ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ (Publication) คณะอักษรศาสตร์ ปี 2559

ภาควิชา ประเภทผลงาน ประเภทบทความวิชาการ/บทความวิจัย ชื่อผู้ผลิตผลงาน ภาษาไทย* ชื่อผลงาน/ชื่อเรื่อง ภาษาไทย* พิมพลักษณ์* ปีพิมพ์ ภาษา
ประวัติศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ "Repatriation,Deportation,Political Asylum: Implications of being Ethnic Chinese in Thailand during the Second World War and the Cold War Era." submitted to The Journal of Chinese Overseas 2557  
ประวัติศาสตร์ 03. บทความวิจัย   วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ การเมืองแห่งความเชื่อ: ประวัติศาสตร์ 200 ปี มิซซังคาทอลิกในจีน ได้รับตอบรับตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ "ดาวร้ายในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน" 2557  
ปรัชญา 03. บทความวิจัย   โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์. Human Vulnerability and Buddhism. ย้ายมาจาก publication 2014 2558  
ภาษาตะวันตก บทความวิจัย?   ภาสุรี ลือสกุล Reescritura femenina de las 'crónicas' militares del siglo XIX en dos novelas históricas de María Rosa Lojo   2558  
ภาษาอังกฤษ 03. บทความวิจัย 03. นำเสนอ/Present ในการประชุมระดับชาติ วริตตา  ศรีรัตนา "Do as you please, comrades, make a dog of me, spit on me too': Initiation Ceremonies, the Rape of History and the Ravages of Political Fanaticism in Milan Kundera' s The joke". หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อมนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลง  (เวทีมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8). 27-29 พฤศจิกายน 2557.  เลขหน้า ............ (ตีพิมพ์ปี 2558) 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษ 03. บทความวิจัย 12. หนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ, วริตตา  ศรีรัตนา "That is why I am free to dream of Prague': A critique on Authorial Nationality Discourse and Historical Grand Narratives in Laurent Binet's HHhH." ได้รับตอบรับตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ  A View from Elsewhere สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย  Palaecký สาธารณรัฐเช็ก 2557 02. ภาษาอังกฤษ,
ภูมิศาสตร์ 02. บทความวิชาการ 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ การพัฒนาของภูมิศาสตร์ในโลกปัจจุบัน The Development of Geography in The Contemporary World เพื่อรอการตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 18 มกราคม - ธันวาคม 2558 2558  
ประวัติศาสตร์ 02. บทความวิชาการ   ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา "ปริทรรศน์เอกสารเกี่ยวกับสยามจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเยอรมนี: ข้อค้นพบและการตีความเอกสารแนวใหม่" ในหนังสือ 70 ปี แห่งการสิ้นสุดสงครามโลก ครั้งที่ 2: ไทย จากเอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี ญี่ปุ่น ตุรกี และจีน  เลขที่หน้า?? 2558 01. ภาษาไทย,
ประวัติศาสตร์ 02. บทความวิชาการ   ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา "ครอบครัว อารมณ์ เพศสภาพ ในบันทึกของทหารหนุ่มอังกฤษ สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2" อยู่ระหว่างดำเนินการส่งต้นฉบับตีพิมพ์ ในวารสารยุโรปศึกษา (ตุลาคม 2558) ปัจจุบันพิมพ์รึยัง ?? 2558 01. ภาษาไทย,
ประวัติศาสตร์ 02. บทความวิชาการ 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ดินาร์  บุญธรรม พระมหากษัตริย์ในบรมราชวงศ์จักรีกับบทบาทในการส่งเสริมกีฬาแบบตะวันตกในประเทศไทย (พ.ศ. 2453 - ปัจจุบัน) อยู่ระหว่างดำเนินการส่งต้นฉบับตีพิมพ์ ในเดือนธันวาคม 2558  ปัจจุบันพิมพ์รึยัง?? 2558 01. ภาษาไทย,
ภาษาตะวันตก     ภาสุรี  ลือสกุล Marginal voices of the Nineteenth Century Argentina in María Rosa Lojo's Finisterre. [Voces excéntricas de la Argentina del siglo XIX en Finisterre de María Rosa Lojo] Luesakul, P. "Marginal voices of the Nineteenth Century Argentina in María Rosa Lojo's Finisterre." [Voces excéntricas de la Argentina del siglo XIX en Finisterre de María Rosa Lojo]. RILCE. Volume 32, Issue 1, January-June 2016, Pages 182-200. [Online.] Available: Scopus DOI: -. Retrieved November 16, 2015. 2559 Spanish
ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ชัญญพร  จาวะลา คำยืมภาษาไทยในภาษาจีแต้จิ๋วกรุงเทพ: ประเภทของคำยืมและการแปรของคำศัพท์ตามรุ่นอายุ วารสารจีนวิทยา, สิงหาคม 2558, หน้า 81-129. 2558  
ประวัติศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ภาวรรณ  เรืองศิลป์ The Phrakhlang Ministry of Ayutthaya: Siamese Instrument ot Cope with the Early Modern World Ooi Keat Gin , Hoàng Tuân , Editor. (Book Chapter) Early Modern Southeast Asia, 1350-1800 (2016) หน้า 55 - 66. 2559  
ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ธีระพันธ์  เหลืองทองคำ Voice Register in Mon: Acoustics and Electroglottography Abramson, A.S., Tiede, M.K., Luangthongkum, T. "Voice Register in Mon: Acoustics and Electroglottography". Phonetica. Volume 72, Issue 4, 1 December 2015, Pages 237-256. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1159/000441728. Retrieved March 11, 2016. 2559 ภาษาอังกฤษ
BALAC 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Jaime Moreno Tejada Rhythms of Everyday Trade: Local Mobilities at the Peruvian-Ecudorian Contact Zone during the Rubber Boom (c. 1890-1912) Asian Journal of Latin American Studies (2016) Vol. 29 No.1: 57-82. 2559 ภาษาอังกฤษ
วรรณคดีเปรียบเทียบ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทอแสง  เชาว์ชุติ For the love of the mother(land): Psychoanalysis and nationalism in two Thai novels by Thommayanti Chaochuti, T. "For the love of the mother(land): Psychoanalysis and nationalism in two Thai novels by Thommayanti". South East Asia Research. Volume 23, Issue 4, December 2015, Pages 535-551. [Online] Available: ScopusDOI: 10.5367/sear.2015.0279. Retrieved March 15, 2016. 2558 ภาษาอังกฤษ
วรรณคดีเปรียบเทียบ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทอแสง  เชาว์ชุติ Oedipal desire in Chua fa din Salai and Rueang khong Chan dara: The politics of deferral, the deferral of politics Chaochuti, T. "Oedipal desire in Chua fa din Salai and Rueang khong Chan dara: The politics of deferral, the deferral of politics". Sojourn. Volume 30, Issue 3, November 2015, Pages 609-640. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1355/sj30-3a. Retrieved March 15, 2016. 2558 ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์ Target-like Syntactic Representations of L1 Thai Learners: A Case of L2 English Number Agreement Language Education and Acquisition Research Network (LEARN) Journal. Volume 8. Issue 2. 126-144. 2015 2558 ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษศาสตร์ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์ การตระหนักรู้จริยธรรมสารสนเทศในการใช้เฟซบุ๊กของนิสิตปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อิสริ์ยา หมีเงิน , พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์. "การตระหนักรู้จริยธรรมสารสนเทศในการใช้เฟซบุ๊กของนิสิตปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย". วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ปีที่ : 8  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 70-81  ปีพ.ศ. : 2558 2558 ภาษาไทย
ภาษาตะวันออก   12. หนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ, ชานป์วิชช์  ทัดแก้ว Buddhist Beliefs Reflected in Tibetan Daily Prayer Book in comparison with the Chinese Ones Understanding 21 st Century China in Buddhist Asia: History Modernity, and International Relations. Asia Research Center Chulaongkorn University. Editor Prof.Prapin Manomaivibool, Prof. Chih-yu shih, Page 221-230, 2016. 2559 ภาษาอังกฤษ
ภูมิศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ พรรณ๊  ชีวินศิริวัฒน์ Estimation of Nitrogen Dioxide Concentrations in Inner Bangkok Using Land Use Regression Modeling and GIS Cheewinsiriwat, P. "Estimation of Nitrogen Dioxide Concentrations in Inner Bangkok Using Land Use Regression Modeling and GIS". Applied Geomatics. First online: 15 February 2016, Pages 1-10. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1007/s12518-016-0170-y. Retrieved May 18, 2016. 2559 ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ธีราภรณ์ ระติธรรมกุล Decision-making and the framing effect in a foreign and native language Winskel, H., Ratitamkul, T., Brambley, V., Nagarachinda, T., Tiencharoen, S. "Decision-making and the framing effect in a foreign and native language". Journal of Cognitive Psychology. 5 February 2016, Pages 1-10. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1080/20445911.2016.1139583. Retrieved May 18, 2016. 2559 ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วาสนา  วงศ์สุรวัฒน์ Beyond Jews of the Orient: A New Interpretation of the Problematic Relationship between the Thai State and Its Ethnic Chinese Community Wongsuratwat, W. "Beyond Jews of the Orient: A New Interpretation of the Problematic Relationship between the Thai State and Its Ethnic Chinese Community". POSITION. Volume 24, Number 2, May 2016, Pages 555 - 582. [Online] Available: Scopus DOI: 10.1215/10679847-3458721. Retrieved May 18, 2016. 2559 ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ธีราภรณ์ ระติธรรมกุล The role of tone and segmental information in visual-word recognition in Thai Winskel, H., Ratitamkul, T., Charoensit, A. "The role of tone and segmental information in visual-word recognition in Thai". Quarterly Journal of Experimental Psychology. 12 May 2016, Pages 1-10.[Online] Available: Scopus DOI: 10.1080/17470218.2016.1181095. Retrieved June 22, 2016. 2559 ภาษาอังกฤษ
ศูนย์การแปลและการล่ามฯ 03. บทความวิจัย 02. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ แพร  จิตติพลังศรี A companion to translation studies Chittiphalangsri, P (Chittiphalangsri, Phrae). "A companion to translation studies". TRANSLATOR. Volume: 22. Issue: 1. Pages: 126-130. Published: JAN 2 2016Available: ISI DOI: 10.1080/13556509.2015.1082866. Retrieved June 22, 2016. 2559 ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษศาสตร์ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล แบบอย่างการใช้วรรณกรรมในวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขา การจัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล , จินตวีร์ หรยางกูร. "แบบอย่างการใช้วรรณกรรมในวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขา การจัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย". วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 35  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 88-98  ปีพ.ศ. : 2559 . (ISSN : 0859-5992) บันทึกข้อมูล 22 มิถุนายน 2559 2559  
ภาษาตะวันตก 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย การสอนไวยากรณ์ฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียนโดยใช้โมเดลการสร้างมโนทัศน์แบบ Concept Attainment วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย, "การสอนไวยากรณ์ฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียนโดยใช้โมเดลการสร้างมโนทัศน์แบบ Concept Attainment". วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  ปีที่ : 38  ฉบับที่ : 129  เลขหน้า : 45-55  ปีพ.ศ. : 2558. (ISSN : 0857-0604) บันทึกข้อมูล 23 มิถุนายน 2559 (TCI-2) 2558  
ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ผลการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมระหว่างผู้เรียนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ. "ผลการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมระหว่างผู้เรียนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น". วารสารญี่ปุ่นศึกษา  ปีที่ : 31  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 77-96  ปีพ.ศ. : 2558. (ISSN : 0125-6416) บันทึกข้อมูล 23 มิถุนายน 2559 (TCI-1) 2558  
ภาษาตะวันออก 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, อรรถยา สุวรรณระดา การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน บันทึกซะระฌินะ อรรถยา สุวรรณระดา. "การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน บันทึกซะระฌินะ" วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา  ปีที่ : 5  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 26-47  ปีพ.ศ. : 2558. (ISSN : 2229-1997) บันทึกข้อมูล 23 มิถุนายน 2559 (TCI-2) 2558  
ภาษาไทย 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, น้ำผิ้ง ปัทมะลางคุล พัฒนาการของวรรณคดีโศกาลัยในสมัยรัตนโกสินทร์ จตุพร มีสกุล , ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, น้ำผิ้ง ปัทมะลางคุล. "พัฒนาการของวรรณคดีโศกาลัยในสมัยรัตนโกสินทร์". วารสารสุทธิปริทัศน์  ปีที่ : 29  ฉบับที่ : 89  เลขหน้า : 16-37  ปีพ.ศ. : 2558. (ISSN : 0857-2690) บันทึกข้อมูล 23 มิถุนายน 2559 (TCI-1) 2558  
ภาษาไทย 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ใผได้ ดมดอกเอื้อง ดวงด้วโสกกอหาย : วรรณศิลป์และความสำคัญของบทพรรณนาธรรมชาติ ในเรื่องอินเหนาฉบับลาว ธานีรัตน์ จัตุทะศรี. "ใผได้ ดมดอกเอื้อง ดวงด้วโสกกอหาย : วรรณศิลป์และความสำคัญของบทพรรณนาธรรมชาติ ในเรื่องอินเหนาฉบับลาว". วารสารมนุษยศาสตร์  ปีที่ : 22  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 20-51  ปีพ.ศ. : 2558. (ISSN : 0859-3485) บันทึกข้อมูล 23 มิถุนายน 2559 (TCI-2) 2558  
ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คำนามประสมแบบเท่าเทียมในภาษาไทย อลิษา อินจันทร์ , กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา. "คำนามประสมแบบเท่าเทียมในภาษาไทย". วารสารมนุษยศาสตร์  ปีที่ : 22  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 118-150  ปีพ.ศ. : 2558. (ISSN : 0859-3485) บันทึกข้อมูล 23 มิถุนายน 2559 (TCI-2) 2558  
ภาษาศาสตร์ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ธีราภรณ์ ระติธรรมกุล คำพ้องรูปพ้องเสียงในภาษาไทย : การจัดประเภทโดยการอ้างอิงคลังข้อมูลภาษาและการตัดสินของผู้ใช้ภาษา ตุลยา นครจินดา, ธีราภรณ์ รติธรรมกุล. "คำพ้องรูปพ้องเสียงในภาษาไทย : การจัดประเภทโดยการอ้างอิงคลังข้อมูลภาษาและการตัดสินของผู้ใช้ภาษา". วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีที่ : 12  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 67-86  ปีพ.ศ. : 2558. (ISSN : 1686-445X) บันทึกข้อมูล 23 มิถุนายน 2559 (TCI-1) 2558  
ภูมิศาสตร์ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ การพัฒนาของภูมิศาสตร์ในโลกปัจจุบัน ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ. "การพัฒนาของภูมิศาสตร์ในโลกปัจจุบัน". วารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ : 18  ฉบับที่ : -  เลขหน้า : 335-352  ปีพ.ศ. : 2558. (ISSN : 0859-2055) บันทึกข้อมูล 23 มิถุนายน 2559 (TCI-2) 2558  
วรรณคดีเปรียบเทียบ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ศิริพร ศรีวรกานต์ การเชิดชูเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง มือที่เต็มไปด้วยดวงดาวของราฟิค ชามิ ศิริพร ศรีวรกานต์. "การเชิดชูเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง มือที่เต็มไปด้วยดวงดาวของราฟิค ชามิ". วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  ปีที่ : 34  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 105-126  ปีพ.ศ. : 2558. (ISSN : 0125-300X) บันทึกข้อมูล 23 มิถุนายน 2559 (TCI-2) 2558  
วรรณคดีเปรียบเทียบ 03. บทความวิจัย 01. ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ, ศิริพร ศรีวรกานต์ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกสาวชาวเติร์กในวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง Ich bin eine deutsche Tiirkin (ฉันเป็นคนเยอรมันเชื้อสายเติร์ก) ศิริพร ศรีวรกานต์. "ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกสาวชาวเติร์กในวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง Ich bin eine deutsche Tiirkin (ฉันเป็นคนเยอรมันเชื้อสายเติร์ก)". วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  ปีที่ : 32  ฉบับที่ : 3  เลขหน้า : 123-141  ปีพ.ศ. : 2558. (ISSN : 0125-5061) บันทึกข้อมูล 23 มิถุนายน 2559 (TCI-2) 2558  
ภาษาตะวันออก   12. หนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ, กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ Kyoiku Genba tono Tsunagari o Ishikishita Taishou Kenkyuu no kokoromi กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ. "Kyoiku Genba tono Tsunagari o Ishikishita Taishou Kenkyuu no kokoromi". หนังสือ Nihongo Bunpo Kenkyu no Fiontier (รวมบทความแนวหลัง/ผู้นำทางด้านการศึกษาไวยากรณ์ญี่ปุ่น) ปี ค.ศ. 2016 เดือนพฤษภาคม เลขหน้า 243-267. 2559