 2015. 2547 Whalen, D.H., McDonough, J. "Taking the laboratory into the field". Annual Review of Applied Linguistics. Volume 1, 2015, Pages 395-412. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1146/annurev-linguist-030514-124915. Retrieved May 11, 2015. 2558 Scopus
18 28 ภาษาศาสตร์ ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ Voice register in Khmu': Experiments in production and perception Abramson, A.S., Nye, P.W., Luangthongkum, T. "Voice register in Khmu': Experiments in production and perception".Phonetica. Volume 64, Issue 2-3, August 2007, Pages 80-104. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1159/000107911. Retrieved May 11, 2015. 2550 Whalen, D.H., McDonough, J. "Taking the laboratory into the field". Annual Review of Applied Linguistics. Volume 1, 2015, Pages 395-412. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1146/annurev-linguist-030514-124915. Retrieved May 11, 2015. 2558 Scopus
19 29 ภาษาศาสตร์ ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ The positions of non-Thai languages in Thailand Luangthongkum, T. "The positions of non-Thai languages in Thailand". Language Nation and Development in Southeast Asia. 2007, Pages 181-194. [Online]. Available: Scopus. DOI: -. Retrieved May 14, 2015. 2550 Draper, J., Nilaiyaka, A. "Culture and language promotion in Thailand: implications for the Thai Lao minority of introducing multilingual signage". Asian Ethnicity. Volume 16, Issue 2, 3 April 2015, Pages 203-234. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1080/14631369.2014.906060. Retrieved May 14, 2015. 2558 Scopus
20 30 ภาษาศาสตร์ ธีราภรณ์ ระติธรรมกุล On the flexibility of letter position coding during lexical processing: The case of Thai Perea, M., Winskel, H., Ratitamkul, T. "On the flexibility of letter position coding during lexical processing: The case of Thai". Experimental Psychology Volume 59. Issue 2, 2012, Pages 68-73. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1027/1618-3169/a000127. Retrieved May 8, 2015. 2555 Gu, J., Li, X., Liversedge, S.P. "Character order processing in chinese reading". Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. Volume 41, Issue 1, 2015, Pages 127-137. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1037/a0038639. Retrieved May 8, 2015. 2558 Scopus
  31 ภาษาศาสตร์ ธีราภรณ์ ระติธรรมกุล On the flexibility of letter position coding during lexical processing: The case of Thai Perea, M., Winskel, H., Ratitamkul, T. "On the flexibility of letter position coding during lexical processing: The case of Thai" (2012) Experimental Psychology, Volume 59, Issue 2, 2012, Pages 68-73. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1027/1618-3169/a000127. Retrieved March 11, 2016. 2555 Yakup, M.a, Abliz, W.b, Sereno, J.c, Perea, M.d. "Extending models of visual-word recognition to semicursive scripts: Evidence from masked priming in uyghur". Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. Volume 41, Issue 6, 1 December 2015, Pages 1553-1562. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1037/xhp0000143. Retrieved March 11, 2016. 2558 Scopus
  32 ภาษาศาสตร์ ธีราภรณ์ ระติธรรมกุล On the flexibility of letter position coding during lexical processing: The case of Thai Perea, M., Winskel, H., Ratitamkul, T."On the flexibility of letter position coding during lexical processing: The case of Thai" (2012) Experimental Psychology, Volume 59, Issue 2, 2012, Pages 68-73. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1027/1618-3169/a000127. Retrieved March 14, 2016. 2555 Winskel, H. "Reading in thai: Visual and attentiona processes". Attention and Vision in Language Processing. 1 January 2015, Pages 111-125. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1007/978-81-322-2443-3_7. Retrieved March 14, 2016. 2558 Scopus
21 33 ภาษาศาสตร์ ธีราภรณ์ ระติธรรมกุล On the flexibility of letter position coding during lexical processing: Evidence from eye movements when reading Thai Winskel, H. ,Perea, M., Ratitamkul, T. "On the flexibility of letter position coding during lexical processing: Evidence from eye movements when reading Thai". Quarterly Journal of Experimental Psychology. Volume 65, Issue 8, August 2012, Pages 1522-1536. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1080/17470218.2012.658409. Retrieved March 14, 2016 2555 Winskel, H. "Reading in thai: Visual and attentiona processes". Attention and Vision in Language Processing. 1 January 2015, Pages 111-125. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1007/978-81-322-2443-3_7. Retrieved March 14, 2016 2558 Scopus
  34 ภาษาศาสตร์ ธีราภรณ์ ระติธรรมกุล On the flexibility of letter position coding during lexical processing: Evidence from eye movements when reading Thai Winskel, H., Perea, M., Ratitamkul, T. "On the flexibility of letter position coding during lexical processing: Evidence from eye movements when reading Thai". Quarterly Journal of Experimental Psychology, Volume 65, Issue 8, August 2012, Pages 1522-1536. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1080/17470218.2012.658409. Retrieved July 1,2015. 2555 Perea, M., Tejero, P., Winskel, H. "Can colours be used to segment words when reading?" Acta Psychologica, Volume 159, July 01, 2015, Pages 8-13. [Online] Available : Scopus. DOI: 10.1016/j.actpsy.2015.05.005. Retrieved July 1,2015. 2558 Scopus
22 35 ภาษาศาสตร์ พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ Phonologically-constrained change: The role of the foot in monosyllabization and rhythmic shifts in Mainland Southeast Asia Brunelle, M., Pittayaporn, P. "Phonologically-constrained change: The role of the foot in monosyllabization and rhythmic shifts in Mainland Southeast Asia". Diachronica. Volume 29, Issue 4, 2012, Pages 411-433. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1075/dia.29.4.01bru. Retrieved May, 2015. 2555 Green, C.R. "The foot domain in bambara" Language. Volume 91, Issue 1, 2015, Pages e1-e26. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1353/lan.2015.0009. Retrieved May, 2015. 2558 Scopus
  36 ภาษาศาสตร์ พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ Phonologically-constrained change: The role of the foot in monosyllabization and rhythmic shifts in Mainland Southeast Asia Brunelle, M., Pittayaporn, P. "Phonologically-constrained change: The role of the foot in monosyllabization and rhythmic shifts in Mainland Southeast Asia". Diachronica. Volume 29, Issue 4, 2012, Pages 411-433. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1075/dia.29.4.01bru. Retrieved September 24, 2015. 2555 Michaud, A., Likun, H. "Phonemic and Tonal Analysis of the Pianding Dialect of Naxi". Cahiers de Linguistique d'Asie Orientale. Volume 44, Issue 1, 12 August 2015, Pages 1-35. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1163/1960628-00441P01. Retrieved September 24, 2015. 2558 Scopus
23 37 ภาษาศาสตร์ พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ Genetic and linguistic correlation of the Kra-Dai-speaking groups in Thailand Srithawong, S., Srikummool, M., Pittayaporn, P., Ghirotto, S., Chantawannakul, P., Sun, J., Eisenberg, A.g, Chakraborty, R., Kutanan, W. "Genetic and linguistic correlation of the Kra-Dai-speaking groups in Thailand". Journal of Human Genetics. Volume 60, Issue 7, 28 July 2015, Pages 371-380. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1038/jhg.2015.32. Retrieved August 26, 2015. 2558 Kongmaroeng, C., Romphruk, A., Puapairoj, C., Leelayuwat, C., Kulski, J.K.e, Inoko, H.f, Dunn, D.S.g, Romphruk, A.V. "HLA alleles and haplotypes in Burmese (Myanmarese) and Karen in Thailand". Tissue Antigens. Volume 86, Issue 3, 1 September 2015, Pages 199-204. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1111/tan.12637. Retrieved August 26, 2015. 2558 Scopus
24 38 ภาษาศาสตร์ วิโรจน์ อรุณมานะกุล A linguistic study of product names in Thai economic news Lertcheva, N. ,Aroonmanakun, W. "A linguistic study of product names in Thai economic news.". 2009 8th International Symposium on Natural Language Processing, SNLP '09. 2009, Article number 5340912, Pages 26-29. 2009 8th International Symposium on Natural Language Processing, SNLP '09; Bangkok; Thailand; 20 October 2009 through 22 October 2009; Category number09EX2817; Code 78944. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1109/SNLP.2009.5340912. Retrieved June 22, 2016. 2552 Chattupan, A., Netisopakul, P. "Thai stock news sentiment classification using wordpair features". 29th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, PACLIC 2015. 2015, Pages 188-195. 29th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, PACLIC 2015; Shanghai; China; 30 October 2015 through 1 November 2015; Code 119467. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1109/SNLP.2009.5340912. Retrieved June 22, 2016. [Online] Available: Scopus DOI: -. Retrieved June 22, 2016. 2558 Scopus
  39 ภาษาศาสตร์ วิโรจน์ อรุณมานะกุล A linguistic study of product names in Thai economic news Lertcheva, N., Aroonmanakun, W. "A linguistic study of product names in Thai economic news". 2009 8th International Symposium on Natural Language Processing, SNLP '09, 2009, Article number 5340912, Pages 26-29, 2009 8th International Symposium on Natural Language Processing, SNLP '09; Bangkok; Thailand; 20 October 2009 through 22 October 2009; Category number09EX2817; Code 78944. [Online.] Available: Scopus. DOI: 10.1109/SNLP.2009.5340912. Retrieved November 5, 2015. 2552 Suwanapong, T., Theeramunkong, T., Nantajeewarawat, E. "Investigation of preprocessing factors and clustering methods on name-alias relationship identification in Thai news articles". Information (Japan). Volume 18, Issue 7, 1 July 2015, Pages 3001-3020. [Online.] Available: Scopus. DOI: -. Retrieved November 5, 2015. 2558 Scopus
25 40 ภาษาศาสตร์ วิโรจน์ อรุณมานะกุล The effect of answer patterns for supervised named entity recognition in Thai Tirasaroj, N. , Aroonmanakun, W. "The effect of answer patterns for supervised named entity recognition in Thai". PACLIC 25 - Proceedings of the 25th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation. 2011, Pages 392-399. 25th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, PACLIC 25; ; 16 December 2011 through 18 December 2011; Code 90901. [Online] Available: Scopus. DOI: -.Retrieved December 3, 2015. 2554 Suwanapong, T., Theeramunkong, T., Nantajeewarawat, E. "Investigation of preprocessing factors and clustering methods on name-alias relationship identification in Thai news articles". Information (Japan). Volume 18, Issue 7, 1 July 2015, Pages 3001-3020. [Online] Available: Scopus. DOI: -.Retrieved December 3, 2015. 2558 Scopus
26 41 ภาษาศาสตร์ สุดาพร ลักษณียนาวิน Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language Kitamura, C., Thanavishuth, C., Burnham, D., Luksaneeyanawin, S. "Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language". Infant Behavior and Development Volume 24, Issue 4, 18 April 2001, Pages 372-392.[Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1016/S0163-6383(02)00086-3. Retrieved May 7,2015. 2544 Burnham, E.B., Wieland, E.A., Kondaurova, M.V., McAuley, J.D., Bergeson, T.R., Dilley, L.C. "Phonetic modification of vowel space in storybook speech to infants up to 2 years of age". Journal of Speech, Language, and Hearing Research Volume 58, Issue 2, 1 April 2015, Pages 241-253.[Online]. Avaliable: Scopus. DOI: 10.1044/2015_JSLHR-S-13-0205. Retrieved May 7, 2015. 2558 Scopus
  42 ภาษาศาสตร์ สุดาพร ลักษณียนาวิน Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language Kitamura, C., Thanavishuth, C., Burnham, D., Luksaneeyanawin, S. "Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language". Infant Behavior and Development. Volume 24, Issue 4, 18 April 2001, Pages 372-392. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1016/S0163-6383(02)00086-3. Retrieved May 7,2015. 2544 Broesch, T.L., Bryant, G.A. "Prosody in Infant-Directed Speech Is Similar Across Western and Traditional Cultures". Journal of Cognition and Development. Volume 16, Issue 1, 1 January 2015, Pages 31-43. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1080/15248372.2013.833923. Retrieved May 7,2015. 2558 Scopus
  43 ภาษาศาสตร์ สุดาพร ลักษณียนาวิน Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language Kitamura, C., Thanavishuth, C., Burnham, D., Luksaneeyanawin, S. "Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language". INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT. Volume: 24. Issue: 4. Pages: 372-392. Published: 2002. [Online.] Available: ISI Article Number: PII S0163-6383(02)00086-3. Retrieved July 29, 2015. 2545 Burnham, EB., Wieland, EA., Kondaurova, MV., McAuley, JD., Bergeson, TR., Dilley, LC. "Phonetic Modification of Vowel Space in Storybook Speech to Infants up to 2 Years of Age". JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH. Volume: 58. Issue: 2. Pages: 241-253. Published: APR 2015. [Online.] Available: ISI DOI: 10.1044/2015_JSLHR-S-13-0205. Retrieved July 29, 2015. 2558 ISI
  44 ภาษาศาสตร์ สุดาพร ลักษณียนาวิน Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language Kitamura, C., Thanavishuth, C., Burnham, D., Luksaneeyanawin, S. "Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language". Infant Behavior and Development, Volume 24, Issue 4, 18 April 2001, Pages 372-392. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1016/S0163-6383(02)00086-3. Retrieved July 1,2015. 2544 Van Puyvelde, M., Loots, G., Gillisjans, L., Pattyn, N.cd, Quintana, C. "A cross-cultural comparison of tonal synchrony and pitch imitation in the vocal dialogs of Belgian Flemish-speaking and Mexican Spanish-speaking mother-infant dyads". Infant Behavior and Development, Volume 40, August 01, 2015, Pages 41-53. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1016/j.infbeh.2015.03.001. Retrieved July 1,2015. 2558 Scopus
  45 ภาษาศาสตร์ สุดาพร ลักษณียนาวิน Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language Kitamura, C., Thanavishuth, C., Burnham, D., Luksaneeyanawin, S. "Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language". Infant Behavior and Development, Volume 24, Issue 4, 18 April 2001, Pages 372-392. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1016/S0163-6383(02)00086-3. Retrieved July 1,2015. 2544 Tsuji, S., Nishikawa, K., Mazuka, R. "Segmental distributions and consonant-vowel association patterns in Japanese infant- and adult-directed speech". Journal of Child Language, Volume 41, Issue 6, 20 November 2014, Pages 1276-1304. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1017/S0305000913000469. Retrieved July 1,2015. 2558 Scopus
  46 ภาษาศาสตร์ สุดาพร ลักษณียนาวิน Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language Kitamura, C., Thanavishuth, C., Burnham, D., Luksaneeyanawin, S. "Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language". Infant Behavior and Development, Volume 24, Issue 4, 18 April 2001, Pages 372-392. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1016/S0163-6383(02)00086-3. Retrieved July 1,2015. 2544 Wang, Y., Seidl, A., Cristia, A. "Acoustic-phonetic differences between infant- and adult-directed speech: The role of stress and utterance position". Journal of Child Language, Volume 42, Issue 4, 26 July 2015, Pages 821-842. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1017/S0305000914000439. Retrieved July 1,2015. 2558 Scopus
  47 ภาษาศาสตร์ สุดาพร ลักษณียนาวิน Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language Kitamura, C., Thanavishuth, C., Burnham, D., Luksaneeyanawin, S. "Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language". Infant Behavior and Development. Volume 24, Issue 4, 18 April 2001, Pages 372-392. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1016/S0163-6383(02)00086-3. Retrieved August 26, 2015. 2544 Bail, A., Morini, G., Newman, R.S. "Look at the gato! Code-switching in speech to toddlers". Journal of Child Language. Volume 42, Issue 5, 27 September 2015, Pages 1073-1101. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1017/S0305000914000695. Retrieved August 26, 2015. 2558 Scopus
  48 ภาษาศาสตร์ สุดาพร ลักษณียนาวิน Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language Kitamura, C., Thanavishuth, C., Burnham, D., Luksaneeyanawin, S. "Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language". Infant Behavior and Development. Volume 24, Issue 4, 18 April 2001, Pages 372-392. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1016/S0163-6383(02)00086-3. Retrieved August 26, 2015. 2544 Kondaurova, M.V., Bergeson, T.R., Xu, H.a, Kitamura, C. "Affective properties of mothers’ speech to infants with hearing impairment and cochlear implants". Journal of Speech, Language, and Hearing Research. Volume 58, Issue 3, 1 June 2015, Pages 590-600. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1044/2015_JSLHR-S-14-0095. Retrieved August 26, 2015. 2558 Scopus
27 49 ภาษาศาสตร์ สุดาพร ลักษณียนาวิน Universality and language-specific experience in the perception of lexical tone and pitch BURNHAM, D., KASISOPA, B., REID, A., LUKSANEEYANAWIN, S., LACERDA, F., ATTINA, V., RATTANASONE, N.X., SCHWARZ, I.-C., WEBSTER, D. "Universality and language-specific experience in the perception of lexical tone and pitch". Applied Psycholinguistics. 21 November 2014, 33p. [Online.] Available: Scopus. DOI: 10.1017/S0142716414000496. Retrieved November 5, 2015. 2557 Ong, J.H., Burnham, D., Escudero, P. "Distributional learning of lexical tones: A comparison of attended vs. unattended listening". PLoS ONE. Volume 10, Issue 7, 27 July 2015, Article number e0133446. [Online.] Available: Scopus. DOI: 10.1371/journal.pone.0133446. Retrieved November 5, 2015. 2558 Scopus
28 50 ภาษาศาสตร์ สุดาพร ลักษณียนาวิน Are tones phones? Burnham, D; Kim, J; Davis, C; Ciocca, V; Schoknecht, C; Kasisopa, B; Luksaneeyanawin, S. "Are tones phones?". JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY, Volume: 108, Issue: 4, Pages: 693-712. Published: APR 2011. [Online] Available : ISI. DOI: 10.1016/j.jecp.2010.07.008. Retrieved July 1,2015. 2554 Singh, L., Goh, H.H., Wewalaarachchi, T.D. "Spoken word recognition in early childhood: Comparative effects of vowel, consonant and lexical tone variation". Cognition, Volume 142, September 01, 2015, Pages 1-11. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1016/j.cognition.2015.05.010. Retrieved July 1,2015. 2558 Scopus
  51 ภาษาศาสตร์ สุดาพร ลักษณียนาวิน Are tones phones? Burnham, D; Kim, J; Davis, C; Ciocca, V; Schoknecht, C; Kasisopa, B; Luksaneeyanawin, S. "Are tones phones?". JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY. Volume: 108. Issue: 4. Pages: 693-712. Published: APR 2011. [Online] Available : ISI. DOI: 10.1016/j.jecp.2010.07.008. Retrieved July 1,2015. 2554 Sereno, JA; Lee, H. "The Contribution of Segmental and Tonal Information in Mandarin Spoken Word Processing". LANGUAGE AND SPEECH. Volume: 58. Issue: 2. Pages: 131-151. Published: JUN 2015. [Online] Available : ISI. DOI: 10.1177/0023830914522956. Retrieved July 1,2015. 2558 ISI
  52 ภาษาศาสตร์ สุดาพร ลักษณียนาวิน Are tones phones? Burnham, D; Kim, J; Davis, C; Ciocca, V; Schoknecht, C; Kasisopa, B; Luksaneeyanawin, S. "Are tones phones?". JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY. Volume: 108. Issue: 4. Pages: 693-712. Published: APR 2011. [Online] Available : ISI. DOI: 10.1016/j.jecp.2010.07.008. Retrieved July 1,2015. 2554 Tong, XL ; Tong, XH ; McBride-Chang, C. "A Tale of Two Writing Systems: Double Dissociation and Metalinguistic Transfer Between Chinese and English Word Reading Among Hong Kong Children". JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES. Volume: 48, Issue: 2, Pages: 130-145. Published: MAR-APR 2015. [Online] Available : ISI. DOI: 10.1177/0022219413492854. Retrieved July 1,2015. 2558 ISI
29 53 ภาษาศาสตร์ สุดาพร ลักษณียนาวิน Eye movements while reading an unspaced writing system: The case of Thai Kasisopa, B., G. Reilly, R., Luksaneeyanawin, S., Burnham, D. "Eye movements while reading an unspaced writing system: The case of Thai" Vision Research, Volume 86, 28 June 2013, Pages 71-80. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1016/j.visres.2013.04.007. Retrieved July 1,2015. 2556 Perea, M., Tejero, P., Winskel, H. "Can colours be used to segment words when reading?" Acta Psychologica, Volume 159, July 01, 2015, Pages 8-13. [Online] Available : Scopus. DOI: 10.1016/j.actpsy.2015.05.005. Retrieved July 1,2015. 2558 Scopus
30 54 ภาษาศาสตร์ สุดาพร ลักษณียนาวิน Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals Winskel, H., Radach, R, Luksaneeyanawin, S. "Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals". Journal of Memory and Language, Volume 61, Issue 3, October 2009, Pages 339-351. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002 Retrieved July 1,2015. 2552 Perea, M., Tejero, P., Winskel, H. "Can colours be used to segment words when reading?" Acta Psychologica, Volume 159, July 01, 2015, Pages 8-13. [Online] Available : Scopus. DOI: 10.1016/j.actpsy.2015.05.005. Retrieved July 1,2015. 2558 Scopus
  55 ภาษาศาสตร์ สุดาพร ลักษณียนาวิน Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals Winskel, H., Radach, R, Luksaneeyanawin, S. "Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals". Journal of Memory and Language, Volume 61, Issue 3, October 2009, Pages 339-351. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002 Retrieved July 1,2015. 2552 Ma, G., Li, X., Pollatsek, A. "There is no relationship between preferred viewing location and word segmentation in Chinese reading". Visual Cognition, Volume 23, Issue 3, 16 March 2015, Pages 399-414. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1080/13506285.2014.1002554. Retrieved July 1,2015. 2558 Scopus
31 56 ภาษาศาสตร์ สุดาพร ลักษณียนาวิน The effect of script on poor readers' sensitivity to dynamic visual stimuli Kim, J., Davis, C., Burnham, D., Luksaneeyanawin, S."The effect of script on poor readers' sensitivity to dynamic visual stimuli". Brain and Language. Volume 91, Issue 3, December 2004, Pages 326-335. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1016/j.bandl.2004.05.001. Retrieved August 26, 2015. 2547 Park, H.-R., Uno, A. "Cognitive Abilities Underlying Reading Accuracy, Fluency and Spelling Acquisition in Korean Hangul Learners from Grades 1 to 4: A Cross-Sectional Study". Dyslexia. Volume 21, Issue 3, 1 August 2015, Pages 235-253. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1002/dys.1500. Retrieved August 26, 2015. 2558 Scopus