ฐานข้อมูล Citation 2551-2556

จำนวนบทความ จำนวนครั้ง ภาควิชา / นง.  author title date รายการที่ถูกอ้างถึง  ปีพ.ศ.ของผลงานอาจารย์  อ้างถึงโดย {Cited by} ปีพ.ศ.ของผลงานที่อ้างถึง  ชื่อฐานข้อมูล ประเภทของงานที่อ้างถึงผลงานอาจารย์  หมายเหตุ  วันที่ป้อนข้อมูล  วันที่แก้ไขข้อมูล  แก้ไขโดย  Citation ปี
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. INFORM TECHNOLOGY ET 2007 HONGLADAROM S INFORM TECHNOLOGY ET

 2007.   page 108
2550 Title: PRIVACY, THE INDIVIDUAL AND GENETIC INFORMATION: A BUDDHIST PERSPECTIVE

Author(s): Hongladarom S

Source: BIOETHICS   Volume: 23   Issue: 7   Pages: 403-412   Published: SEP 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. Ethics of bioinformatics: A convergence between bioethics and computer ethics  2006 Hongladarom S.

Ethics of bioinformatics: A convergence between bioethics and computer ethics

2006, Asian Biotechnology and Development Review, (1) 37-44
2551 Hongladarom, S.  2009. Privacy, the individual and genetic information: A buddhist perspective.  Bioethics 23 (7), pp. 403-412 2552 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. Floridi and Spinoza on global information ethics  2008 Hongladarom S.

Floridi and Spinoza on global information ethics

2008, Ethics and Information Technology, (2-3) 175-187
2551 Ess, C.  2009.Floridi's philosophy of information and information ethics: Current perspectives, future directions.  Information Society 25 (3), pp. 159-168 2552 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. Growing science in Thai soil: Culture and development of scientific and technological capabilities in Thailand  2004 Hongladarom S.

Growing science in Thai soil: Culture and development of scientific and technological capabilities in Thailand
2004, Science, Technology and Society, (1) 51-74
2547 Hongladarom, S.  2009. Nanotechnology, development and buddhist values.  NanoEthics 3 (2), pp. 97-107 2552 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. Negotiating the global and the local: How Thai culture co-opts the internet  2000 Hongladarom S.

Negotiating the global and the local: How Thai culture co-opts the internet
2000, First Monday, (8)
2543 Hongladarom, S.  2009. Nanotechnology, development and buddhist values  .  NanoEthics 3 (2), pp. 97-107 2552 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. The web of time and the dilemma of globalization  2002 Hongladarom S.

The web of time and the dilemma of globalization

2002, Information Society, (4) 241-249
2545 Walker, J.  2009. Time as the fourth dimension in the globalization of higher education.  Journal of Higher Education 80 (5), pp. 483-509 2552 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. ASIAN BIOTECH DEV RE. 2006 HONGLADAROM S. ASIAN BIOTECH DEV RE. 2006.  page 37 . 2549 Title: PRIVACY, THE INDIVIDUAL AND GENETIC INFORMATION: A BUDDHIST PERSPECTIVE

Author(s): Hongladarom S

Source: BIOETHICS   Volume: 23   Issue: 7   Pages: 403-412   Published: SEP 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. ASIAN PHILOS CRITICA. 2006 HONGLADAROM S. ASIAN PHILOS CRITICA. 2006 . 2549 Title: The Karmic cycle of world Englishes: some futuristic constructs

Author(s): Kachru Y, Smith LE

Source: WORLD ENGLISHES   Volume: 28   Issue: 1   Pages: 1-14   Published: MAR 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. CYBERETHICS SOCIAL M.  2002 HONGLADAROM S. CYBERETHICS SOCIAL M. 2002. page   108 . 2545 Title: PRIVACY, THE INDIVIDUAL AND GENETIC INFORMATION: A BUDDHIST PERSPECTIVE

Author(s): Hongladarom S

Source: BIOETHICS   Volume: 23   Issue: 7   Pages: 403-412   Published: SEP 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. ELECT MONITORING WOR 2005 HONGLADAROM S. ELECT MONITORING WOR. 2005. page   208. 2548 Title: PRIVACY, THE INDIVIDUAL AND GENETIC INFORMATION: A BUDDHIST PERSPECTIVE

Author(s): Hongladarom S

Source: BIOETHICS   Volume: 23   Issue: 7   Pages: 403-412   Published: SEP 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. ETHICS INFORM TECHNO 2008 HONGLADAROM S. ETHICS INFORM TECHNO. 2008.     DOI 10.1007/SI0676-008-9164-8 2551 Title: A cyberphilosophical issue in education: Unethical computer using behavior - The case of prospective teachers

Author(s): Beycioglu K

Source: COMPUTERS & EDUCATION   Volume: 53   Issue: 2   Pages: 201-208   Published: SEP 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. ETHICS INFORM TECHNO 2008 HONGLADAROM S. ETHICS INFORM TECHNO. 2008. Vol 10 . Page 175 . 2551 Title: Floridi's Philosophy of Information and Information Ethics: Current Perspectives, Future Directions

Author(s): Ess C

Source: INFORMATION SOCIETY   Volume: 25   Issue: 3   Pages: 159-168   Published: 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. The web of time and the dilemma of globalization 2002 HONGLADAROM S. The web of time and the dilemma of globalization.  INFORM SOC. 2002. Vol 18. Page 241. DOI 10.1080/01972240290075093 2545 Title: Time as the Fourth Dimension in the Globalization of Higher Education

Author(s): Walker J

Source: JOURNAL OF HIGHER EDUCATION   Volume: 80   Issue: 5   Pages: 483-+   Published: SEP-OCT 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาตะวันออก Chirasombutti, V. History of foreign language education in Thailand until World War II 2007 Voravudhi Chirasombutti, 'History of foreign language education in Thailand until World War II', International Journal of the Sociology of Language 2550 Anthony Diller, 'Resources of Thai Language Research' in Anthony V. N. Diller,Jerold A. Edmondson, Yong Xian Luo (eds), "The Tai-Kadai Languages", Routledge 2552   12 หนังสือ บทความ         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. PHONETICA 2007 ...Luangthongkum T. PHONETICA. 2007. Vol 64. Page 80. DOI 10.1159/000107911 . 2550 Title: Urinary incontinence and quality of life in long-term gynecological cancer survivors: A population-based cross-sectional study

Author(s): Skjeldestad FE, Rannestad T

Source: ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA   Volume: 88   Issue: 2   Pages: 192-199   Published: 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. Voice register in Khmu': Experiments in production and perception  2007 Abramson A.S., Nye P.W., Luangthongkum T.

Voice register in Khmu': Experiments in production and perception

2007, Phonetica, (2-3) 80-104
2550 Dicanio, C.T.  2009.The phonetics of register in Takhian Thong Chong  . Journal of the International Phonetic Association 39 (2), pp. 162-188 2552 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Aroonmanakun, W. P 5 S NAT LANG PROC 2002 AROONMANAKUN W. P 5 S NAT LANG PROC. 2002. Page  68 . 2545 Title: Computers and the Thai Language

Author(s): Koanantakool HT, Karoonboonyanan T, Wutiwiwatchai C

Source: IEEE ANNALS OF THE HISTORY OF COMPUTING   Volume: 31   Issue: 1   Pages: 46-61   Published: JAN-MAR 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Hongladarom, K LINGUISTICS TIBETO B 1996 HONGLADAROM K LINGUISTICS TIBETO B 1996 . 2539 Title: Preliminary Analysis of the Phonological History of Melung Tibetan

Author(s): Suzuki H, Mtshomo T

Source: LANGUAGE AND LINGUISTICS   Volume: 10   Issue: 3   Pages: 521-537   Published: JUL 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Hongladarom, K THESIS INDIANA U 2536 HONGLADAROM K THESIS INDIANA U 1993 2536 Title: Indexicality in Thai and in Tibetan: Implications for a Buddhism grounded approach

Author(s): Hongladarom K

Source: JOURNAL OF PRAGMATICS   Volume: 41   Issue: 1   Pages: 47-59   Published: JAN 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S.

Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language

2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392
2544 Singh, L., Nestor, S., Parikh, C., Yull, A.  2009.  Influences of infant-directed speech on early word recognition.  Infancy 14 (6), pp. 654-666 2552 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S.

Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language

2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392
2544 Saxton, T.K., Debruine, L.M., Jones, B.C., Little, A.C., Roberts, S.C.  2009. Face and voice attractiveness judgments change during adolescence. Evolution and Human Behavior 30 (6), pp. 398-408 2552 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S.

Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language

2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392
2544 Kempe, V.  2009. Child-directed speech prosody in adolescents: Relationship to 2D:4D, empathy, and attitudes towards children.  Personality and Individual Differences 47 (6), pp. 610-615 2552 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S.

Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language

2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392
2544 Liu, H.-M., Tsao, F.-M., Kuhl, P.K.  2009. Age-related changes in acoustic modifications of Mandarin maternal speech to preverbal infants and five-year-old children: A longitudinal study . Journal of Child Language 36 (4), pp. 909-922 2552 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S.

Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language

2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392
2544 Kitamura, C., Lam, C.  2009. Age-specific preferences for infant-directed affective intent.  Infancy 14 (1), pp. 77-100 2552 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S P C REG WORKSH COMP 1989 LUKSANEEYANAWIN S. P C REG WORKSH COMP.

 1989.   Page 305 .
2532 Title: Computers and the Thai Language

Author(s): Koanantakool HT, Karoonboonyanan T, Wutiwiwatchai C

Source: IEEE ANNALS OF THE HISTORY OF COMPUTING   Volume: 31   Issue: 1   Pages: 46-61   Published: JAN-MAR 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S P S NAT LANG PROC TH. 1993 LUKSANEEYANAWIN S. P S NAT LANG PROC TH.

 1993. Page   276 .
2536 Title: Obligatory grammatical categories and the expression of temporal events

Author(s): Winskel H, Luksaneeyanawin S

Source: JOURNAL OF CHILD LANGUAGE   Volume: 36   Issue: 2   Pages: 355-380   Published: MAR 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S THAI ONE MILLION WOR 2004 LUKSANEEYANAWIN S. THAI ONE MILLION WOR.

 2004  .
2547 Title: Reading in Thai: the case of misaligned vowels

Author(s): Winskel H

Source: READING AND WRITING   Volume: 22   Issue: 1   Pages: 1-24   Published: JAN 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S THAI WORD FREQUENCY 2004 LUKSANEEYANAWIN S. THAI WORD FREQUENCY.

 2004.
2547 Title: Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals

Author(s): Winskel H, Radach R, Luksaneeyanawin S

Source: JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE   Volume: 61   Issue: 3   Pages: 339-351   Published: OCT 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. INFANT BEHAV DEV. 2002. Vol 24. Page 372. 2545 Title: Age-Specific Preferences for Infant-Directed Affective Intent

Author(s): Kitamura C, Lam C

Source: INFANCY   Volume: 14   Issue: 1   Pages: 77-100   Published: 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. INFANT BEHAV DEV. 2002. Vol 24. Page 372. 2545 Title: Child-directed speech prosody in adolescents: Relationship to 2D:4D, empathy, and attitudes towards children

Author(s): Kempe V

Source: PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES   Volume: 47   Issue: 6   Pages: 610-615   Published: OCT 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S   2002 Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. INFANT BEHAV DEV. 2002. Vol 24. Page 372. 2545 Title: Age-related changes in acoustic modifications of Mandarin maternal speech to preverbal infants and five-year-old children: a longitudinal study

Author(s): Liu HM, Tsao FM, Kuhl PK

Source: JOURNAL OF CHILD LANGUAGE   Volume: 36   Issue: 4   Pages: 909-922   Published: SEP 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. INFANT BEHAV DEV. 2002. Vol 24. Page 372. 2545 Title: Face and voice attractiveness judgments change during adolescence

Author(s): Saxton TK, Debruine LM, Jones BC, et al.

Source: EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR   Volume: 30   Issue: 6   Pages: 398-408   Published: NOV 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. INFANT BEHAV DEV. 2002. Vol 24. Page 372. 2545 Title: Influences of Infant-Directed Speech on Early Word Recognition

Author(s): Singh L, Nestor S, Parikh C, et al.

Source: INFANCY   Volume: 14   Issue: 6   Pages: 654-666   Published: 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Prasithrathsint, A. Adjectives as verbs in Thai 2000 Prasithrathsint A.

Adjectives as verbs in Thai

2000, Linguistic Typology, (2) 251-271
2543 Sultan, F.M.M.  2009. Syntactic structure of Bateq's noun phrase | [Struktur sintaksis frasa nama bahasa Bateq]  .GEMA Online Journal of Language Studies 9 (1), pp. 47-61 2552 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Thepkanjana, K THESIS U MICHIGAN AN 1986 THEPKANJANA K THESIS U MICHIGAN AN

 1986
2529 Title: Serial verb constructions: A cross-linguistic typology

Author(s): Enfield NJ

Source: LANGUAGE   Volume: 85   Issue: 2   Pages: 445-451   Published: JUN 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Thepkanjana, K 11 BIENN S INT APPR 2006 THEPKANJANA K. 11 BIENN S INT APPR.

 2006.
2549 Title: Resultative constructions with "implied-result" and "entailed-result" verbs in Thai and English: a contrastive study

Author(s): Thepkanjana K, Uehara S

Source: LINGUISTICS   Volume: 47   Issue: 3   Pages: 589-618   Published: 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ TINGSABADH K. HDB INT PHONETIC ASS. 1999 TINGSABADH K. HDB INT PHONETIC ASS.

 1999.
2542 Title: Computers and the Thai Language

Author(s): Koanantakool HT, Karoonboonyanan T, Wutiwiwatchai C

Source: IEEE ANNALS OF THE HISTORY OF COMPUTING   Volume: 31   Issue: 1   Pages: 46-61   Published: JAN-MAR 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ TINGSABADH K. J INT PHONETIC ASS. 1993 TINGSABADH K. J INT PHONETIC ASS.

 1993. Vol 23 page: 24
2536 Title: Durational Characteristics of English Vowels Produced by Japanese and Thai Second Language (L2) Learners

Author(s): Tsukada K

Source: AUSTRALIAN JOURNAL OF LINGUISTICS   Volume: 29   Issue: 2   Pages: 287-299   Published: 2009
2552 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Thepkanjana, K The verb of giving in Thai and Mandarin Chinese as a case of polysemy: A comparative study 2007 THEPKANJANA K. LANGUAGE SCIENCES.

Title: The verb of giving in Thai and Mandarin Chinese as a case of polysemy: A comparative study 2008. Vol 30 Page 621 DOI 10.1016/j.langsci.2007.04.001
2551 Title: TWO TYPES OF INDIRECT OBJECT MARKERS IN CHINESE: THEIR TYPOLOGICAL SIGNIFICANCE AND DEVELOPMENT

Author(s): Chin AC

Source: JOURNAL OF CHINESE LINGUISTICS   Volume: 38   Issue: 1   Pages: 1-25   Published: JAN 2010
2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Hongladarom, s.  ETHICS INFORM TECHNO 2008 HONGLADAROM S. ETHICS INFORM TECHNO. 2008. Vol 10 . Page 175 . 2551 Title: THE PHILOSOPHY OF INFORMATION: TEN YEARS LATER

Author(s): Floridi L

Source: METAPHILOSOPHY   Volume: 41   Issue: 3   Special Issue: Sp. Iss. SI   Pages: 402-419   Published: APR 2010
2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. INFANT BEHAV DEV. 2002. Vol 24. Page 372. 2545 Title: Prosodic disambiguation in child-directed speech

Author(s): Kempe V, Schaeffler S, Thoresen JC

Source: JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE   Volume: 62   Issue: 2   Pages: 204-225   Published: FEB 2010
2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. INFANT BEHAV DEV. 2002. Vol 24. Page 372. 2545 Title: Phonological knowledge guides 2-year-olds' and adults' interpretation of salient pitch contours in word learning

Author(s): Quam C, Swingley D

Source: JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE   Volume: 62   Issue: 2   Pages: 135-150   Published: FEB 2010
2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. INFANT BEHAV DEV. 2002. Vol 24. Page 372. 2545 Title: Now you hear it, now you don't: Vowel devoicing in Japanese infant-directed speech

Author(s): Fais L, Kajikawa S, Amano S, et al.

Source: JOURNAL OF CHILD LANGUAGE   Volume: 37   Issue: 2   Pages: 319-340   Published: MAR 2010
2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. INFANT BEHAV DEV. 2002. Vol 24. Page 372. 2545 Title: Recognizing Communicative Intentions in Infancy

Author(s): Gergely C

Source: MIND & LANGUAGE   Volume: 25   Issue: 2   Pages: 141-168   Published: APR 2010
2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Thepkanjana, K The verb of giving in Thai and Mandarin Chinese as a case of polysemy: A comparative study  2008 Thepkanjana K., Uehara S.

The verb of giving in Thai and Mandarin Chinese as a case of polysemy: A comparative study

2008, Language Sciences, (6) 621-651
2551 Chin, A.C.  2010.Two types of indirect object markers in chinese: THEIR typological significance and development .  Journal of Chinese Linguistics 38 (1), pp. 1-25 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Hongladarom, s. Floridi and Spinoza on global information ethics  2008 Hongladarom S.

Floridi and Spinoza on global information ethics

2008, Ethics and Information Technology, (2-3) 175-187
2551 Floridi, L.  2010.  The philosophy of information: Ten years later  . Metaphilosophy 41 (3), pp. 402-419 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Hongladarom, s. Floridi and Spinoza on global information ethics  2008 Hongladarom S.

Floridi and Spinoza on global information ethics

2008, Ethics and Information Technology, (2-3) 175-187
2551 Spence, E.  2010. Luciano floridi's metaphysical theory of information ethics: A critical appraisal and an alternative Neo-Gewirthian information ethics.  International Journal of Technology and Human Interaction 6 (1), pp. 1-14 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language  2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S.

Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language

2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392
2544 Csibra, G.  2010. Recognizing Communicative Intentions in Infancy. Mind and Language 25 (2), pp. 141-168 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language  2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S.

Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language

2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392
2544 Kempe, V., Schaeffler, S., Thoresen, J.C.  2010. Prosodic disambiguation in child-directed speech. Journal of Memory and Language 62 (2), pp. 204-225 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language  2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S.

Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language

2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392
2544 Quam, C., Swingley, D.  2010. Phonological knowledge guides 2-year-olds' and adults' interpretation of salient pitch contours in word learning. Journal of Memory and Language 62 (2), pp. 135-150 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2552
    ภาควิชาภาษาไทย NATHALANG S. THAI FOLKLORE INSIGH 2004 NATHALANG S. THAI FOLKLORE INSIGH. 2004 . page  99 2547 Title: Locating biopiracy: geographically and culturally situated knowledges

Author(s): Robinson DF

Source: ENVIRONMENT AND PLANNING A   Volume: 42   Issue: 1   Pages: 38-56   Published: JAN 2010
2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2552
1   ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. Title: Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data. 2004 ...L-Thongkum. "Title: Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data."  TL PHONETICA. 2004. 61: pp. 147. DOI 10.1159/000082561 2547 Title: The effects of linguistic experience on the perception of phonation Author(s): Esposito CM Source: JOURNAL OF PHONETICS Volume: 38 Issue: 2 Pages: 306-316 Published: APR 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 15:17 2554-02-11 | 15:17 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. Title: Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data. 2004 Abramson A.S., L-Thongkum T., Nye P.W. Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data 2004, Phonetica, (2-3) 147-171 [ ซ้ำกับISI] 2547 Esposito, C.M. 2010 . The effects of linguistic experience on the perception of phonation . Journal of Phonetics 38 (2), pp. 306-316 . 2553 Scopus 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-09 | 12:46 2554-02-09 | 12:46 SUPERVISOR 2553
2   ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. Voice register in Khmu': Experiments in production and perception 2007 ...Luangthongkum T. "Voice register in Khmu': Experiments in production and perception." PHONETICA. 2007. 64: pp. 80. DOI 10.1159/000107911 2550 Title: Dialect experience in Vietnamese tone perception Author(s): Kirby J Source: JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA Volume: 127 Issue: 6 Pages: 3749-3757 Published: JUN 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 15:20 2554-02-11 | 15:20 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. Voice register in Khmu': Experiments in production and perception 2007 Abramson A.S., Nye P.W., Luangthongkum T. Voice register in Khmu': Experiments in production and perception 2007, Phonetica, (2-3) 80-104 [ ซ้ำกับISI] 2550 Kirby, J. 2010 . Dialect experience in Vietnamese tone perception . Journal of the Acoustical Society of America 127 (6), pp. 3749-3757 . 2553 Scopus 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-09 | 12:46 2554-02-09 | 12:46 SUPERVISOR 2553
3   ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 ...Luksaneeyanawin S. INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT. Title: Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. 2002. 24 : pp. 372 . 2545 Title: Emotional Prosody Perception and Production in Dementia of the Alzheimer's Type Author(s): Horley K, Reid A, Burnham D Source: JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH Volume: 53 Issue: 5 Pages: 1132-1146 Published: OCT 1 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 15:27 2554-02-11 | 15:27 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 ...Luksaneeyanawin S. INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT. Title: Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. 2002. 24 : pp. 372 . 2545 Title: Effects of the acoustic properties of infant-directed speech on infant word recognition Author(s): Song JY, Demuth K, Morgan J Source: JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA Volume: 128 Issue: 1 Pages: 389-400 Published: JUL 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 15:27 2554-02-11 | 15:27 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 ...Luksaneeyanawin S. INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT. Title: Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. 2002. 24 : pp. 372 . 2545 Title: Phonetic enhancement of sibilants in infant-directed speech Author(s): Cristia A Source: JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA Volume: 128 Issue: 1 Pages: 424-434 Published: JUL 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 15:27 2554-02-11 | 15:27 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 ...Luksaneeyanawin S. INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT. Title: Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. 2002. 24 : pp. 372 . 2545 Title: Recognizing Communicative Intentions in Infancy Author(s): Gergely C Source: MIND & LANGUAGE Volume: 25 Issue: 2 Pages: 141-168 Published: APR 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 15:27 2554-02-11 | 15:27 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 ...Luksaneeyanawin S. INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT. Title: Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. 2002. 24 : pp. 372 . 2545 Title: Maternal expression of communicative intentions and pragmatic fine tuning in early infancy Author(s): Rivero M Source: INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT Volume: 33 Issue: 4 Pages: 373-386 Published: DEC 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 ...Luksaneeyanawin S. INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT. Title: Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. 2002. 24 : pp. 372 . 2545 Title: Now you hear it, now you don't: Vowel devoicing in Japanese infant-directed speech Author(s): Fais L, Kajikawa S, Amano S, et al. Source: JOURNAL OF CHILD LANGUAGE Volume: 37 Issue: 2 Pages: 319-340 Published: MAR 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 ...Luksaneeyanawin S. INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT. Title: Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. 2002. 24 : pp. 372 . 2545 Title: Phonological knowledge guides 2-year-olds' and adults' interpretation of salient pitch contours in word learning Author(s): Quam C, Swingley D Source: JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE Volume: 62 Issue: 2 Pages: 135-150 Published: FEB 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 ...Luksaneeyanawin S. INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT. Title: Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. 2002. 24 : pp. 372 . 2545 Title: Prosodic disambiguation in child-directed speech Author(s): Kempe V, Schaeffler S, Thoresen JC Source: JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE Volume: 62 Issue: 2 Pages: 204-225 Published: FEB 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2553
4   ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009 ...Luksaneeyanawin S. JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE. Title: Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals. 2009. 61: pp. 339. DOI 10.1016/j.jml.2009.07.002 2552 Title: Effects of increased letter spacing on word identification and eye guidance during reading Author(s): Paterson KB, Jordan TR Source: MEMORY & COGNITION Volume: 38 Issue: 4 Pages: 502-512 Published: JUN 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 15:33 2554-02-11 | 15:33 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น Chusri, A. Dokuwa ni okeru Joshi NE no Dentatsu Kinou. 2008 Asadayuth Chusri (2008) Dokuwa ni okeru Joshi NE no Dentatsu Kinou. "Nihongo Bunpou" Vol.8-2, pp.156-172 [ไม่ใช่ Scopus / ISI] 2551 Miyazaki Kazuhito (2010) Bunpou (Riron/Gendai). "Nihongo no Kenkyuu" Vol.6-3, pp.25-33 2553   09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2553-10-13 | 01:41 2553-10-13 | 01:41 EAST 2553
    ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น Chusri, A. Dokuwa ni okeru Joshi NE no Dentatsu Kinou. 2008 Asadayuth Chusri (2008) Dokuwa ni okeru Joshi NE no Dentatsu Kinou. "Nihongo Bunpou" Vol.8-2, pp.156-172  [ไม่ใช่ Scopus / ISI] 2551 Sunagawa Yuriko (2010) Bunshou/Buntai (Riron/Gendai). "Nihongo no Kenkyuu" Vol.6-3, pp.89-95 2553   09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2553-10-13 | 01:47 2553-10-13 | 01:47 EAST 2553
5   ภาควิชาประวัติศาสตร์ CHUTINTARANOND S. J SIAM SOC 1990 CHUTINTARANOND S. J SIAM SOC. 1990. 78: pp. 89 . 2533 Title: The cosmology of accounting in mid 19th-century Thailand Author(s): Kuasirikun N, Constable P Source: ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY Volume: 35 Issue: 6 Pages: 596-627 Published: AUG 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 15:05 2554-02-11 | 15:05 SUPERVISOR 2553
6   ภาควิชาประวัติศาสตร์ CHUTINTARANOND S. RECALLING LOCAL PAST.  2002 CHUTINTARANOND S. RECALLING LOCAL PAST. 2002 . 2545 Title: The cosmology of accounting in mid 19th-century Thailand Author(s): Kuasirikun N, Constable P Source: ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY Volume: 35 Issue: 6 Pages: 596-627 Published: AUG 2010 . 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 15:04 2554-02-11 | 15:04 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาประวัติศาสตร์ CHUTINTARANOND S. THESIS CORNELL U.  1990 CHUTINTARANOND S. THESIS CORNELL U. 1990:pp. 232 . (Sunet)[Thesis ไม่สามารถนับได้] 2533 Title: Rethinking Cambodian political discourse on territory: Genealogy of the Buddhist ritual boundary (sima) Author(s): Harris I Source: JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES Volume: 41 Issue: 2 Pages: 215-239 Published: JUN 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 15:03 2554-02-11 | 15:03 SUPERVISOR 2553
7   ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. ETHICS INFORM TECHNO 2008 HONGLADAROM S. ETHICS INFORM TECHNO. 2008. Vol 10 . Page 175 . 2551 Title: THE PHILOSOPHY OF INFORMATION: TEN YEARS LATER Author(s): Floridi L Source: METAPHILOSOPHY Volume: 41 Issue: 3 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 402-419 Published: APR 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2553-05-27 | 15:53 2553-05-31 | 13:00 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. Floridi and Spinoza on global information ethics 2008 Hongladarom S. Floridi and Spinoza on global information ethics 2008, Ethics and Information Technology, (2-3) 175-187 2551 Floridi, L. 2010. The philosophy of information: Ten years later . Metaphilosophy 41 (3), pp. 402-419 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2553-05-27 | 16:49 2553-05-31 | 13:00 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. Floridi and Spinoza on global information ethics 2008 Hongladarom S. Floridi and Spinoza on global information ethics 2008, Ethics and Information Technology, (2-3) 175-187 2551 Spence, E. 2010. Luciano floridi's metaphysical theory of information ethics: A critical appraisal and an alternative Neo-Gewirthian information ethics. International Journal of Technology and Human Interaction 6 (1), pp. 1-14 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2553-05-31 | 12:59 2553-05-31 | 12:59 SUPERVISOR 2553
8   ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. The web of time and the dilemma of globalization 2002 HONGLADAROM S. "The web of time and the dilemma of globalization". INFORM SOC. 2002. 18: pp. 241. DOI 10.1080/01972240290075093 2545 Title: Does Distance Matter in the Age of the Internet? Author(s): Mok D, Wellman B, Carrasco J Source: URBAN STUDIES Volume: 47 Issue: 13 Pages: 2747-2783 Published: NOV 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 14:40 2554-02-11 | 14:40 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. The web of time and the dilemma of globalization 2002 Hongladarom S. The web of time and the dilemma of globalization 2002, Information Society, (4) 241-249  2545 Mok, D., Wellman, B., Carrasco, J. 2010. Does distance matter in the age of the Internet? Urban Studies 47 (13), pp. 2747-2783 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-02-11 | 14:02 2554-02-11 | 14:02 SUPERVISOR 2553
9   ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. J MED ASS THAI 2000 HONGLADAROM S. J MED ASS THAI. 2000. 83: pp. 969 . 2543 Title: Humanities in Undergraduate Medical Education: A Literature Review Author(s): Ousager J, Johannessen H Source: ACADEMIC MEDICINE Volume: 85 Issue: 6 Pages: 988-998 Published: JUN 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 14:42 2554-02-11 | 14:42 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. Humanistic Learning in Medical Curriculum 2000 Hongladarom S., Phaosavasdi S., Taneepanichskul S., Tannirandorn Y., Wilde H., Pruksapong C. Humanistic Learning in Medical Curriculum 2000, Journal of the Medical Association of Thailand, (8) 969-974 [ซ้ำกับ ISI] 2543 Ousager, J., Johannessen, H. 2010. Humanities in undergraduate medical education: A literature review . Academic Medicine 85 (6), pp. 988-998 . 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-02-11 | 14:04 2554-02-11 | 14:04 SUPERVISOR 2553
10   ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. Negotiating the global and the local: How Thai culture co-opts the internet  2000 Hongladarom S. Negotiating the global and the local: How Thai culture co-opts the internet 2000, First Monday, (8) 2543 Prammanee, N., Moussa, M. 2010. Electronic portfolio use in Thailand . First Monday 15 (2) . 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-02-11 | 14:03 2554-02-11 | 14:03 SUPERVISOR 2553
11   ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392 2544 Csibra, G. 2010. Recognizing Communicative Intentions in Infancy. Mind and Language 25 (2), pp. 141-168 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2553-05-27 | 16:55 2553-05-27 | 16:55 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392 2544 Kempe, V., Schaeffler, S., Thoresen, J.C. 2010. Prosodic disambiguation in child-directed speech. Journal of Memory and Language 62 (2), pp. 204-225 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2553-05-27 | 16:55 2553-05-27 | 16:55 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392 2544 Quam, C., Swingley, D. 2010. Phonological knowledge guides 2-year-olds' and adults' interpretation of salient pitch contours in word learning. Journal of Memory and Language 62 (2), pp. 135-150 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2553-05-27 | 16:55 2553-05-27 | 16:55 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392 2544 Rivero, M. 2010. Maternal expression of communicative intentions and pragmatic fine tuning in early infancy . Infant Behavior and Development 33 (4), pp. 373-386 . 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-02-09 | 12:31 2554-02-09 | 12:31 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392 2544 Horley, K., Reid, A., Burnham, D. 2010 . Emotional prosody perception and production in Dementia of the Alzheimer's type . Journal of Speech, Language, and Hearing Research 53 (5), pp. 1132-1146 . 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-02-09 | 12:31 2554-02-09 | 12:31 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392 2544 Cristì, A. 2010. Phonetic enhancement of sibilants in infant-directed speech . Journal of the Acoustical Society of America 128 (1), pp. 424-434 . 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-02-09 | 12:31 2554-02-09 | 12:31 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392 2544 Song, J.Y., Demuth, K., Morgan, J. 2010 . Effects of the acoustic properties of infant-directed speech on infant word recognition . Journal of the Acoustical Society of America 128 (1), pp. 389-400 . 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-02-09 | 12:31 2554-02-09 | 12:31 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392 2544 Fais, L., Kajikawa, S., Amano, S., Werker, J.F. 2010 . Now you hear it, now you don't: Vowel devoicing in Japanese infant-directed speech . Journal of Child Language 37 (2), pp. 319-340 . 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-02-09 | 12:31 2554-02-09 | 12:31 SUPERVISOR 2553
12   ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. LANGUAGE NATION DEV 2003 LUANGTHONGKUM T. LANGUAGE NATION DEV. 2003 . 2546 Title: National Unity and Ethnic Identity in a Vietnamese University Author(s): Tran LT, Walter PG Source: COMPARATIVE EDUCATION REVIEW Volume: 54 Issue: 4 Pages: 483-511 Published: NOV 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 15:18 2554-02-11 | 15:18 SUPERVISOR 2553
13   ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S THAI ONE MILLION WOR 2004 LUKSANEEYANAWIN S. THAI ONE MILLION WOR. 2004 . 2547 Title: Reading and spelling acquisition in Thai children Author(s): Winskel H, Iemwanthong K Source: READING AND WRITING Volume: 23 Issue: 9 Pages: 1021-1053 Published: OCT 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 15:37 2554-02-11 | 15:37 SUPERVISOR 2553
14   ภาควิชาภาษาไทย NATHALANG S. THAI FOLKLORE INSIGH 2004 NATHALANG S. THAI FOLKLORE INSIGH. 2004 . page 99 2547 Title: Locating biopiracy: geographically and culturally situated knowledges Author(s): Robinson DF Source: ENVIRONMENT AND PLANNING A Volume: 42 Issue: 1 Pages: 38-56 Published: JAN 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2553-05-27 | 17:23 2553-05-27 | 17:23 SUPERVISOR 2553
15   ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Orthographic congruency effects in the suprasegmental domain: Evidence from Thai  2008 Pattamadilok C., Kolinsky R., Luksaneeyanawin S., Morais J. Orthographic congruency effects in the suprasegmental domain: Evidence from Thai 2008, Quarterly Journal of Experimental Psychology, (10) 1515-1537 . 2551 Pattamadilok, C., Lafontaine, H., Morais, J., Kolinsky, R. 2010 . Auditory Word Serial Recall Benefits from Orthographic Dissimilarity. Language and Speech 53 (3), pp. 321-341 . 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-02-09 | 12:31 2554-02-09 | 12:31 SUPERVISOR 2553
16   ภาควิชาภาษาศาสตร์ Prasithrathsint, A. Adjectives as verbs in Thai 2000 Prasithrathsint A. Adjectives as verbs in Thai 2000, Linguistic Typology, (2) 251-271 2543 Haspelmath, M. "Discussion notes: Comparative concepts and descriptive categories in crosslinguistic studies" Language 86 (3), pp. 663-687. 2010. 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-02-09 | 11:58 2554-02-09 | 11:58 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Prasithrathsint, A. Adjectives as verbs in Thai 2000 Prasithrathsint A. Adjectives as verbs in Thai 2000, Linguistic Typology, (2) 251-271 2543 Ansaldo, U. "Surpass comparatives in Sinitic and beyond: Typology and grammaticalization " Linguistics 48 (4), pp. 919-950 . 2010. 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-02-09 | 11:58 2554-02-09 | 11:58 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Prasithrathsint, A. LINGUISTIC TYPOLOGY. 2000 PRASITHRATHSINT A. LINGUISTIC TYPOLOGY. 2000. 4: pp 251. 2543 Title: Surpass comparatives in Sinitic and beyond: typology and grammaticalization Author(s): Ansaldo U Source: LINGUISTICS Volume: 48 Issue: 4 Pages: 919-950 Published: 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 13:53 2554-02-11 | 13:53 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Prasithrathsint, A. LINGUISTIC TYPOLOGY. 2000 PRASITHRATHSINT A. LINGUISTIC TYPOLOGY. 2000. 4: pp 251. 2543 Title: Comparative concepts and descriptive categories in crosslinguistic studies Author(s): Haspelmath M Source: LANGUAGE Volume: 86 Issue: 3 Pages: 663-687 Published: SEP 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 13:53 2554-02-11 | 13:53 SUPERVISOR 2553
17   ภาควิชาปรัชญา RUANGSILP B. DUTCH E INDIA CO MER 2007 RUANGSILP B. DUTCH E INDIA CO MER. 2007 . 2550 Title: From Global Entrepot to Early Modern Domain Hirado, 1609-1641 Author(s): Clulow A Source: MONUMENTA NIPPONICA Volume: 65 Issue: 1 Pages: 1-35 Published: SPR 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 14:04 2554-02-11 | 14:04 SUPERVISOR 2553
18   ภาควิชาภาษาศาสตร์ Thepkanjana, K The verb of giving in Thai and Mandarin Chinese as a case of polysemy: A comparative study 2008 THEPKANJANA K. LANGUAGE SCIENCES. Title: The verb of giving in Thai and Mandarin Chinese as a case of polysemy: A comparative study 2008. Vol 30 Page 621 DOI 10.1016/j.langsci.2007.04.001 2551 Title: TWO TYPES OF INDIRECT OBJECT MARKERS IN CHINESE: THEIR TYPOLOGICAL SIGNIFICANCE AND DEVELOPMENT Author(s): Chin AC Source: JOURNAL OF CHINESE LINGUISTICS Volume: 38 Issue: 1 Pages: 1-25 Published: JAN 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2553-05-27 | 15:39 2553-05-27 | 15:39 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Thepkanjana, K The verb of giving in Thai and Mandarin Chinese as a case of polysemy: A comparative study 2008 Thepkanjana K., Uehara S. The verb of giving in Thai and Mandarin Chinese as a case of polysemy: A comparative study 2008, Language Sciences, (6) 621-651[ซ้ำกับ ISI] 2551 Chin, A.C. 2010.Two types of indirect object markers in chinese: THEIR typological significance and development . Journal of Chinese Linguistics 38 (1), pp. 1-25 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2553-05-27 | 16:43 2553-05-27 | 16:43 SUPERVISOR 2553
    ภาควิชาภาษาศาสตร์ Thepkanjana, K THESIS U MICHIGAN AN 1986 THEPKANJANA K. THESIS U MICHIGAN AN. 1986 . [Thesis ไม่สามารถนับได้] 2529 Title: The typology of motion expressions revisited Author(s): Beavers J, Levin B, Tham SW Source: JOURNAL OF LINGUISTICS Volume: 46 Issue: 2 Pages: 331-377 Published: JUL 2010 2553 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-02-11 | 14:30 2554-02-11 | 14:30 SUPERVISOR 2553
19   ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009 Winskel H., Radach R., Luksaneeyanawin S. Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009, Journal of Memory and Language, (3) 339-351 . 2552 Paterson, K.B., Jordan, T.R. 2010 . Effects of increased letter spacing on word identification and eye guidance during reading . Memory and Cognition 38 (4), pp. 502-512 . 2553 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-02-09 | 12:31 2554-02-09 | 12:31 SUPERVISOR 2553
1 1 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Aroonmanakun, W.  P 7 INT S NAT LANG P. 2007. vol. 85. pp. 3. 2007 AROONMANAKUN W . P 7 INT S NAT LANG P. 2007. vol. 85. pp. 3. 2550 Title: Extracting Semantic Frames from Thai Medical-Symptom Unstructured Text with Unknown Target-Phrase Boundaries Author(s): Intarapaiboon Peerasak; Nantajeewarawat Ekawit; Theeramunkong Thanaruk Source: IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS Volume: E94D Issue: 3 Pages: 465-478 DOI: 10.1587/transinf.E94.D.465 Published: MAR 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 17:11 2554-11-24 | 17:11 SUPERVISOR 2554
  2 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Aroonmanakun, W. P 7 INT S NAT LANG P. 2007. vol. 85. pp. 3. 2007 AROONMANAKUN W . P 7 INT S NAT LANG P. 2007. vol. 85. pp. 3. 2550 Title: Extracting Chemical Reactions from Thai Text for Semantics-Based Information Retrieval Author(s): Intarapaiboon Peerasak; Nantajeewarawat Ekawit; Theeramunkong Thanaruk Source: IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS Volume: E94D Issue: 3 Pages: 479-486 DOI: 10.1587/transinf.E94.D.479 Published: MAR 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 17:11 2554-11-24 | 17:11 SUPERVISOR 2554
2 3 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Aroonmanakun, W. 2009 International Conference on Asian Language Processing: Recent Advances in Asian Language Processing, IALP 2009,, 2009 Aroonmanakun W. "Extracting Thai compounds using collocations and POS bigram probabilities without a POS tagger (2009)" 2009 International Conference on Asian Language Processing: Recent Advances in Asian Language Processing, IALP 2009,, art. no. 5380782, pp. 118-122. [Online]. Available: Scopus DOI: 10.1109/IALP.2009.33. Retrieved November 24, 2011. 2552 Chaowicharat, E., Naruedomkul, K. "Co-occurrence-based error correction approach to word segmentation." Proceedings of the 24th International Florida Artificial Intelligence Research Society, FLAIRS - 24 , pp. 240-244. (2011). 2554 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-11-24 | 13:07 2554-11-24 | 13:07 SUPERVISOR 2554
3 4 ภาควิชาภาษาอังกฤษ Boyle R. Journal of Pragmatics, 32 (5), pp. 583-604. 2000 Boyle R. "Whatever happened to preference organisation? " (2000) Journal of Pragmatics, 32 (5), pp. 583-604. 2543 Farini, F. "Cultures of education in action: Research on the relationship between interaction and cultural presuppositions regarding education in an international educational setting " Journal of Pragmatics 43 (8), 2011: pp. 2176-2186 2554 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-11-24 | 13:51 2554-11-24 | 13:51 SUPERVISOR 2554
  5 ภาควิชาภาษาอังกฤษ Boyle R. Journal of Pragmatics, 32 (5), pp. 583-604. 2000 Boyle R. "Whatever happened to preference organisation? " (2000) Journal of Pragmatics, 32 (5), pp. 583-604. 2543 Ong, K.K.W. "Disagreement, confusion, disapproval, turn elicitation and floor holding: Actions as accomplished by ellipsis marks-only turns and blank turns in quasisynchronous chats " Discourse Studies 13 (2), 2011: pp. 211-234 2554 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-11-24 | 13:51 2554-11-24 | 13:51 SUPERVISOR 2554
4 6 ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, K LINGUISTICS TIBETOBU. 1996. Vol. 19. pp.69 1996 HONGLADAROM K . LINGUISTICS TIBETOBU. 1996. Vol. 19. pp.69 2539 Title: Pharyngealised Vowels in Gagatang Tibetan and Their Origin Author(s): Suzuki Hiroyuki Source: LANGUAGE AND LINGUISTICS Volume: 12 Issue: 2 Pages: 477-500 Published: APR 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 17:16 2554-11-24 | 17:16 SUPERVISOR 2554
5 8 ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. P CULT ATT COMM TECH. 1998. pp. 231 1998 HONGLADAROM S . P CULT ATT COMM TECH. 1998. pp. 231 2541 Title: The Bengkulu premonition: cultural pluralism and hybridity in disaster risk reduction Author(s): Shannon Rachel; Hope Max; McCloskey John Source: AREA Volume: 43 Issue: 4 Pages: 449-455 DOI: 10.1111/j.1475-4762.2011.01029.x Published: DEC 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 16:29 2554-11-24 | 16:29 SUPERVISOR 2554
6 7 ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s.  ASIAN BIOTECHNOL DEV. 2006. Vol. 9. pp.37 2006 HONGLADAROM S. ASIAN BIOTECHNOL DEV. 2006. Vol. 9. pp.37 2549 Title: Is there Room for Ethics within Bioinformatics Education? Author(s): Taneri Bahar Source: JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY Volume: 18 Issue: 7 Pages: 907-916 DOI: 10.1089/cmb.2010.0187 Published: JUL 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 16:13 2554-11-24 | 16:13 SUPERVISOR 2554
7 9 ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. ORGAN TRANSPLANTATIO 2010. 2010 HONGLADAROM S. ORGAN TRANSPLANTATIO 2010. 2553 Title: Addressing Religious and Cultural Differences in Views on Transplantation, Including Composite Tissue Allotransplantation Author(s): Siemionow Maria Z.; Rampazzo Antonio; Gharb Bahar Bassiri Source: ANNALS OF PLASTIC SURGERY Volume: 66 Issue: 4 Pages: 410-415 DOI: 10.1097/SAP.0b013e3182121db9 Published: APR 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 16:27 2554-11-24 | 16:27 SUPERVISOR 2554
8 10 ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. Abramson, AS...L-Thongkum, TL. PHONETICA. 2004. Vol. 61. pp. 147 DOI 0.1159/000082561 2004 Abramson, AS...L-Thongkum, TL. PHONETICA. 2004. Vol. 61. pp. 147 DOI 0.1159/000082561 2547 Title: Communicative Functions Integrate Segments in Prosodies and Prosodies in Segments Author(s): Kohler Klaus J. Source: PHONETICA Volume: 68 Issue: 1-2 Pages: 26-56 DOI: 10.1159/000328433 Published: 2011. 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 16:41 2554-11-24 | 16:41 SUPERVISOR 2554
9 22 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S INFANT BEHAV DEV. 2002. Vol. 24. pp. 372. PII S0163-6383(02)00086-3 2002 Kitamura, C...Luksaneeyanawin, S . INFANT BEHAV DEV. 2002. Vol. 24. pp. 372. PII S0163-6383(02)00086-3 2545 Title: The Effects of Age and Infant Hearing Status on Maternal Use of Prosodic Cues for Clause Boundaries in Speech Author(s): Kondaurova Maria V.; Bergeson Tonya R. Source: JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH Volume: 54 Issue: 3 Pages: 740-754 DOI: 10.1044/1092-4388(2010/09-0225) Published: JUN 1 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 16:48 2554-11-24 | 16:48 SUPERVISOR 2554
  23 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S INFANT BEHAV DEV. 2002. Vol. 24. pp. 372. PII S0163-6383(02)00086-3 2002 Kitamura, C...Luksaneeyanawin, S . INFANT BEHAV DEV. 2002. Vol. 24. pp. 372. PII S0163-6383(02)00086-3 2545 Title: Neural coding of formant-exaggerated speech in the infant brain Author(s): Zhang Yang; Koerner Tess; Miller Sharon; et al. Source: DEVELOPMENTAL SCIENCE Volume: 14 Issue: 3 Pages: 566-581 DOI: 10.1111/j.1467-7687.2010.01004.x Published: MAY 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 16:48 2554-11-24 | 16:48 SUPERVISOR 2554
10 16 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S THAI ONE MILLION WOR. 2004. 2004 LUKSANEEYANAWIN S. THAI ONE MILLION WOR. 2004. 2547 Title: Orthographic and phonological parafoveal processing of consonants, vowels, and tones when reading Thai Author(s): Winskel Heather Source: APPLIED PSYCHOLINGUISTICS Volume: 32 Issue: 4 Pages: 739-759 DOI: 10.1017/S014271641100004X Published: OCT 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 16:59 2554-11-24 | 16:59 SUPERVISOR 2554
11 17 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S BRAIN LANG. 2004. Vol. 91. pp. 326 2004 Kim, J.a , Davis, C. , Burnham, D. , Luksaneeyanawin, S. "The effect of script on poor readers' sensitivity to dynamic visual stimuli." Brain and Language Volume 91, Issue 3, December 2004, Pages 326-335. [Online]. Available: Scopus DOI: 10.1016/j.bandl.2004.05.001. Retrieved November 24, 2011. 2547 Boets, B., Vandermosten, M., Cornelissen, P., Wouters, J., Ghesquière, P. "Coherent Motion Sensitivity and Reading Development in the Transition From Prereading to Reading Stage." Child Development 82 (3), 2011: pp. 854-869. [Online]. Available: Scopus DOI: 10.1111/j.1467-8624.2010.01527.x. Retrieved November 24, 2011. 2554 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-11-24 | 13:40 2554-11-24 | 13:40 SUPERVISOR 2554
  18 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S BRAIN LANG. 2004. Vol. 91. pp. 326 2004 Kim, J.a , Davis, C. , Burnham, D. , Luksaneeyanawin, S. "The effect of script on poor readers' sensitivity to dynamic visual stimuli." Brain and Language Volume 91, Issue 3, December 2004, Pages 326-335. [Online]. Available: Scopus DOI: 10.1016/j.bandl.2004.05.001. Retrieved November 24, 2011. 2547 Burnham, D., Kim, J., Davis, C., Ciocca, V., Schoknecht, C., Kasisopa, B., Luksaneeyanawin, S. "Are tones phones? ." Journal of Experimental Child Psychology 108 (4), 2011: pp. 693-712 . [Online]. Available: Scopus DOI: 10.1016/j.jecp.2010.07.008. Retrieved November 24, 2011. 2554 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-11-24 | 13:40 2554-11-24 | 13:40 SUPERVISOR 2554
  24 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S BRAIN LANG. 2004. Vol. 91. pp. 326 2004 Kim, J...Luksaneeyanawin, S . BRAIN LANG. 2004. Vol. 91. pp. 326 DOI 10.1016/j.bandl.2004.05.001 2547 Title: Are tones phones? Author(s): Burnham Denis; Kim Jeesun; Davis Chris; et al. Source: JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY Volume: 108 Issue: 4 Pages: 693-712 DOI: 10.1016/j.jecp.2010.07.008 Published: APR 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 16:48 2554-11-24 | 16:48 SUPERVISOR 2554
  25 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S BRAIN LANG. 2004. Vol. 91. pp. 326 2004 Kim, J...Luksaneeyanawin, S . BRAIN LANG. 2004. Vol. 91. pp. 326 DOI 10.1016/j.bandl.2004.05.001 2547 Title: Coherent Motion Sensitivity and Reading Development in the Transition From Prereading to Reading Stage Author(s): Boets Bart; Vandermosten Maaike; Cornelissen Piers; et al. Source: CHILD DEVELOPMENT Volume: 82 Issue: 3 Pages: 854-869 DOI: 10.1111/j.1467-8624.2010.01527.x Published: MAY-JUN 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 16:48 2554-11-24 | 16:48 SUPERVISOR 2554
12 11 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S  Quarterly Journal of Experimental Psychology, (10) 1515-1537 . 2008 Pattamadilok C., Kolinsky R., Luksaneeyanawin S., Morais J. Orthographic congruency effects in the suprasegmental domain: Evidence from Thai 2008, Quarterly Journal of Experimental Psychology, (10) 1515-1537 . 2551 Ranbom, L.J., Connine, C.M. 2011 . Silent letters are activated in spoken word recognition . Language and Cognitive Processes 26 (2), pp. 236-261 . 2554 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-02-09 | 12:35 2554-02-09 | 12:35 SUPERVISOR 2554
  19 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S  Quarterly Journal of Experimental Psychology, (10) 1515-1537 . 2008 Pattamadiok, Chotiga...Luksaneeyanawin, Sudaporn. Q J EXP PSYCHOL. 2008. Vol. 61. pp. 1515. DOI 10.1080/17470210701587305 2551 Title: Are tones phones? Author(s): Burnham Denis; Kim Jeesun; Davis Chris; et al. Source: JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY Volume: 108 Issue: 4 Pages: 693-712 DOI: 10.1016/j.jecp.2010.07.008 Published: APR 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 17:05 2554-11-24 | 17:05 SUPERVISOR 2554
  20 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S  Quarterly Journal of Experimental Psychology, (10) 1515-1537 . 2008 Pattamadiok, Chotiga...Luksaneeyanawin, Sudaporn. Q J EXP PSYCHOL. 2008. Vol. 61. pp. 1515. DOI 10.1080/17470210701587305 2551 Title: Beyond rhyme or reason: ERPs reveal task-specific activation of orthography on spoken language Author(s): Pattamadilok Chotiga; Perre Laetitia; Ziegler Johannes C. Source: BRAIN AND LANGUAGE Volume: 116 Issue: 3 Pages: 116-124 DOI: 10.1016/j.bandl.2010.12.002 Published: MAR 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 17:05 2554-11-24 | 17:05 SUPERVISOR 2554
  21 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S  Quarterly Journal of Experimental Psychology, (10) 1515-1537 . 2008 Pattamadiok, Chotiga...Luksaneeyanawin, Sudaporn. Q J EXP PSYCHOL. 2008. Vol. 61. pp. 1515. DOI 10.1080/17470210701587305 2551 Title: Silent letters are activated in spoken word recognition Author(s): Ranbom Larissa J.; Connine Cynthia M. Source: LANGUAGE AND COGNITIVE PROCESSES Volume: 26 Issue: 2 Pages: 236-261 Article Number: PII 923469221 DOI: 10.1080/01690965.2010.486578 Published: 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 17:05 2554-11-24 | 17:05 SUPERVISOR 2554
13 12 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Journal of Memory and Language, 61 (3), pp. 339-351.  2009 Winskel H., Radach R., Luksaneeyanawin S. "Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals." (2009) Journal of Memory and Language, 61 (3), pp. 339-351. [Online]. Available: Scopus. Retrieved November 24, 2011. 2552 Paterson, K.B., Jordan, T.R. . "Effects of increased letter spacing on word identification and eye guidance during reading ." Memory and Cognition 38 (4), 2010: pp. 502-512 . [Online]. Available: Scopus DOI: 10.3758/MC.38.4.502. Retrieved November 24, 2011. 2554 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-11-24 | 13:18 2554-11-24 | 13:24 SUPERVISOR 2554
  13 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Journal of Memory and Language, 61 (3), pp. 339-351.  2009 Winskel H., Radach R., Luksaneeyanawin S. "Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals." (2009) Journal of Memory and Language, 61 (3), pp. 339-351. [Online]. Available: Scopus. Retrieved November 24, 2011. 2552 Yao, Y. "Interword spacing effects on reading Mandarin Chinese as a second language." Writing Systems Research 3 (1), 2011: pp. 23-40 . [Online]. Available: Scopus DOI: 10.1093/wsr/wsr009. Retrieved November 24, 2011. 2554 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-11-24 | 13:18 2554-11-24 | 13:24 SUPERVISOR 2554
14 14 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Journal of Memory and Language, 61 (3), pp. 339-351.  2009 Winskel H., Radach R., Luksaneeyanawin S. "Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals." (2009) Journal of Memory and Language, 61 (3), pp. 339-351. [Online]. Available: Scopus. Retrieved November 24, 2011. 2552 Land, S. "Open to the flaw: Comparing the different skills required for reading English and isiZulu ." Language Matters 42 (1), 2011: pp. 50-68. [Online]. Available: Scopus DOI: 10.1080/10228195.2011.585654. Retrieved November 24, 2011. 2554 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-11-24 | 13:18 2554-11-24 | 13:24 SUPERVISOR 2554
  15 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Journal of Memory and Language, 61 (3), pp. 339-351.  2009 Winskel, Heather...Luksaneeyanawin, Sudaporn. J MEM LANG. 2009. Vol. 61. pp. 339. DOI 10.1016/j.jml.2009.07.002 2552 Title: Orthographic and phonological parafoveal processing of consonants, vowels, and tones when reading Thai Author(s): Winskel Heather Source: APPLIED PSYCHOLINGUISTICS Volume: 32 Issue: 4 Pages: 739-759 DOI: 10.1017/S014271641100004X Published: OCT 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 17:05 2554-11-24 | 17:05 SUPERVISOR 2554
15 27 ภาควิชาภาษาไทย NATHALANG S. THESIS MACQUARIE U S. 1999. 1999 NATHALANG S . THESIS MACQUARIE U S. 1999. 2542 Title: World Heritage Sites and domestic tourism in Thailand Social change and management implications Author(s): King Victor T.; Parnwell Michael J. G. Source: SOUTH EAST ASIA RESEARCH Volume: 19 Issue: 3 Pages: 381-420 DOI: 10.5367/sear.2011.0055 Published: SEP 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 16:38 2554-11-24 | 16:38 SUPERVISOR 2554
15 26 ภาควิชาภาษาไทย NATHALANG S. THAI FOLKLORE INSIGH. 2000. pp. 101. 2000 NATHALANG S . THAI FOLKLORE INSIGH. 2000. pp. 101. 2543 Title: The Spirit of a Heroine: Ya Mo-Spirit Reverence, Patriotism and Thai Buddhism Author(s): Nilsen Marte Source: MODERN ASIAN STUDIES Volume: 45 Pages: 1599-1625 DOI: 10.1017/S0026749X09000122 Part: Part 6 Published: NOV 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 16:38 2554-11-24 | 16:38 SUPERVISOR 2554
16 29 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Prasithrathsint, A. LINGUISTIC TYPOLOGY. 2000. Vol. 4. pp. 251. DOI 10.1515/lity.2000.4.2.251 2000 PRASITHRATHSINT A . LINGUISTIC TYPOLOGY. 2000. Vol. 4. pp. 251. DOI 10.1515/lity.2000.4.2.251 2543 Title: Description of Thai as an isolating language Author(s): Minegishi Makoto Source: SOCIAL SCIENCE INFORMATION SUR LES SCIENCES SOCIALES Volume: 50 Issue: 1 Pages: 62-80 DOI: 10.1177/0539018410389107 Published: MAR 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 17:25 2554-11-24 | 17:25 SUPERVISOR 2554
  30 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Prasithrathsint, A. LINGUISTIC TYPOLOGY. 2000. Vol. 4. pp. 251. DOI 10.1515/lity.2000.4.2.251 2000 Prasithrathsint A. "Adjectives as verbs in Thai." Linguistic Typology, 4 (2), 2000: pp. 251-271. 2547 Minegishi, M. "Description of thai as an isolating language ." Social Science Information 50 (1), 2011: pp. 62-80 . [Online]. Available: Scopus DOI: DOI: 10.1177/0539018410389107. Retrieved November 24, 2011. 2554 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2554-11-24 | 13:40 2554-11-24 | 13:40 SUPERVISOR 2554
17 28 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Prasithrathsint, A. 11 ANN M SE AS LING. 2004.pp. 583. 2004 PRASITHRATHSINT A . 11 ANN M SE AS LING. 2004.pp. 583. 2547 Title: Embodied semantics and pragmatics: Empathy, sympathy and two passive constructions in Chinese media discourse Author(s): Jing-Schmidt Zhuo; Jing Ting Source: JOURNAL OF PRAGMATICS Volume: 43 Issue: 11 Pages: 2826-2844 DOI: 10.1016/j.pragma.2011.04.005 Published: SEP 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 17:25 2554-11-24 | 17:25 SUPERVISOR 2554
18 31 ภาควิชาภาษาตะวันออก RATO M.  SOCIAL INEQUALITY VI. 2004. 2004 RATO M. SOCIAL INEQUALITY VI. 2004. 2547 Title: Material Symbolism on Saigon's Edge: The Political-Economic and Symbolic Transformation of Ho Chi Minh City's Periurban Zones
Author(s): Harms Erik
 Source: PACIFIC AFFAIRS  Volume: 84   Issue: 3   Special Issue: SI   Pages: 455-473   DOI: 10.5509/2011843455   Published: SEP 2011
2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2554
19 32 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Thepkanjana, K SERIAL VERB CONSTRUC.1986. 1986 THEPKANJANA K . SERIAL VERB CONSTRUC.1986. 2529 Title: The syntax-semantics interface of multi-morpheme motion constructions in Chinese An analysis based on hierarchical scalar structure Author(s): Lin Jingxia; Peck Jeeyoung Source: STUDIES IN LANGUAGE Volume: 35 Issue: 2 Pages: 337-379 DOI: 10.1075/sl.35.2.04lin Published: 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 17:29 2554-11-24 | 17:29 SUPERVISOR 2554
20 33 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Thepkanjana, K LANG SCI. 2008. Vol. 30. pp. 621. 2008 Thepkanjana, Kingkarn. LANG SCI. 2008. Vol. 30. pp. 621. DOI 10.1016/j.langsci.2007.04.001 2551 Title: Grammaticalization of the Cantonese Double Object Verb [pei(35)] (sic) in Typological and Areal Perspectives Author(s): Chin Andy C. Source: LANGUAGE AND LINGUISTICS Volume: 12 Issue: 3 Pages: 529-563 Published: JUL 2011 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2554-11-24 | 17:29 2554-11-24 | 17:29 SUPERVISOR 2554
21 34 ภาควิชาประวัติศาสตร์ Wongsurawat, W.  J APPL ECON. 2006. Vol 9. pg.185. 2006 Wongsurawat, W. J APPL ECON. 2006. Vol 9. pg.185. 2549 D'Orlando Fabio.  JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES  Volume: 12   Issue: 1   Pages: 51-75   DOI: 10.1007/s10902-009-9175-0   Published: MAR 2011. 2554 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2554
  35 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์.  “ความต้องการและการแสวงหาสารนิเทศในประเทศไทย.” ใน เอกสารสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 เรื่อง กลยุทธ์การแสวงหาสารสนเทศศาสตร์และศิลป์. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. 1990 พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์. “ความต้องการและการแสวงหาสารนิเทศในประเทศไทย.” ใน เอกสารสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 เรื่อง กลยุทธ์การแสวงหาสารสนเทศศาสตร์และศิลป์. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. 2533 ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์, กุลธิดา ท้วมสุข และ ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ. “ประสบการณ์ลูกค้าของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.” วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 4, 1 (2554): 21-38. 2554   13 บทความ   2554-08-04 | 15:42 2554-08-04 | 15:42 LIB 2554
2 2 ภาควิชาประวัติศาสตร์ Soontravanich, C Small arms, romance, and crime and violence in post WW II Thai society 2005, Southeast Asian Studies, (1) 26-46 2005 Soontravanich C. Small arms, romance, and crime and violence in post WW II Thai society 2005, Southeast Asian Studies, (1) 26-46 2548 Reynolds, C.J. 2011. "Rural male leadership, religion and the environment in Thailand's mid-south, 1920s-1960s." Journal of Southeast Asian Studies 42 (1) , pp. 39-57 2555 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2555-10-15 | 14:29 2555-10-15 | 14:29 SUPERVISOR 2555
6 13 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Aroonmanakun, W. Computerized integrated word segmentation and part-of-speech tagging of thai Publisher: Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 2001 2001 Chaicharoen, N....Aroonmanakun, W. THESIS CHULALONGKORNComputerized integrated word segmentation and part-of-speech tagging of thai Publisher: Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 2001 2544 Title: Discovery of Predicate-Oriented Relations among Named Entities Extracted from Thai Texts Author(s): Tongtep, Nattapong; Theeramunkong, Thanaruk Source: IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS Volume: E95D Issue: 7 Pages: 1932-1946 DOI: 10.1587/transinf.E95.D.1932 Published: JUL 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:37 2555-10-15 | 13:37 SUPERVISOR 2555
7 14 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Aroonmanakun, W. Conference: Proc. SNLP and Oriental COCOSDA Workshop Title: Collocation and Thai word segmentation 2002 pp.68 2002 Aroonmanakun, W. P 5 S NAT LANG PROC Conference: Proc. SNLP and Oriental COCOSDA Workshop Title: Collocation and Thai word segmentation 2002 pp.68 2545 Title: Selected Topics from LVCSR Research for Asian Languages at Tokyo Tech Author(s): Furui, Sadaoki Source: IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS Volume: E95D Issue: 5 Pages: 1182-1194 DOI: 10.1587/transinf.E95.D.1182 Published: MAY 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 11:17 2555-10-15 | 11:17 SUPERVISOR 2555
8 15 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Aroonmanakun, W. A computational linguistic study of context clues of proper names in thai Publisher: Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 2003. 2003 Kawinpanithan, A....Aroonmanakun, W. THESIS CHULALONGKORN A computational linguistic study of context clues of proper names in thai Publisher: Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 2003. 2546 Title: Discovery of Predicate-Oriented Relations among Named Entities Extracted from Thai Texts Author(s): Tongtep, Nattapong; Theeramunkong, Thanaruk Source: IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS Volume: E95D Issue: 7 Pages: 1932-1946 DOI: 10.1587/transinf.E95.D.1932 Published: JUL 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:41 2555-10-15 | 13:41 SUPERVISOR 2555
9 16 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Hongladarom, K Asian Ethnicity Title: Contesting Isan-ness: Discourses of politics and identity in Northeast Thailand 2004 vol. 5 issue 2 pp. 219 DOI: 10.1080/1463136042000221898 2004 McCargo, Duncan...Hongladarom, Krisadawan ASIAN ETHNICITYAsian Ethnicity Title: Contesting Isan-ness: Discourses of politics and identity in Northeast Thailand 2004 vol. 5 issue 2 pp. 219 DOI: 10.1080/1463136042000221898 2547 Title: THAI MOBILITIES AND CULTURAL CITIZENSHIP Author(s): Mills, Mary Beth Source: CRITICAL ASIAN STUDIES Volume: 44 Issue: 1 Pages: 85-112 DOI: 10.1080/14672715.2012.644888 Published: 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:45 2555-10-15 | 13:45 SUPERVISOR 2555
10 17 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Hongladarom, K Broadening the Horizon of Linguistic Politeness Publisher: Benjamins, Amsterdam Title: Politeness in computer-mediated communication in Thai 2005 145 2005 Hongladarom, K.; Hongladarom, S.; Lakoff, R.; Ide, S. BROADENING HORIZON LBroadening the Horizon of Linguistic Politeness Publisher: Benjamins, Amsterdam Title: Politeness in computer-mediated communication in Thai 2005 145 2548 Title: Politeness motivated by the 'heart' and 'binary rationality' in Thai culture Author(s): Intachakra, Songthama Source: JOURNAL OF PRAGMATICS Volume: 44 Issue: 5 Special Issue: SI Pages: 619-635 DOI: 10.1016/j.pragma.2011.07.016 Published: APR 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:42 2555-10-15 | 13:42 SUPERVISOR 2555
  18 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Hongladarom, K Broadening the Horizon of Linguistic Politeness Publisher: Benjamins, Amsterdam Title: Politeness in computer-mediated communication in Thai 2005 145 2005 Hongladarom, K.; Hongladarom, S.; Lakoff, R.; Ide, S. BROADENING HORIZON LBroadening the Horizon of Linguistic Politeness Publisher: Benjamins, Amsterdam Title: Politeness in computer-mediated communication in Thai 2005 145 2548 Title: Politeness motivated by the 'heart' and 'binary rationality' in Thai culture Author(s): Intachakra, Songthama Source: JOURNAL OF PRAGMATICS Volume: 44 Issue: 5 Special Issue: SI Pages: 619-635 DOI: 10.1016/j.pragma.2011.07.016 Published: APR 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:49 2555-10-15 | 13:49 SUPERVISOR 2555
11 19 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Hongladarom, K A PRAG BEYOND NEW SERMETAPRAGMATICS IN USE Conference: 9th International Pragmatics Conference Location: Riva del Garda, ITALY Date: JUL 10-15, 2005 Sponsor(s): Int Pragmat Assoc Title: "Don't blame me for criticizing you ... ": A study of metapragmatic comments in Thai 2007 vol.165 pp.29 2007 Hongladarom, Krisadawan; Bublitz, W; Hubler, A PRAG BEYOND NEW SERMETAPRAGMATICS IN USE Conference: 9th International Pragmatics Conference Location: Riva del Garda, ITALY Date: JUL 10-15, 2005 Sponsor(s): Int Pragmat Assoc Title: "Don't blame me for criticizing you ... ": A study of metapragmatic comments in Thai 2007 vol.165 pp.29 2550 Title: Politeness motivated by the 'heart' and 'binary rationality' in Thai culture Author(s): Intachakra, Songthama Source: JOURNAL OF PRAGMATICS Volume: 44 Issue: 5 Special Issue: SI Pages: 619-635 DOI: 10.1016/j.pragma.2011.07.016 Published: APR 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:45 2555-10-15 | 13:45 SUPERVISOR 2555
12 20 ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. The interaction between pitch and phonation type in Mon: Phonetic implications for a theory of tonogenesis 1990 vol.16-17 pp. 11 1990 L-Thongkum, T. MON KHMER STUDIESMon-Khmer Studies Title: The interaction between pitch and phonation type in Mon: Phonetic implications for a theory of tonogenesis 1990 vol.16-17 pp. 11 2533 Title: Dialect experience and perceptual integrality in phonological registers: Fundamental frequency, voice quality and the first formant in Cham Author(s): Brunelle, Marc Source: JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA Volume: 131 Issue: 4 Pages: 3088-3102 DOI: 10.1121/1.3693651 Part: Part 1 Published: APR 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:52 2555-10-15 | 13:52 SUPERVISOR 2555
13 21 ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. Essays in Tai linguistics Publisher: Chulalongkom University Press, Bangkok Title: The Tai-Kadai peoples of Hainan island and their languages 2001 189 2001 L-THONGKUM, Theraphan; Tingsabadh, M.R. Kalaya; Abramson, Arthur S. ESSAYS TAI LINGUISTI Essays in Tai linguistics Publisher: Chulalongkom University Press, Bangkok Title: The Tai-Kadai peoples of Hainan island and their languages 2001 189 2544 Title: ZHUANG WORD STRUCTURE Author(s): Burusphat, Somsonge; Qin Xiaohang Source: JOURNAL OF CHINESE LINGUISTICS Volume: 40 Issue: 1 Pages: 56-83 Published: JAN 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:52 2555-10-15 | 13:52 SUPERVISOR 2555
14 22 ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data 2004, Phonetica, (2-3) 147-171 2004 Abramson A.S., L-Thongkum T., Nye P.W. Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data 2004, Phonetica, (2-3) 147-171 2547 Esposito, C.M. 2012. " An acoustic and electroglottographic study of White Hmong tone and phonation." Journal of Phonetics 40 (3) , pp. 466-476 2555 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2555-10-15 | 14:18 2555-10-15 | 14:18 SUPERVISOR 2555
  23 ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data 2004, Phonetica, (2-3) 147-171 2004 Abramson A.S., L-Thongkum T., Nye P.W. Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data 2004, Phonetica, (2-3) 147-171 2547 Simpson, A.P. 2012. "The first and second harmonics should not be used to measure breathiness in male and female voices." Journal of Phonetics 40 (3) , pp. 477-490 2555 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2555-10-15 | 14:18 2555-10-15 | 14:18 SUPERVISOR 2555
  24 ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data 2004, Phonetica, (2-3) 147-171 2004 Abramson A.S., L-Thongkum T., Nye P.W. Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data 2004, Phonetica, (2-3) 147-171 2547 Garellek, M. 2012. "The timing and sequencing of coarticulated non-modal phonation in English and White Hmong." Journal of Phonetics 40 (1) , pp. 152-161 2555 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2555-10-15 | 14:18 2555-10-15 | 14:18 SUPERVISOR 2555
  25 ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data 61, 2-3 (2004): 147. DOI: 10.1159/000082561DOI: 10.1159/000082561 2004 Abramson, AS; L-Thongkum, TL; Nye, PW PHONETICAPHONETICA Title: Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data 61, 2-3 (2004): 147. DOI: 10.1159/000082561DOI: 10.1159/000082561 2547 Title: An acoustic and electroglottographic study of White Hmong tone and phonation Author(s): Esposito, Christina M. Source: JOURNAL OF PHONETICS Volume: 40 Issue: 3 Pages: 466-476 DOI: 10.1016/j.wocn.2012.02.007 Published: MAY 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:49 2555-10-15 | 13:49 SUPERVISOR 2555
  26 ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data 61, 2-3 (2004): 147. DOI: 10.1159/000082561DOI: 10.1159/000082561 2004 Abramson, AS; L-Thongkum, TL; Nye, PW PHONETICAPHONETICA Title: Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data 61, 2-3 (2004): 147. DOI: 10.1159/000082561DOI: 10.1159/000082561 2547 Title: The first and second harmonics should not be used to measure breathiness in male and female voices Author(s): Simpson, Adrian P. Source: JOURNAL OF PHONETICS Volume: 40 Issue: 3 Pages: 477-490 DOI: 10.1016/j.wocn.2012.02.001 Published: MAY 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:50 2555-10-15 | 13:50 SUPERVISOR 2555
  27 ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data 61, 2-3 (2004): 147. DOI: 10.1159/000082561DOI: 10.1159/000082561 2004 Abramson, AS; L-Thongkum, TL; Nye, PW PHONETICAPHONETICA Title: Voice register in Suai (Kuai): An analysis of perceptual and acoustic data 61, 2-3 (2004): 147. DOI: 10.1159/000082561DOI: 10.1159/000082561 2547 Title: The timing and sequencing of coarticulated non-modal phonation in English and White Hmong Author(s): Garellek, Marc Source: JOURNAL OF PHONETICS Volume: 40 Issue: 1 Pages: 152-161 DOI: 10.1016/j.wocn.2011.10.003 Published: JAN 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:50 2555-10-15 | 13:50 SUPERVISOR 2555
15 28 ภาควิชาภาษาศาสตร์ L-Thongkum, T. Voice register in Khmu': Experiments in production and perception 2007 Phonetica 64 (2-3) , pp. 80-104 2007 Abramson, A.S., Nye, P.W., Luangthongkum, T. Voice register in Khmu': Experiments in production and perception 2007 Phonetica 64 (2-3) , pp. 80-104 2550 Simpson, A.P. 2012. "The first and second harmonics should not be used to measure breathiness in male and female voices ." Journal of Phonetics 40 (3) , pp. 477-490 2555 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2555-10-15 | 14:31 2555-10-15 | 14:31 SUPERVISOR 2555
16 29 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Conference: Proceedings of the 4th international conference on spoken language processing Title: Perception of lexical tone across languages: Evidence for alinguistic mode of processing 1996 4 2514 10.1109/ICSLP.1996.607325DOI: 10.1109/ICSLP.1996.607325 1996 Burnham, D.; Francis, E.; Webster, D.; Luksaneeyanawin, S.; Attapaiboon, C.; Lacerda, F.; Keller, P. P 4 INT C SPOK LANG Conference: Proceedings of the 4th international conference on spoken language processing Title: Perception of lexical tone across languages: Evidence for alinguistic mode of processing 1996 4 2514 10.1109/ICSLP.1996.607325DOI: 10.1109/ICSLP.1996.607325 2539 Title: Cross-linguistic perception of Itunyoso Trique tone Author(s): DiCanio, Christian T. Source: JOURNAL OF PHONETICS Volume: 40 Issue: 5 Pages: 672-688 DOI: 10.1016/j.wocn.2012.05.003 Published: SEP 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:55 2555-10-15 | 13:55 SUPERVISOR 2555
  30 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Conference: Proceedings of the fourth international conference on spoken language processing Publisher: Applied Science and Engineering Laboratories, Wilmington, DE Title: Perception of lexical tone across languages: Evidence for a linguistic mode of processing 1996 1 2514 1996 Burnham, D.; Francis, E.; Webster, D.; Luksaneeyanawin, S.; Attapaiboon, C.; Lacerda, F; Bunnell, H. T.; Idsardi, W.; et al. P 4 INT C SPOK LANG Conference: Proceedings of the fourth international conference on spoken language processing Publisher: Applied Science and Engineering Laboratories, Wilmington, DE Title: Perception of lexical tone across languages: Evidence for a linguistic mode of processing 1996 1 2514 2539 Title: The perception and representation of segmental and prosodic Mandarin contrasts in native speakers of Cantonese Author(s): Zhang, Xujin; Samuel, Arthur G.; Liu, Siyun Source: JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE Volume: 66 Issue: 3 Pages: 438-457 DOI: 10.1016/j.jml.2011.12.006 Published: APR 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:55 2555-10-15 | 13:55 SUPERVISOR 2555
  31 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Perception of lexical tone across languages: Evidence for a linguistic mode of processing 1996, International Conference on Spoken Language Processing, ICSLP, Proceedings, 2514-2517 1996 Burnham Denis, Francis Elizabeth, Webster Di, Luksaneeyanawin Sudaporn, Attapaiboon Chayada, Lacerda Francisco, Keller Peter. Perception of lexical tone across languages: Evidence for a linguistic mode of processing 1996, International Conference on Spoken Language Processing, ICSLP, Proceedings, 2514-2517 2539 Zhang, X., Samuel, A.G., Liu, S. 2012. "The perception and representation of segmental and prosodic Mandarin contrasts in native speakers of Cantonese." Journal of Memory and Language 66 (3) , pp. 438-457 2555 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2555-10-15 | 14:22 2555-10-15 | 14:22 SUPERVISOR 2555
17 32 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Recent advances of Thai speech recognition in Thailand 1998, IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems - Proceedings, 173-176 1998 Jitapunkul Somchai, Luksaneeyanawin Sudaporn, Ahkuputra Visarut, Maneenoi Ekkarit, Kasuriya Sawit, Amornkul Phakapong Recent advances of Thai speech recognition in Thailand 1998, IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems - Proceedings, 173-176 2541 Phothisonothai, M., Watanabe, K. 2012. "Thai speech assessment based on fractal theory." 2012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2012 , art. no. 6254310 2555 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2555-10-15 | 14:21 2555-10-15 | 14:21 SUPERVISOR 2555
18 33 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392 2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392 2544 Bryant, G., Liénard, P., Clark Barrett, H. 2012. "Recognizing infant-directed speech across distant cultures: Evidence from Africa." Journal of Evolutionary Psychology 10 (2) , pp. 47-59 2555 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2555-10-15 | 14:19 2555-10-15 | 14:19 SUPERVISOR 2555
  34 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392 2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392 2544 Naoi, N., Minagawa-Kawai, Y., Kobayashi, A., Takeuchi, K., Nakamura, K., Yamamoto, J.-I., Kojima, S. 2012. "Cerebral responses to infant-directed speech and the effect of talker familiarity." NeuroImage 59 (2) , pp. 1735-1744 2555 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2555-10-15 | 14:19 2555-10-15 | 14:19 SUPERVISOR 2555
  35 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 24 4 372 PII S0163-6383(02)00086-3 2002 tamura, C; Thanavishuth, C; Burnham, D; Luksaneeyanawin, S INFANT BEHAV DEVINFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT Title: Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2002 24 4 372 PII S0163-6383(02)00086-3 2545 Title: Cerebral responses to infant-directed speech and the effect of talker familiarity Author(s): Naoi, Nozomi; Minagawa-Kawai, Yasuyo; Kobayashi, Ai; et al. Source: NEUROIMAGE Volume: 59 Issue: 2 Pages: 1735-1744 DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.07.093 Published: JAN 16 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:54 2555-10-15 | 13:54 SUPERVISOR 2555
19 36 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Thai word frequency based on two million word corpus of written genre texts Publisher: Chulalongkorn University, Center for Research in Speech and Language Processing, Bangkok, Thailand 2004 2004 Luksaneeyanawin, S. THAI WORD FREQUENCYThai word frequency based on two million word corpus of written genre texts Publisher: Chulalongkorn University, Center for Research in Speech and Language Processing, Bangkok, Thailand 2004 2547 Title: On the flexibility of letter position coding during lexical processing: Evidence from eye movements when reading Thai Author(s): Winskel, Heather; Perea, Manuel; Ratitamkul, Theeraporn Source: QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY Volume: 65 Issue: 8 Pages: 1522-1536 DOI: 10.1080/17470218.2012.658409 Published: 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:57 2555-10-15 | 13:57 SUPERVISOR 2555
  37 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Thai word frequency based on two million word corpus of written genre texts Publisher: Chulalongkorn University, Center for Research in Speech and Language Processing, Bangkok, Thailand 2004 2004 Luksaneeyanawin, S. THAI WORD FREQUENCYThai word frequency based on two million word corpus of written genre texts Publisher: Chulalongkorn University, Center for Research in Speech and Language Processing, Bangkok, Thailand 2004 2547 Title: On the Flexibility of Letter Position Coding During Lexical Processing The Case of Thai Author(s): Perea, Manuel; Winskel, Heather; Ratitamkul, Theeraporn Source: EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY Volume: 59 Issue: 2 Pages: 68-73 DOI: 10.1027/1618-3169/a000127 Published: 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:57 2555-10-15 | 13:57 SUPERVISOR 2555
20 38 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Conference: Paper presented at the 15th European Conference on Eye Movements Location: Southampton, UK Title: Factors involved in eye guidance in reading Thai 2009 2009 Reilly, R. G.; Radach, R.; Luksaneeyanawin, S.; Aranyanak, I 15 EUR C EYE MOV SOU Conference: Paper presented at the 15th European Conference on Eye Movements Location: Southampton, UK Title: Factors involved in eye guidance in reading Thai 2009 2552 Title: Usage of statistical cues for word boundary in reading Chinese sentences Author(s): Yen, Miao-Hsuan; Radach, Ralph; Tzeng, Ovid J-L.; et al. Source: READING AND WRITING Volume: 25 Issue: 5 Special Issue: SI Pages: 1007-1029 DOI: 10.1007/s11145-011-9321-z Published: MAY 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:58 2555-10-15 | 13:58 SUPERVISOR 2555
21 39 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009, Journal of Memory and Language, (3) 339-351 2009 Winskel H., Radach R., Luksaneeyanawin S. Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009, Journal of Memory and Language, (3) 339-351 2552 Winskel, H., Perea, M., Ratitamkul, T. 2012. "On the flexibility of letter position coding during lexical processing: Evidence from eye movements when reading Thai." Quarterly Journal of Experimental Psychology 65 (8) , pp. 1522-1536 2555 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2555-10-15 | 14:19 2555-10-15 | 14:19 SUPERVISOR 2555
  40 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009, Journal of Memory and Language, (3) 339-351 2009 Winskel H., Radach R., Luksaneeyanawin S. Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009, Journal of Memory and Language, (3) 339-351 2552 Blythe, H.I., Liang, F., Zang, C., Wang, J., Yan, G., Bai, X., Liversedge, S.P. 2012. "Inserting spaces into Chinese text helps readers to learn new words: An eye movement study." Journal of Memory and Language 67 (2) , pp. 241-254 2555 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2555-10-15 | 14:19 2555-10-15 | 14:19 SUPERVISOR 2555
  41 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009, Journal of Memory and Language, (3) 339-351 2009 Winskel H., Radach R., Luksaneeyanawin S. Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009, Journal of Memory and Language, (3) 339-351 2552 Lemhöfer, K., Broersma, M. 2012. "Introducing LexTALE: A quick and valid Lexical Test for Advanced Learners of English." Behavior Research Methods 44 (2) , pp. 325-343 2555 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2555-10-15 | 14:19 2555-10-15 | 14:19 SUPERVISOR 2555
  42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009, Journal of Memory and Language, (3) 339-351 2009 Winskel H., Radach R., Luksaneeyanawin S. Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009, Journal of Memory and Language, (3) 339-351 2552 Schotter, E.R., Angele, B., Rayner, K. 2012. "Parafoveal processing in reading." Attention, Perception, and Psychophysics 74 (1) , pp. 5-35 2555 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2555-10-15 | 14:19 2555-10-15 | 14:19 SUPERVISOR 2555
  43 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 61, 3 (2009): 339. DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002 2009 Winskel, Heather; Radach, Ralph; Luksaneeyanawin, Sudaporn J MEM LANGJOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE Title: Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 61, 3 (2009): 339. DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002 2552 Title: Inserting spaces into Chinese text helps readers to learn new words: An eye movement study Author(s): Blythe, Hazel I.; Liang, Feifei; Zang, Chuanli; et al. Source: JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE Volume: 67 Issue: 2 Pages: 241-254 DOI: 10.1016/j.jml.2012.05.004 Published: AUG 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:58 2555-10-15 | 13:58 SUPERVISOR 2555
  44 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 61, 3 (2009): 339. DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002 2009 Winskel, Heather; Radach, Ralph; Luksaneeyanawin, Sudaporn J MEM LANGJOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE Title: Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 61, 3 (2009): 339. DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002 2552 Title: Introducing LexTALE: A quick and valid Lexical Test for Advanced Learners of English Author(s): Lemhofer, Kristin; Broersma, Mirjam Source: BEHAVIOR RESEARCH METHODS Volume: 44 Issue: 2 Pages: 325-343 DOI: 10.3758/s13428-011-0146-0 Published: JUN 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:58 2555-10-15 | 13:58 SUPERVISOR 2555
  45 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 61, 3 (2009): 339. DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002 2009 Winskel, Heather; Radach, Ralph; Luksaneeyanawin, Sudaporn J MEM LANGJOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE Title: Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 61, 3 (2009): 339. DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002 2552 Title: On the flexibility of letter position coding during lexical processing: Evidence from eye movements when reading Thai Author(s): Winskel, Heather; Perea, Manuel; Ratitamkul, Theeraporn Source: QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY Volume: 65 Issue: 8 Pages: 1522-1536 DOI: 10.1080/17470218.2012.658409 Published: 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:58 2555-10-15 | 13:58 SUPERVISOR 2555
  46 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 61, 3 (2009): 339. DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002 2009 Winskel, Heather; Radach, Ralph; Luksaneeyanawin, Sudaporn J MEM LANGJOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE Title: Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 61, 3 (2009): 339. DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002DOI: 10.1016/j.jml.2009.07.002 2552 Title: Parafoveal processing in reading Author(s): Schotter, Elizabeth R.; Angele, Bernhard; Rayner, Keith Source: ATTENTION PERCEPTION & PSYCHOPHYSICS Volume: 74 Issue: 1 Pages: 5-35 DOI: 10.3758/s13414-011-0219-2 Published: JAN 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 13:58 2555-10-15 | 13:58 SUPERVISOR 2555
22 47 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Prasithrathsint, A. The Tai-Kadai languages Publisher: Routledge, London Title: Four-word elaborate expressions in Yunnan Tai Lue: A Pan-Tai cultural trait? 2008 pp. 395 2008 PRASITHRATHSINT, Amara; Diller, Anthony V.N.; Edmondson, Jerold; Luo, Yongxian TAI KADAI LANGUAGESThe Tai-Kadai languages Publisher: Routledge, London Title: Four-word elaborate expressions in Yunnan Tai Lue: A Pan-Tai cultural trait? 2008 pp. 395 2551 Title: ZHUANG WORD STRUCTURE Author(s): Burusphat, Somsonge; Qin Xiaohang Source: JOURNAL OF CHINESE LINGUISTICS Volume: 40 Issue: 1 Pages: 56-83 Published: JAN 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 14:09 2555-10-15 | 14:09 SUPERVISOR 2555
23 48 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Rangkupan, S. J AM CERAM SOC 2008 vol. 91 no. 9 pp. 2830 DOI. 10.1111/j.1551-2916.2008.02589.x 2008 Krissanasaeranee, Methira; Vongsetskul, Thammasit; Rangkupan, Ratthapol; Supaphol, Pitt; Wongkasemjit, Sujitra. J AM CERAM SOC 2008 vol. 91 no. 9 pp. 2830 DOI. 10.1111/j.1551-2916.2008.02589.x 2551 Title: Synthesis and structural characterization of 1-(3-aminopropyl)silatrane and some new derivatives Author(s): Dumitriu, Ana Maria-Corina; Cazacu, Maria; Shova, Sergiu; et al. Source: POLYHEDRON Volume: 33 Issue: 1 Pages: 119-126 DOI: 10.1016/j.poly.2011.11.014 Published: FEB 9 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 14:16 2555-10-15 | 14:16 SUPERVISOR 2555
24 49 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Ratitamkul, T EXP PSYCHOL 2012 vol. 59 no. 2 pp.68 DOI 10.1027/1618-3169/a000127 2012 Perea, Manuel; Winskel, Heather; Ratitamkul, Theeraporn EXP PSYCHOL 2012 vol. 59 no. 2 pp.68 DOI 10.1027/1618-3169/a000127 2555 Title: The role of the syllable in positional information coding in orthographic representations
Author(s): Pagan, Ascension; Marin, Javier; Perea, Manuel
Source: ANALES DE PSICOLOGIA  Volume: 28   Issue: 3   Pages: 954-962   DOI: 10.6018/analesps.28.3.141032   Published: OCT 2012
2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 14:14 2555-10-15 | 14:14 SUPERVISOR 2555
  50 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Ratitamkul, T EXP PSYCHOL 2012 vol. 59 no. 2 pp.68 DOI 10.1027/1618-3169/a000127 2012 Perea, Manuel; Winskel, Heather; Ratitamkul, Theeraporn EXP PSYCHOL 2012 vol. 59 no. 2 pp.68 DOI 10.1027/1618-3169/a000127 2555 Title: On the flexibility of letter position coding during lexical processing: Evidence from eye movements when reading Thai Author(s): Winskel, Heather; Perea, Manuel; Ratitamkul, Theeraporn Source: QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY Volume: 65 Issue: 8 Pages: 1522-1536 DOI: 10.1080/17470218.2012.658409 Published: 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 14:14 2555-10-15 | 14:14 SUPERVISOR 2555
25 51 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Ratitamkul, T On the flexibility of letter position coding during lexical processing: Evidence from eye movements when reading Thai 2012 Quarterly Journal of Experimental Psychology 65 (8) , pp. 1522-1536 2012 Winskel, H., Perea, M., Ratitamkul, T. On the flexibility of letter position coding during lexical processing: Evidence from eye movements when reading Thai 2012 Quarterly Journal of Experimental Psychology 65 (8) , pp. 1522-1536 2555 Perea, M., García-Chamorro, C., Martín-Suesta, M., Gómez, P. 2012. "Letter Position Coding Across Modalities: The Case of Braille Readers." PLoS ONE 7 (10) , art. no. e45636 2555 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2555-10-15 | 14:26 2555-10-15 | 14:26 SUPERVISOR 2555
  52 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Ratitamkul, T On the flexibility of letter position coding during lexical processing: Evidence from eye movements when reading Thai 2012 Quarterly Journal of Experimental Psychology 65 (8) , pp. 1522-1536 2012 Winskel, H., Perea, M., Ratitamkul, T. On the flexibility of letter position coding during lexical processing: Evidence from eye movements when reading Thai 2012 Quarterly Journal of Experimental Psychology 65 (8) , pp. 1522-1536 2555
Chanceaux, M., Grainger, J. "Serial position effects in the identification of letters, digits, symbols, and shapes in peripheral vision ."   Acta Psychologica 141.2 ( 2012) : pp. 149-158
2555 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น         2555
26 53 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Ratitamkul, T On the flexibility of letter position coding during lexical processing: The case of Thai 2012, Experimental Psychology 59, (2) 68-73 2012 Perea M., Winskel H., Ratitamkul T. On the flexibility of letter position coding during lexical processing: The case of Thai 2012, Experimental Psychology 59, (2) 68-73 2555 Pagán, A., Marín, J., Perea, M. 2012. "The role of the syllable in positional information coding in orthographic representations | [El papel de la sílaba en la codificación posicional de las representaciones ortográficas] ." Anales de Psicologia 28 (3) , pp. 954 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 14:26 2555-10-15 | 14:26 SUPERVISOR 2555
  54 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Ratitamkul, T On the flexibility of letter position coding during lexical processing: The case of Thai 2012, Experimental Psychology 59, (2) 68-73 2012 Perea M., Winskel H., Ratitamkul T. On the flexibility of letter position coding during lexical processing: The case of Thai 2012, Experimental Psychology 59, (2) 68-73 2555 Winskel, H., Perea, M., Ratitamkul, T. 2012. "On the flexibility of letter position coding during lexical processing: Evidence from eye movements when reading Thai ." Quarterly Journal of Experimental Psychology 65 (8) , pp. 1522-1536 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 14:28 2555-10-15 | 14:28 SUPERVISOR 2555
  55 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Ratitamkul, T On the flexibility of letter position coding during lexical processing: The case of Thai 2012, Experimental Psychology 59, (2) 68-73 2012 Perea M., Winskel H., Ratitamkul T. On the flexibility of letter position coding during lexical processing: The case of Thai 2012, Experimental Psychology 59, (2) 68-73 2555 Frost, Ram. 2012. "A universal approach to modeling visual word recognition and reading: Not only possible, but also inevitable Response."  BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES  Volume: 35   Issue: 5   Pages: 310-329   DOI: 10.1017/S0140525X12000635   Published: OCT 2012  2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2555
  56 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Thepkanjana, K THESIS U MICHIGAN ANTHESIS U MICHIGAN AN 1986 1986 THEPKANJANA K THESIS U MICHIGAN ANTHESIS U MICHIGAN AN 1986 2529 Title: Capturing Knowledge for Interpretation based on Surrounding Words of Consecutive Serial Verb Constructions Author(s): Pugsee, Pakawan; Rivepiboon, Wanchai; Bhattarakosol, Pattarasinee Source: CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE Volume: 39 Issue: 2 Pages: 139-161 Published: APR 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 14:08 2555-10-15 | 14:08 SUPERVISOR 2555
27 57 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Thepkanjana, K Toward a geotypology of EAT-expressions in languages of Asia: Visualizing areal patterns thru WALS 2006 vol.130 pp. 89 2006 Pardeshi, Prashant; Hook, Peter; Masica, Colin; Babai, Hajar; Ido, Shinji; Horie, Kaoru; Dorjkhand, Jambalsuren; Kim, Joungmin; Mori, Kanako; Chandralal, Dileep; Koul, Omkar N.; Liang, Hsinhsin; Murakami, Yutaro; Thepkanjana, Kingkarn; Li, Qing- Mei; Vasireddi, Prasad; Varma, Terry GENGO KENKYUGengo Kenkyu Title: Toward a geotypology of EAT-expressions in languages of Asia: Visualizing areal patterns thru WALS 2006 vol.130 pp. 89 2549 Title: Semantic neutrality in complex predicates: Evidence from East and South Asia Author(s): Hook, Peter; Pardeshi, Prashant; Liang, Hsin-Hsin Source: LINGUISTICS Volume: 50 Issue: 3 Pages: 605-632 DOI: 10.1515/ling-2012-0019 Published: 2012 2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI   2555-10-15 | 14:07 2555-10-15 | 14:07 SUPERVISOR 2555
28 58 ภาควิชาประวัติศาสตร์ CHUTINTARANOND S. On both sides of the Tenasserim range: History of Siamese Burmese relations
Publisher: Chulalongkorn University, Institute of Asian Studies, Bangkok
1995
vol. 50
1995 Chutintaranond, Sunait
On both sides of the Tenasserim range: History of Siamese Burmese relations
Publisher: Chulalongkorn University, Institute of Asian Studies, Bangkok
1995
vol. 50
2538 Title: Waiting for a righteous ruler: The Karen royal imaginary in Thailand and Burma
Author(s): Gravers, Mikael
Source: JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES  Volume: 43   Issue: 2   Pages: 340-363   DOI: 10.1017/S0022463412000094   Published: JUN 2012 
2555 ISI 08 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI         2555
1 1 ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. Negotiating the global and the local: How Thai culture co-opts the internet 2000 Hongladarom S. Negotiating the global and the local: How Thai culture co-opts the internet 2000, First Monday, (8) 2547 Graham, M. 2013. "Thai Silk Dot Com: Authenticity, Altruism, Modernity and Markets in the Thai Silk Industry." Globalizations 10 (2) , pp. 211-230. 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-05-22 | 12:10 2556-10-21 | 16:22 SUPERVISOR 2556
2 2 ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. Growing science in Thai soil: Culture and development of scientific and technological capabilities in Thailand 2004 Hongladarom S. Growing science in Thai soil: Culture and development of scientific and technological capabilities in Thailand 2004, Science, Technology and Society, (1) 51-74 2547 Hongladarom, S. 2013. "A tool for equality and justice: Thailand's BIOTEC and its culture." East Asian Science, Technology and Society 7 (1) , pp. 87-101. 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-05-22 | 12:10 2556-05-22 | 12:10 SUPERVISOR 2556
3 3 ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. Floridi and Spinoza on global information ethics. 2008 Hongladarom, S. 2008. "Floridi and Spinoza on global information ethics." Ethics and Information Technology, 10 (2-3), pp. 175-187. [Online]. Available: Scopus doi: 10.1007/s10676-008-9164-8 Retrieved Oct 1st, 2013. 2551 Chatterjee, S., Sarker, S. 2013. "Infusing ethical considerations in knowledge management scholarship: Toward a research agenda." Journal of the Association of Information Systems 14 (8) , pp. 452-481. [Online]. Available: Scopus 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-10-21 | 15:55 2556-10-21 | 15:55 SUPERVISOR 2556
4 4 ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. Personal identity and the self in the online and offline world 2011 Hongladarom S. Personal identity and the self in the online and offline world 2011, Minds and Machines, (4) 533-548 2554 Hongladarom, S. 2013. "quitous computing, empathy and the self." AI and Society 28 (2) , pp. 227-236. 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-05-22 | 12:10 2556-05-22 | 12:10 SUPERVISOR 2556
5 5 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Aroonmanakun, W. A linguistic study of product names in Thai economic news 2009 Lertcheva, N., Aroonmanakun, W. A linguistic study of product names in Thai economic news (2009) 2009 8th International Symposium on Natural Language Processing, SNLP '09, art. no. 5340912, pp. 26-29. ISBN: 978-142444138-9 doi: 10.1109/SNLP.2009.5340912 2552 Huang, S.-L. , Zheng, X.-L., Chen, D.-R. 2013. A semi-supervised learning method for product named entity recognition. Beijing Youdian Daxue Xuebao/Journal of Beijing University of Posts and Telecommunications Volume 36, Issue 2, April 2013, Pages 20-23+54. 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-07-16 | 14:21 2556-07-16 | 14:21 SUPERVISOR 2556
6 6 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Aroonmanakun, W. Thai National Corpus: A progress report 2009 Aroonmanakun, W., Tansiri, K., Nittayanuparp, P. (2009) Thai National Corpus: A progress report, pp. 153-160. Proceedings of the 7th workshop on Asian language resources, ACL-IJCNLP 2009. Suntec, Singapore, 6-7 August 2009. 2552 Kasisopa, B. , G. Reilly, R , Luksaneeyanawin, S. , Burnham, D. 2013. Eye movements while reading an unspaced writing system: The case of Thai. Vision Research Volume 86, 28 June 2013, Pages 71-80. 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-07-16 | 14:23 2556-07-16 | 14:38 SUPERVISOR 2556
7 7 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001 Kitamura, C., Thanavishuth, C., Burnham, D., Luksaneeyanawin, S. 2001. "Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language" Infant Behavior and Development, 24 (4), pp. 372-392. doi: 10.1016/S0163-6383(02)00086-3 2544 Xu, N. , Burnham, D., Kitamura, C., Vollmer-Conna, U. 2013. "Vowel hyperarticulation in parrot-, dog- and infant- directed speech." Anthrozoos Volume 26, Issue 3, September 2013, Pages 373-380. DOI: 10.2752/175303713X13697429463592 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-08-01 | 14:26 2556-08-01 | 14:41 SUPERVISOR 2556
  8 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001 Kitamura, C., Thanavishuth, C., Burnham, D., Luksaneeyanawin, S. 2001. "Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language." Infant Behavior and Development, 24 (4), pp. 372-392. doi: 10.1016/S0163-6383(02)00086-3 2544 Kokkinaki, T. 2013. "Fathers' speech to infants." Early Child Development and Care Volume 183, Issue 7, 2013, Pages 1005-1025. DOI: 10.1080/03004430.2012.712041 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-08-01 | 14:26 2556-08-01 | 14:26 SUPERVISOR 2556
  9 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language  2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392 2544 Saxton, T.K., DeBruine, L.M., Jones, B.C., Little, A.C., Roberts, S.C. "Voice pitch preferences of adolescents: Do changes across time indicate a shift towards potentially adaptive adult-like preferences? " Personality and Individual Differences 55.2 (2013): pp. 90-94. 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-05-22 | 11:57 2556-05-22 | 11:57 SUPERVISOR 2556
  10 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language  2001 Kitamura C., Thanavishuth C., Burnham D., Luksaneeyanawin S. Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001, Infant Behavior and Development, (4) 372-392 2544 Cristia, A. "Input to Language: The Phonetics and Perception of Infant-Directed Speech" Linguistics and Language Compass 7.3 (2013): pp. 157-170 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-05-22 | 11:57 2556-05-22 | 11:57 SUPERVISOR 2556
  11 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. 2001 Kitamura, C., Thanavishuth, C., Burnham, D., Luksaneeyanawin, S. 2001. "Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language." Infant Behavior and Development, 24 (4), pp. 372-392. [Online]. Available: Scopus doi: 10.1016/S0163-6383(02)00086-3 Retrieved Oct 1st, 2013. 2544 Igarashi, Y., Nishikawa, K., Tanaka, K., Mazuka, R. 2013. "Phonological theory informs the analysis of intonational exaggeration in Japanese infant-directed speech." Journal of the Acoustical Society of America 134 ( 2 ) pp. 1283 - 1294 . [Online]. Available: Scopus DOI: 10.1121/1.4812755 Retrieved Oct 1st, 2013. 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-10-21 | 16:08 2556-10-21 | 16:08 SUPERVISOR 2556
  12 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. 2001 Kitamura, C., Thanavishuth, C., Burnham, D., Luksaneeyanawin, S. 2001. "Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language." Infant Behavior and Development, 24 (4), pp. 372-392. [Online]. Available: Scopus doi: 10.1016/S0163-6383(02)00086-3 Retrieved Oct 1st, 2013. 2544 Jones, C., Meakins, F. "The phonological forms and perceived functions of janyarrp, the Gurindji 'baby talk' register." Lingua , 134 pp. 170 - 193 . [Online]. Available: Scopus DOI: 10.1016/j.lingua.2013.07.004 Retrieved Oct 1st, 2013. 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-10-21 | 16:08 2556-10-21 | 16:08 SUPERVISOR 2556
  13 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. 2001 Kitamura, C., Thanavishuth, C., Burnham, D., Luksaneeyanawin, S. (2001). "Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language." Infant Behavior and Development, 24 (4), pp. 372-392. doi: 10.1016/S0163-6383(02)00086-3 2544 Marklund, E. , Lacerda, F. , Schwarz, I.-C. , Sundberg, U. 2013. "Similarities in fundamental frequency in infant speech segmentation models. " 13th Annual Conference of the International Speech Communication Association 2012, INTERSPEECH 2012 Volume 2, 2012, Pages 1110-1113. 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-07-16 | 14:23 2556-07-16 | 14:38 SUPERVISOR 2556
  14 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language 2001 Kitamura, C., Thanavishuth, C., Burnham, D., Luksaneeyanawin, S. 2001. "Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language." Infant Behavior and Development, 24 (4), pp. 372-392. doi: 10.1016/S0163-6383(02)00086-3 2544 Xu Rattanasone, N. , Burnham, D., Reilly, R.G. 2013. "Tone and vowel enhancement in Cantonese infant-directed speech at 3, 6, 9, and 12 months of age." Journal of Phonetics Volume 41, Issue 5, September 2013, Pages 332-343. DOI: 10.1016/j.wocn.2013.06.001 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-08-01 | 14:26 2556-08-01 | 14:26 SUPERVISOR 2556
8 15 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Orthographic congruency effects in the suprasegmental domain: Evidence from Thai 2008 Pattamadilok C., Kolinsky R., Luksaneeyanawin S., Morais J. Orthographic congruency effects in the suprasegmental domain: Evidence from Thai 2008, Quarterly Journal of Experimental Psychology, (10) 1515-1537. 2551 Gandour, J.T. "A functional deficit in the sensorimotor interface component as revealed by oral reading in Thai conduction aphasia " Journal of Neurolinguistics 26.3 (2013): pp. 337-347. 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-05-22 | 11:57 2556-05-22 | 11:57 SUPERVISOR 2556
9 16 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Are tones phones? 2011 Burnham D., Kim J., Davis C., Ciocca V., Schoknecht C., Kasisopa B., Luksaneeyanawin S. Are tones phones? 2011, Journal of Experimental Child Psychology, (4) 693-712. 2554 Gandour, J.T. 2013. "A functional deficit in the sensorimotor interface component as revealed by oral reading in Thai conduction aphasia." Journal of Neurolinguistics 26 (3) , pp. 337-347 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-05-22 | 11:57 2556-05-22 | 11:57 SUPERVISOR 2556
  17 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Are tones phones? 2011 Burnham D., Kim J., Davis C., Ciocca V., Schoknecht C., Kasisopa B., Luksaneeyanawin S. Are tones phones? 2011, Journal of Experimental Child Psychology, (4) 693-712. 2554 Burnham, D., Luksaneeyanawin, S., Kantamphan, S., Reid, A. 2013. "Phonics vs. whole-word instruction in a tone language: Spelling errors on consonants, vowels, and tones over age" Written Language and Literacy 16 (1) , pp. 60-76. 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-05-22 | 11:57 2556-05-22 | 11:57 SUPERVISOR 2556
10 18 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Comparing reading in English and Thai: The role of spatial word unit segmentation in distributed processing and eye movement control. 2005 Reilly, R.G., Radach, R., Corbic, D., Luksaneeyanawin, S. (2005). "Comparing reading in English and Thai: The role of spatial word unit segmentation in distributed processing and eye movement control." Paper presented to ECEM 13. University of Bern, 13-18 August, 2005. 2548 Kasisopa, B., G. Reilly, R., Luksaneeyanawin, S., Burnham, D. 2013. "Eye movements while reading an unspaced writing system: The case of Thai." Vision Research , 86 pp. 71 - 80 . 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-07-16 | 14:23 2556-07-16 | 14:23 SUPERVISOR 2556
11 19 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009 Winskel H., Radach R., Luksaneeyanawin S. Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009, Journal of Memory and Language, (3) 339-351 2552 Bai, X., Liang, F., Blythe, H.I., Zang, C., Yan, G., Liversedge, S.P. "Interword spacing effects on the acquisition of new vocabulary for readers of Chinese as a second language " Journal of Research in Reading 36 (SUPPL.1) (2013): pp. S4-S17. 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-05-22 | 11:57 2556-05-22 | 11:57 SUPERVISOR 2556
  20 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009 Winskel H., Radach R., Luksaneeyanawin S. Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009, Journal of Memory and Language, (3) 339-351 2552 Radach, R., Kennedy, A. 2013. "Eye movements in reading: Some theoretical context " Quarterly Journal of Experimental Psychology 66 (3) , pp. 429-452 . 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-05-22 | 11:57 2556-05-22 | 11:57 SUPERVISOR 2556
  21 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009 Winskel H., Radach R., Luksaneeyanawin S. Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009, Journal of Memory and Language, (3) 339-351 2552 Sheridan, H., Rayner, K., Reingold, E.M. 2013. "Unsegmented text delays word identification: Evidence from a survival analysis of fixation durations" Visual Cognition 21 (1) , pp. 38-60. 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-05-22 | 11:57 2556-05-22 | 11:57 SUPERVISOR 2556
  22 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009 Winskel, H., Radach, R., Luksaneeyanawin, S. (2009) Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals Journal of Memory and Language, 61 (3), pp. 339-351. 2552 Kasisopa, B. , G. Reilly, R , Luksaneeyanawin, S. , Burnham, D. 2013. Eye movements while reading an unspaced writing system: The case of Thai. Vision Research Volume 86, 28 June 2013, Pages 71-80. 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-07-16 | 14:23 2556-07-16 | 14:39 SUPERVISOR 2556
  23 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Luksaneeyanawin, S Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009 Winskel H., Radach R., Luksaneeyanawin S. Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals 2009, Journal of Memory and Language, (3) 339-351 2552 Liu, P.-P., Li, W.-J., Lin, N., Li, X.-S. 2013. "Do Chinese Readers Follow the National Standard Rules for Word Segmentation during Reading? " PLoS ONE 8 (2) , art. no. e55440 . 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-05-22 | 11:57 2556-05-22 | 11:57 SUPERVISOR 2556
12 24 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Prasithrathsint, A. Adjectives as verbs in Thai. 2000 Prasithrathsint, A. 2000. "Adjectives as verbs in Thai." Linguistic Typology, 4 (2), pp. 251-271. 2543 Thiengburanathum, P. 2013. "Facets of outcome in Thai complex events." Language Sciences Volume 40, November 2013, Pages 183-199. [Online]. Available: Scopus DOI: 10.1016/j.langsci.2013.04.003 Retrieved Oct 1st, 2013. 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-10-21 | 15:48 2556-10-21 | 15:48 SUPERVISOR 2556
13 25 ภาควิชาภาษาศาสตร์ Thepkanjana, K Paper Presented at the Eleventh Annual Meeting of Southeast Asian Linguistics Society 2001 (SEALXI) Tempe, Arizona. 2001 Thepkanjana, Kingkarn, Uehara, Satoshi. 2004. Paper Presented at the Eleventh Annual Meeting of Southeast Asian Linguistics Society 2001 (SEALXI) Tempe, Arizona. 2547 Thiengburanathum, P. 2013. "Facets of outcome in Thai complex events." Language Sciences Volume 40, November 2013, Pages 183-199. [Online]. Available: Scopus DOI: 10.1016/j.langsci.2013.04.003 Retrieved Oct 1st, 2013. 2556 Scopus 09 วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอื่น   2556-10-21 | 15:48 2556-10-21 | 15:48 SUPERVISOR 2556
1   ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ คุณภาพในงานบริการสารนิเทศ 2000 วารสารบรรณารักษศาสตร์ 20, 1 (มกราคม 2543): 23 – 49. 2543 ยุวดี มโนมยิทธิกาญจน์ และ ศุภางค์ลักษณ์ จิระสวัสดิ์พงศ์. “ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการปรับปรุงห้องอ่านหนังสือภาษาไทย ชั้น 5 สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้.” อินฟอร์เมชั่น 15, 1 (มกราคม – มิถุนายน 2551): 64 – 73. 2551 ชาติ           2551
2   ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. Making Information Transparent as a Means to Close the Global Digital Divide  2004 2004, Minds and Machines, (1) 85-99 2547    1) ICTs in Rural India: User perspective study of two different models in Madhya Pradesh and Bihar Tiwari, M., Sharmistha, U. 2008 Science, Technology and Society 13 (2), pp. 233-258
   2) ICTs and poverty reduction: User perspective study of rural Madhya Pradesh, India Tiwari, M. 2008 European Journal of Development Research 20 (3), pp. 448-461
2551 นานาชาติ           2551
3   ภาควิชาปรัชญา Hongladarom, s. Negotiating the global and the local: How Thai culture co-opts the internet 2000  2000, First Monday, (8) 2543 Globalization, education, and cultural change in the Navajo nation: Snapshots of situated appropriation and adaptive intelligence in the U.S. southwest Brantmeier, E.J. 2008 Advances in Education in Diverse Communities: Research, Policy and Praxis 6 (C), pp. 367-389 2551 นานาชาติ           2551
4   ภาควิชาภาษาตะวันตก Rangponsumrit, Nunghatai. Reglas para el uso del imperfecto y del perfecto: Una prueba de su validez con el corpus". In Lee, Man-Ki, Jy-Eun Son y Claudia Macias Rodriguez (eds.).  2007 Actas del Sexto Congreso de Hispanistas de Asia 2007. Seoul: Daehaksa, 2007 2550 Son, Jy-Eun. "El problema del tiempo pasado en la escritura de estudiantes coreanos: Análisis de errores". Sincronia, (Spring 2008) 2551 นานาชาติ           2551
5   ภาควิชาภาษาตะวันออก Kanokwan Laohaburanakit  Nihongo ni okeru "kotowari"--nihongo kyoukasho to jissai no kaiwa tono hikaku   NIHONGO KYOUIKU, Vol87, pp.25-39.   Toyoda Natsu(2008) "Irai ni taisuru kotowari houryaku no bunseki- nihongo bogowasha kankokujin nihongo gakushuusha kankokugo bogowasha kan no hikaku yori" NANZAN GENGO KAGAKU, Vol 3. , pp.125-140. 2551 นานาชาติ           2551
6   ภาควิชาภาษาตะวันออก Kanokwan Laohaburanakit  Nihongo gakushuusha ni mirareru [KOTOWARI]no hyougen: nihongo bogowasha to kurabetae.(Forms of Refusal: A Comparison of Refusal Forms Used by Learners of Japanese and Japanese Native Speakers)”   Japanese Language Education Around the Globe 7. The Japan Foundation.(written in Japanese)   Ikeda YuKo.2008. "Chuukyuu no Koutou hyougen Nouryoku o Nobasu Shidou o Kangaeru-Moushide ni Taisuru Gakushuu no Kotowari Hyougen to Nihongo Bogowasha no Hyouka" NIHONGO TO NIHONGOKYOUIKU. Keio University, Nihongo-nihonbunkakyouiku Center. 2551 นานาชาติ           2551
7   ภาควิชาภาษาตะวันออก Chirasombutti, V. Showa 13 nen no Nittai bunkakenkyuujonoseturitunituite-Hoshida Shingo no shigoto o chuushinni   Japan Foundation Bangkok Journal, vol .4   Taku Shimazu, "Kaigai no Gakushuu netsu", Sangensha 2551 นานาชาติ           2551
8   ภาควิชาภาษาศาสตร์ Tingsabadh K.  Thai final stops: Cross-language perception    Phonetica, (3-4) 111-122, 1999.   Discrimination of English and Thai words ending with voiceless stops by native Thai listeners differing in English experience Author(s):Tsukada, K., Roengpitya, R. Source: Journal of the International Phonetic Association 38 (3), pp. 325-347 Published: 2008 2551 นานาชาติ           2551
9   ภาควิชาภาษาศาสตร์ Prasithrathsint, A. Adjectives as verbs in Thai  2000  Linguistic Typology, 2000 (2) 251-271 2543    1) Adjectives in Thai: Implications for a functionalist typology of word classes Post, M. 2008 Linguistic Typology 12 (3), pp. 339-381
   2) Adjectives in Thai: Implications for a functionalist typology of word classes Author(s): Post, M. Source: Linguistic Typology 12 (3), pp. 339-381 Published: 2008
2551 นานาชาติ           2551