B06.jpg

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในปี 2558

ลำดับที่ เจ้าของผลงาน สังกัดหน่วยงาน ชื่อผลงานวิจัย ปีที่งานวิจัย งานสร้างสรรค์เสร็จ วัน/เดือน/ปี ที่นำไปใช้ประโยชน์ ผู้ใช้ประโยชน์/สถานที่ที่นำไปใช้ประโยชน์ ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับการใช้ประโยชน์ หลักฐาน
เชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบายหรือระดับประเทศ เชิงพาณิชย์ ชาติ นานาชาติ URL ของเว็บ หรือกรุณาแนบเอกสารหลักฐาน (scan) หรือส่งเอกสารให้ฝ่ายวิจัยเพื่อจัดทำการ scan ให้
1 รศ.พิพาดา  ยังเจริญ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประวัติอารยธรรมญี่ปุ่น 2539 19 พ.ย. 58 ถูกนำไปใช้ประกอบการเขียน Blog เรื่อง "ข้อคิดจากไดเมียว" ของ Atoni 'O' ใน Blog Monkey Free Time         http://www.monkeyfreetime.com/2015_11_01_archive.html
2 ผศ.ดร.จุฬิศพงศ์  จุฬารัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขุนนางกรมท่าขวา 2546 28 ธ.ค. 58 ถูกใช้อ้างอิงในการเขียนบทความ เรื่อง "กิจการค้าของมุสลิมในย่านจีน กรุงเทพฯ" ใน Website มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ โดย อภิญญา นนท์นาท         http://lek-prapai.org/home/view.php?id=5106
3 ผศ.สาวิตรี เจริญพงศ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการของศิลปหัตถกรรมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจัดสาน ดอกไม้ประดิษฐ์. 2537 29 ส.ค. 58 ถูกใช้อ้างอิงในการทำ Website Suan Dusit Cuisine         http://www.suandusitcuisine.com/home.php
4 รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ เรือ วัฒนธรรมชาวน้ำลุ่มเจ้าพระยา 2545 29 ส.ค. 58 ถูกใช้อ้างอิงในการทำ Website Suan Dusit Cuisine         http://www.suandusitcuisine.com/home.php
5 ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ภาควิชาประวัติศาสตร์ อีกฟากหนึ่งของยุโรป: ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของยุโรปตะวันออก ค.ศ. 1800-2000 2553 9 ก.ค. 58 ถูกอ้างอิง  ในการแสดงความคิดเห็น  ในกระทู้ Pantip หัวข้อเรื่อง "ช่วยแนะนำหนังสือเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ สหภาพโซเวียต การล่มสลาย ลัทธิคอมนิวนิสต์ และประวัติการเมืองเยอรมัน"         http://pantip.com/topic/33894384
6 ศ.ดร.ธีรพันธ์  เหลืองทองคำ ภาควิชาภาษาศาสตร์ ศัพทานุกรมอาหารริมทางย่านเยาวราช 2547 29 ส.ค. 58 ถูกใช้อ้างอิงในการทำ Website Suan Dusit Cuisine         http://www.suandusitcuisine.com/home.php
7 ศ.ดร.ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต ภาควิชาภาษาไทย วรรณลลิต 2546 8 ธ.ค. 58 ถูกใช้อ้างอิงในการนำเสนอเรื่อง "นวลักษณ์กานท์กล กวีนิพนธ์ฝาแฝด" ใน Websit Youtube โดยผู้ใช้ชื่อว่า Anything eles ?          https://www.youtube.com/watch?v=69DhjuRKVtY
8 คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ ดื่มกินถิ่นฝรั่ง 2548 29 ส.ค. 58 ถูกใช้อ้างอิงในการทำ Website Suan Dusit Cuisine         http://www.suandusitcuisine.com/home.php
9 ศ.ดร.สมภาร  พรมทา ภาควิชาปรัชญา กิน : มุมมองของพุทธศาสนา 2547 29 ธ.ค. 58 ถูกใช้อ้างอิงในบทคัดย่อ เรื่อง "ปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตในทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท" โดย พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี)
        http://arts.hcu.ac.th/upload/files/JournalLib/4_10-20.pdf
10 ผศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก วิวัฒนาการอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย 2548 29 ส.ค. 58 ถูกใช้อ้างอิงในการทำ Website Suan Dusit Cuisine         http://www.suandusitcuisine.com/home.php
11 คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก ขนมอบในวัฒนธรรมยุโรป 2548 29 ส.ค. 58 ถูกใช้อ้างอิงในการทำ Website Suan Dusit Cuisine         http://www.suandusitcuisine.com/home.php
12 รศ.ดร.วรรณา  แสงอร่ามเรือง ภาควิชาภาษาตะวันตก ทฤษฎีและหลักการแปล 2545 28 ธ.ค. 58 ถูกใช้อ้างอิงในบทคัดย่อ เรื่อง "ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล" ของ พรชัย พรวิริยะกิจ และ วรินทร แดนดี         http://old.rmutto.ac.th/fileupload/Wannasa%20Balsong6So.2.pdf
13 รศ.ชูศรี  มีวงศ์อุโฆษ ภาควิชาภาษาตะวันตก ศัพทานุกรมหมวดอาหารการกิน(เยอรมัน-ไทย) 2547 29 ส.ค. 58 ถูกใช้อ้างอิงในการทำ Website Suan Dusit Cuisine         http://www.suandusitcuisine.com/home.php
14 ผศ.ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก ปมเอดิปัส ในนิทานแปร์โรต์ 2553 19 ม.ค. 58 ถูกนำไปใช้อ้างอิงในการเขียน Blog ของ หมอกมุงเมือง ใน BLOGGANG.Com         http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sampoiluang&month=05-2013&date=12&group=1&gblog=12
15 ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ วรรณคดีเปรียบเทียบ สัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมของกาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ 2551 4 ก.ค. 58 ถูกอ้างถึงใน Blog BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ บรรยายเปิดค่าย "วรรณกรรมดิสโทเปีย"         http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A-%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C.html
16 รศ.จารุณี  หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร โครงการจัดแสดงละครเรื่อง "0110" 2558 5 - 12 มิ.ย. 58 รศ.จารุณี หงส์จารุ นำนิสิตไปเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบการแสดงสัญจร (Touring Production) ระดับนานาชาติ ในงาน The 8th Asia Pacific Bureau Theatre School Festival & Director Conference โดย Lasalle Collage of the Arts เป็นผู้จัด ณ ประเทศสิงคโปร์         ข้อมูลจากภาควิชาศิลปการละคร
17 อ. พันพัสสา  ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร โครงการอบรมผู้ฝึกผู้ป่วยจำลองเพื่อใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ 2558 13 ส.ค. 58 , 16 ก.ย. 58 , 24 ก.ย. 58 ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ณ ห้อง 605/5 ตึก อปร. (อ.พันพัสสา ธูปเทียน เป็นวิทยากรฝึกอบรม และนิสิตจากภาควิชาศิลปการละคร ร่วมแสดงเป็นผู้ป่วยจำลอง)         ข้อมูลจากภาควิชาศิลปการละคร
18 อ. พันพัสสา  ธูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร โครงการอบรมผู้ป่วยจำลอง  ในการสอบบอร์ดสูตินรีแพทย์ 2558 15 พ.ย. 58 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ณ โรงพยาบาลศิริราช (อ.พันพัสสา ธูปเทียน เป็นวิทยากรฝึกอบรม และนิสิตจากภาควิชาศิลปการละคร ร่วมแสดงเป็นผู้ป่วยจำลอง)         ข้อมูลจากภาควิชาศิลปการละคร
19 รศ.พรรัตน์  ดำรุง ภาควิชาศิลปการละคร มหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 3 ชื่องาน "ก๊วน ความสุข สนุกคูณ 3" 2558 9 ก.ย. 58 สาขาวิชาศิลปการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ อาคารเรียนรวม 2  ห้อง 17401 (รศ.พรรัตน์  ดำรุง  เป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการ)         ข้อมูลจากภาควิชาศิลปการละคร
20 รศ.พรรัตน์  ดำรุง ภาควิชาศิลปการละคร ละครเวทีสร้างสรรค์ หัวข้อ "รู้หน้าไม่รู้ใจ  รู้ภัย Social Network"  เรื่องหนูน้อยหมวกแดง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ป.1 - ป.3) ผู้ร่วมกิจกรรมโรงเรียนละ 70 คน 2558 12 ต.ค. 58 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาศิลปการละคร  ร่วมกับโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ณ ห้องเอนกประสงค์ของโรงเรียน  (รศ.พรรัตน์  ดำรุง  หัวหน้าโครงการ)         ข้อมูลจากภาควิชาศิลปการละคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
706961