ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ (Publication) คณะอักษรศาสตร์ ปี 2558

ลำดับ ภาควิชา* ประเภทผลงาน ประเภทบทความวิชาการ/บทความวิจัย ชื่อผู้ผลิตผลงาน ภาษาไทย* ชื่อผลงาน/ชื่อเรื่อง ภาษาไทย* พิมพลักษณ์* ปีพิมพ์ ภาษา
1 บรรณารักษศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อรนุช เศวตรัตนเสถียร The Implementation of web 2.0 Technology for Information Literacy Instruction in thai university libraries proceedings of the international conference e-learning 2014, เลขหน้า 230-238 2558 02. ภาษาอังกฤษ,
2 ประวัติศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วิลลา วิลัยทอง "Marketing Business Knowledge and Consumer Culture before the Boom: The Case of Khoo Khaeng Magazine."  in A Sarong for Clio: Essays on the Intellectual and Cultural History of Thailand. Pages 163-197. 2015. 2558 02. ภาษาอังกฤษ,
3 ปรัชญา 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.
Hongladarom, S.
 "Brain-brain integration in 2035: Metaphysical and ethical implications."  Journal of Information, Communication and Ethics in Society. Volume 13, Issue 3-4, 10 August 2015, Pages 205-217. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1108/JICES-10-2014-0042. Retrieved August 26, 2015. 2558 02. ภาษาอังกฤษ,
4 ปรัชญา 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.
Hongladarom, S. 
 "Free Will, Agency, and Meaning in Life." AUSTRALASIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY. Volume: 93. Issue: 2. Pages: 411-412. Published: APR 3 2015. [Online]. Available : ISI. DOI: 10.1080/00048402.2014.994011. Retrieved July 1,2015.    2558 02. ภาษาอังกฤษ,
5 ภาษาตะวันตก 03. บทความวิจัย 12. หนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ, วรุณี อุดมศิลป พื้นที่สี่ธาตุ ภูมิศาสตร์ตัวบท ใน เรื่องสั้นตะวันออก ของ มาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์ วรุณี อุดมศิลป. "พื้นที่สี่ธาตุ ภูมิศาสตร์ตัวบท ในเรื่อสั้นตะวันออก ของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์" ใน จาตุรี ติงศภัทิย์  สุรเดช โชติอุดมพันธ์  และอลิสา  สันตสมบัติ (บรรณาธิการ), ดิน น้ำ ลม ไฟ: ธาตุ จักรวาล พิษภัย จากมุมมองมนุษยศาสตร์ , หน้า 3-53. กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2558. 2558 01. ภาษาไทย,
6 ภาษาตะวันตก 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ Education and conditions of use of passive forms in German and Thai  (Article) [Bildung und Verwendungsbedingungen der Passivformen im Deutschen und im Thai] Deutsch als Fremdsprache. Volume 50, Issue 4, December 2013, Pages 206-214.[Online]. Available: Scopus DOI: - .  ISSN: 0011974. Retrieved March 30,2015. 2556 German
7 ภาษาตะวันตก 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ บทคัดย่อในวารสารวิชาการเยอรมันและไทยด้านภาษาและวรรณคดี: การศึกษาเปรียบต่างเชิงภาษาศาสตร์ข้อความต่อเนื่อง วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์. บทคัดย่อในวารสารวิชาการเยอรมันแลไทยด้านภาษาและวรรณคดี: การศึกษาเปรียบต่างเชิงภาษาศาสตร์ข้อความต่อเนื่อง. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2558). 2558  
8 ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ชัญญพร  จาวะลา A Historical Perspective of th Chinese word yŏu in the Chinese Language. Manusya Journal of Humanities. Volum 18, Number2, 2015 ISSN 0859-9920. Page 1-27, 2015. 2558 อังกฤษ - จีน
9 ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ชานป์วิชช์  ทัดแก้ว "Three Fragments of the Ratnaketuparivarta." Buddhist Manuscripts from Central Asia: The British Library Sanskrit Fragments, Page 587-591, 2015. 2558 02. ภาษาอังกฤษ,
10 ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 03. ตีพิมพ์ใน Proceeding ระดับชาติ เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ "ตัวละครหญิงในอุกิงุโมะ ในปราณี จงสุจริตธรรม และ สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล, บรรณาธิการ. เอกสารหลังการประชุมระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 7 ภาษาและวรรณคดี, 124-142. กรุงเทพฯ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2557. 2557 01. ภาษาไทย,
11 ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 03. ตีพิมพ์ใน Proceeding ระดับชาติ เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ การสร้างอัตลักษณ์ของตัวละครเอกในนวนิยายเรื่อง ซุนะ โนะ อนนะ เอกสารหลังการประชุมระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8 ภาษาและวรรณคดี, หน้า 172-192. กรุงเทพฯ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2558. 2558  
12 ภาษาตะวันออก 01. หนังสือ-ตำรา   เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ นวนิยายญี่ปุ่นสมัยใหม่. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. 2558  
13 ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 04. นำเสนอ/Present ในการประชุมระดับชาติ น้ำทิพย์  เมธเศรษฐ อิทธิพลของวรรณกรรมพุทธศาสนาในเท็นจิกุโทะกุเบ โมะโนะงะตะริ เอกสารหลังการประชุมระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8 ภาษาและวรรณคดี, หน้า 122-136. กรุงเทพฯ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2558. 2558  
14 ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, มานพ อาดัม สตรีในวรรณกรรมอียิปต์ยุค ค.ศ. 1914 - 1919 งานเขียนของนะญีบ มะห์ฟูซ วารสารอักษรศาสตร์,ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, (มกราคม - มิถุนายน 2558), หน้า 1-20. 2558  
15 ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 04. นำเสนอ/Present ในการประชุมระดับชาติ ยุพวรรณ  โสภิตวุฒิวงศ์ การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่ของการ "หัวเราะ" ในสถานการณ์ความเสียหายของคู่พูดชาวไทยและญี่ปุ่น เอกสารหลังการประชุมระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8 ภาษาและวรรณคดี, หน้า 56-74. กรุงเทพฯ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2558. 2558  
16 ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย   วรวุฒิ จิราสมบัติ Malaysia and Thailand’s reaction towards “compliment section” in 1966: A Comparative Study The 11th International Conference on Japanese Lanuguage Education in Malaysia PPROCEEDINGS ปี ค.ศ. 2014 เดือน ตุลาคม เลขหน้า 48-52 2558  
17 ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 03. ตีพิมพ์ใน Proceeding ระดับชาติ อรรถยา สุวรรณระดา "13 บทกวีที่แต่งโดยพระใน เฮียะกุนินอิฌฌุ" ในปราณี จงสุจริตธรรม และ สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล, บรรณาธิการ. เอกสารหลังการประชุมระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 7 ภาษาและวรรณคดี,76-94. กรุงเทพฯ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2557. 2557 01. ภาษาไทย,
18 ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 04. นำเสนอ/Present ในการประชุมระดับชาติ อรรถยา สุวรรณระดา บันทึกการเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมิชิท์ซุนะโนะฮะฮ่ะ ใน คะเงะโรนิกกิ เอกสารหลังการประชุมระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8 ภาษาและวรรณคดี, หน้า 193-212. กรุงเทพฯ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2558. 2558  
19 ภาษาไทย 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต "เสน่ห์ของบทละครในเรื่องอุณรุทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช "เฉลิมบรมราชกุมารี นาฎยวรรณคดีสโมสร สหวิทยากรแห่งวรรณคดีการแสดง" (วันที่ 18 กันยายน 2558). หน้า 47-90, ภาควิชาวรรณคดีและคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2558. 2558 01. ภาษาไทย,
20 ภาษาไทย 02. บทความวิชาการ 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต "เสน่ห์ในเรื่องลิลิตพระลอ." "100 ปี วรรณคดีสโมสร" คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมจัดสัมมนา ณ หอสมุดแห่งชาติ (วันที่ 21 กรกฎาคม 2557), หน้า 53 - 87. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2558. 2557 01. ภาษาไทย,
21 ภาษาไทย 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต ความดีและความงามในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช "รามาวตาร" คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (วันที่ 6 สิงหาคม 2558), หน้า 30-109, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2558. 2558 01. ภาษาไทย,
22 ภาษาไทย 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ชัยรัตน์  พลมุข Ahmed, S. (2010). The Promise of Happiness. Durham: Duke University Press. วารสารอักษรศาสตร์. ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558). หน้า 203-212, 2558. 2558  
23 ภาษาไทย 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ชัยรัตน์  พลมุข กลับอีสาน: ภาพฝันอันหลอกหลอนและความรุนแรงของมหานครในภาพยนตร์ เรื่อง คืนพระจันทร์เต็มดวงและลุงบุญมีระลึกชาติ วารสารอักษรศาสตร์. ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558). หน้า 33-70, 2558. 2558  
24 ภาษาไทย 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ณัฐพร พานโพธิ์ทอง , ศิริพร ภักดีผาสุข
Panpothong, N. , Phakdeephasook, S.
"The wide use of mai-pen-rai 'It's not substantial' in Thai interactions and its relationship to the Buddhist concept of Tri Laksana." JOURNAL OF PRAGMATICS. Volume: 69  Pages: 99-107  Special Issue: SI. Published: AUG 2014. [Online] Available: ISIDOI: 10.1016/j.pragma.2012.03.006. Retrieved July 3, 2015. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
25 ภาษาไทย 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ณัฐพร พานโพธิ์ทอง , ศิริพร ภักดีผาสุข
Panpothong, N. , Phakdeephasook, S. 
"The wide use of mai-pen-rai 'It's not substantial' in Thai interactions and its relationship to the Buddhist concept of Tri Laksana." Journal of Pragmatics, Volume 69, August 2014, Pages 99-107. [Online]. Available: Scopus DOI: 10.1016/j.pragma.2012.03.006. Retrieved July 3, 2015.  2557 02. ภาษาอังกฤษ,
26 ภาษาไทย 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ธีรนุช โชคสุวณิช Text mining about the East Japan Earthquake Disaster Study of Thailand People Reaction on SNS for the East Japan Great Eartquake - Comparison with Japanese. The Research Institute for Oriental Culture Gakushuin University occasional Papers No. 59, P.15-22. 2558 02. ภาษาอังกฤษ,
27 ภาษาไทย 03. บทความวิจัย 12. หนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ, ธีรนุช โชคสุวณิช
Hashimoto, T.a, Chauksuvanit, T., Aramvith, S., Shirota, Y.
"Human Reaction in Thailand based on Social Media Analysis after the East Japan Great Earthquake." in Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Volume 272, 2014, Pages 108-119, 24th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, EJC 2014; Kiel; Germany; 3 June 2014 through 6 June 2014; Code 109482. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.3233/978-1-61499-472-5-108. Retrieved July 2, 2015.  2558 02. ภาษาอังกฤษ,
28 ภาษาไทย 12. หนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ, 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ปรมินท์ จารุวร การสร้างภาพลักษณ์ "หมู่บ้านวัฒนธรรม" จากคติชนบนเวทีการท่องเที่ยวที่บ้านหนองขาว ตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ "ประเพณีสร้างสรรค์" ในสังคมไทยร่วมสมัย ศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธิการ. หนังสือ "ประเพณีสร้างสรรค์" ในสังคมไทยร่วมสมัย. หน้า 17-64, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2558. 2558 01. ภาษาไทย,
29 ภาษาไทย 01. หนังสือ-ตำรา   ปรมินท์ จารุวร นิทานฝึกการออกเสียงภาษาไทย ชุด เณรน้อยเก่งภาษา สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.   2558  
30 ภาษาไทย 12. หนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ, 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ปรมินท์ จารุวร วิถีชีวิตกับการจัดการท่องเที่ยวที่หมู่บ้านวัฒนธรรมหนองขาว ตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ ปาฐกถา "การท่องเที่ยวไทยในศตวรรษที่ 21" อ.ดร.จิราธร ชาติศิริ, บรรณาธิการ. หนังสือ "การท่องเที่ยวไทยในศตวรรษที่ 21". หน้า 348-387, โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยบริการวิชาการ งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558. 2558 01. ภาษาไทย,
31 ภาษาไทย 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
Wong, P.N., Chongstitvatana, A.S. 
"Containing and Dissolving Ontological Violence: A Christian-Buddhist Joint Reflection for Attaining De-colonial Epistemic Freedom in Asia." Journal of Comparative Asian Development, Volume 13, Issue 2, May 2014, Pages 290-315. [Online] Available: Scopus DOI:10.1080/15339114.2014.935278. Retrieved July 3, 2015. 2558 02. ภาษาอังกฤษ,
32 ภาษาไทย 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, อาทิตย์  ชีรวณิชย์กุล "Bodily Sacrifice in Thai Traditional Narratives, Inscriptions, and Royal Writings" The Journal of the Royal Institute of Thailand, Page 43-56, 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
33 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา และโสรัจ เรืองมณี
Thepkanjana, K., Ruangmanee, S. 
"Grammaticalization of the verb ‘to acquire’ into modality: A case study in Vietnamese." Taiwan Journal of Linguistics, Volume 13, Issue 2, 20 June 2015, Pages 117-150. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.6519/TJL.2015.13(2).4. Retrieved July 1,2015.  2558 02. ภาษาอังกฤษ,
34 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนาและ Satoshi Uehara Effects of constituent orders on functional extension patterns of the verbs for 'give': A contrastive study of Thai and mandarin Chinese Language and Linguistics,Volume 16, Issue 1, 2015, Pages 43-68. [Online]. Available : Scopus  DOI:10.1177/1606822X14556603. Retrieved March 19,2015. 2558 02. ภาษาอังกฤษ
35 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนาและ Satoshi Uehara Effects of Constituent Orders on Functional Extension Patterns of the Verbs for 'Give': A Contrastive Study of Thai and Mandarin Chinese LANGUAGE AND LINGUISTICS. Volume: 16. Issue: 1. Pages: 43-68. [Online]. Available : ISI DOI:10.1177/1606822X14556603. Published: JAN 2015. Retrieved March 19,2015. 2559 02. ภาษาอังกฤษ
36 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, พิทยาวัฒน์  พิทยาภรณ์ พัฒนาการของคำปฏิเสธ "ไม่" นิดา จำปาทิพย์ และ พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ "พัฒนาการของคำปฏฎิเสธ 'ไม่'" วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ 32  ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2558) หน้า 1-39, 2558. 2558  
37 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย ตีพิมพ์ใน Proceeding ระดับนานาชาติ พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์. "Sesquisyllablicity: the role of structural analysis in the study of linguistic diversity in Mainland Southeast Asia." Enfield, N. J. and Comrie, Bernard, Eds. Proceedings of Mainland Southeast Asian Languages: The State of the Art in 2012, 27 Nov -3 Dec, 2012, Germany. pp 494-522. Berlin: De Gruyter, 2015.  2558  
38 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย ตีพิมพ์ใน Proceeding ระดับนานาชาติ พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์.
Ketkaew, C. Pittayaporn, P. 
"Mapping between Lexical Tones and Musical Notes in Thai Pop Songs" Proceedings of the 28th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC 28), Page 160-169, Dec 2014. 2558 02. ภาษาอังกฤษ,
39 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์.
Kutanan, Wibhu. Srikummool, Metawee. Pittayaporn, Pittayawat. Seielstad, Mark. Kangwanpong, Daoroong. Kumar, Vikrant. Prombanchachai, Thanawut. Chantawannakul, Panuwan.
Admixed Origin of the Kayah (Red Karen) in Northern Thailand Revealed by Biparental and Paternal Markers ANNALS OF HUMAN GENETICS. Volume: 79. Issue: 2. Pages: 108-121. Published: MAR 2015. [Online]. Available: ISI DOI:10.1111/ahg.12100. Retrieved March 30,2015.;
IngentaConnect DOI: http://dx.doi.org/10.1111/ahg.12100 Retrieved June 4, 2015;
Academic Search Premier DOI: 10.1111/ahg.12100 Retrieved June 4, 2015.
2558 02. ภาษาอังกฤษ
40 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์.
Pittayawat Pittayaporn.
"Typologizing sesquisyllabicity: The role of structural analysis in the study of linguistic diversity in Mainland Southeast Asia" The Languages of Mainland Southeast Asia: The State of the Arts, Page 500-528, 2015. 2558 02. ภาษาอังกฤษ,
41 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์.
Srithawong, S., Srikummool, M., Pittayaporn, P., Ghirotto, S., Chantawannakul, P., Sun, J., Eisenberg, A.g,  Chakraborty, R., Kutanan, W. 
 "Genetic and linguistic correlation of the Kra-Dai-speaking groups in Thailand." Journal of Human Genetics. Volume 60, Issue 7, 28 July 2015, Pages 371-380. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1038/jhg.2015.32. Retrieved August 26, 2015. 2558 02. ภาษาอังกฤษ,
42 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์.
Srithawong, S., Srikummool, M., Pittayaporn, P., Ghirotto, S., Chantawannakul, P., Sun, J., Eisenberg, A.g,  Chakraborty, R., Kutanan, W. 
 "Genetic and linguistic correlation of the Kra-Dai-speaking groups in Thailand." Journal of Human Genetics. Volume 60, Issue 7, 28 July 2015, Pages 371-380. [Online]. Available: ISI. DOI: 10.1038/jhg.2015.32. Retrieved August 26, 2015. 2558 02. ภาษาอังกฤษ,
43 ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วิโรจน์ อรุณมานะกุล
Aroonmanakun, W.
"The Use of Context Vectors in Determining Thai Compounds." Linguistic Research, Volume 32, Issue 1, 2015, Pages 1-20. [Online] Available : Scopus. DOI: 10.17250/khisli.32.1.201504.001. Retrieved July 1,2015. 2558 02. ภาษาอังกฤษ,
44 ภาษาอังกฤษ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
Austin, G., Pongpairoj, N., Trenkic, D. 
"Structural Competition in Second Language Production: Towards a Constraint-Satisfaction Model." Language Learning. Volume 65, Issue 3, 1 September 2015, Pages 689-722. [Online]. Available: Scopus. DOI: 10.1111/lang.12108. Retrieved August 26, 2015. 2558 02. ภาษาอังกฤษ,
45 ภาษาอังกฤษ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
Austin, G., Pongpairoj, N., Trenkic, D. 
"Structural Competition in Second Language Production: Towards a Constraint-Satisfaction Model." Language Learning. Volume 65, Issue 3, 1 September 2015, Pages 689-722. [Online]. Available: ISI. DOI: 10.1111/lang.12108. Retrieved August 26, 2015. 2558 02. ภาษาอังกฤษ,
46 ภูมิศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ Tourist Expectations of Wartime Heritage Tourism: A Case Study of Lao PDR and Vietnam. Southeast Asian Mobility Transitions: Issues and Trends in Migration and Tourism. Karl Husak, Alexander Trupp, Helmut Wohlschlägl (eds.). Department of Geography and Regional Research, University of Vienna. Copydruck KG 1160 Vienna, Sandleitengasse. Page 280-303. 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
47 ภูมิศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ มัลลิกา  สุกิจปาณีนิจ (Sukitpaneenit, Manlika)  "Satellite monitoring for carbon monoxide and particulate matter during forest fire episodes in Northern Thailand " Sukitpaneenit, M (Sukitpaneenit, Manlika); Oanh, NTK (Nguyen Thi Kim Oanh). "Satellite monitoring for carbon monoxide and particulate matter during forest fire episodes in Northern Thailand ". ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT. Volume: 186. Issue: 4. Pages: 2495-2504. Published: APR 2014. [Online] Available: ISI. DOI: 10.1007/s10661-013-3556-x.Retrieved December 3, 2015.  2557 02. ภาษาอังกฤษ,
48 ภูมิศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ มัลลิกา  สุกิจปาณีนิจ (Sukitpaneenit, Manlika)  "Satellite monitoring for carbon monoxide and particulate matter during forest fire episodes in Northern Thailand " Sukitpaneenit, M., Kim Oanh, N.T. "Satellite monitoring for carbon monoxide and particulate matter during forest fire episodes in Northern Thailand" Environmental Monitoring and Assessment. Volume 186, Issue 4, April 2014, Pages 2495-2504. [Online] Available: Scopus. DOI: 10.1007/s10661-013-3556-x.Retrieved December 3, 2015. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
49 วรรณคดีเปรียบเทียบ  03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร "รักเร้นลับ": หญิงรักหญิงกับมายาคติรักต่างเพศในเงาพระจันทร์ของโสภาค สุวรรณ วารสารอักษรศาสตร์. ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558). หน้า 127-168, 2558. 2558 01. ภาษาไทย,
50 วรรณคดีเปรียบเทียบ  03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, สุรเดช โชติอุดมพันธ์ “Bangkok” in Contemporary Thai Literature: Globalization, Tourism, and Consumerism วารสาร Manusya2013, Vol35-50 (ตีพิมพ์ 2558) 2558  
51 วรรณคดีเปรียบเทียบ  03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, อรรถพล ปะมะโข , สุรเดช โชติอุดมพันธ์ ความเหมือนที่แตกต่าง: หุ่นยนต์และแอนดรอยด์ในกระแสการเรียกร้องความเท่าเทียม วารสารอักษรศาสตร์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, (มกราคม - มิถุนายน 2558), หน้า 189-225.  2558 01. ภาษาไทย,
52 ศิลปการละคร 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ดังกมล ณ ป้อมเพชร ราพณาสูร: บทละครเล่าย้อนความขัดแย้ง วารสารอักษรศาสตร์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1,  (มกราคม - มิถุนายน 2558), หน้า 21-89. 2558 01. ภาษาไทย,
53 ศิลปการละคร 03. บทความวิจัย 03. นำเสนอ/Present ในการประชุมระดับนานาชาติ ปริดา  มโนมัยพิบูลย์ Femmes  Fatales in Langka : Femininity and Moral Ambiguity วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รอตีพิมพ์ปี 2558 (ประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2558) 2558 01. ภาษาไทย,
54 ศิลปการละคร 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ปริดา  มโนมัยพิบูลย์ นางร้ายในลงกา: ความเป็นหญิง ความชอบธรรม ความกำกวม วารสารอักษรศาสตร์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1,  (มกราคม - มิถุนายน 2558), หน้า 91-133. 2558 01. ภาษาไทย,
55 ศิลปการละคร 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, พันพัสสา ธูปเทียน หนังใหญ่ร่วมสมัยวัดบ้านดอน: อัตลักษณ์ที่ภาคภูมิและยั่งยืน วารสารอักษรศาสตร์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, (มกราคม - มิถุนายน 2558), หน้า -135-187. 2558 01. ภาษาไทย,
56 ศูนย์การแปลและการล่ามฯ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ แพร จิตติพลังศรี The Emerging Literariness: Translation, Dynamic Canonicity and the Problematic Verisimilitude in Early Thai Prose Fictions Translation and Global Asia: Relocating Cultural Production Network. Page 207-240. 2014. 2557 02. ภาษาอังกฤษ,