งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในปี 2557

ลำดับที่ เจ้าของผลงาน สังกัดหน่วยงาน ชื่อผลงานวิจัย ปีที่งานวิจัย งานสร้างสรรค์เสร็จ วัน/เดือน/ปี ที่นำไปใช้ประโยชน์ ผู้ใช้ประโยชน์/สถานที่ที่นำไปใช้ประโยชน์ ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับการใช้ประโยชน์ หลักฐาน
เชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบายหรือระดับประเทศ เชิงพาณิชย์ ชาติ นานาชาติ URL ของเว็บ หรือกรุณาแนบเอกสารหลักฐาน (scan) หรือส่งเอกสารให้ฝ่ายวิจัยเพื่อจัดทำการ scan ให้
1 รศ.ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา ภาษาไทย หวังสร้างศิลป์นฤมิตรเพริศแพร้ว 2541 23 ตุลาคม 2014 เวลา 14:22 น. ถูกนำไปใช้อ้างอิงประกอบการบันทึกเรื่องราวใน Facebook  ของคุณธเนศ  เวศร์ภาดา  ในชื่อเรื่อง หนังสือที่นิสิตนักศึกษาปริญญาโท สายวรรณคดีไทยต้องอ่าน         https://th-th.facebook.com/notes/%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%
2 รศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาษาไทย ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ 2542 16  กุมภาพันธ์  2557 ผู้เขียน Blog นำไปใช้อ้างอิง ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ (INDEPENDENT STUDY IN UM) 10         http://my.dek-d.com/thlia-orm/blog/?blog_id=10194381
3 รศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาษาไทย นิราศสุพรรณ: ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของสุนทรภู่ในการแต่งโคลงสี่สุภาพ 2555 16 พฤษภาคม 2557 ผู้เขียน Blog นำไปใช้อ้างอิง ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมในโครงสุนทรภู่ - ดร.ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต  ชี้ว่าสุนทรภู่เป็นยอดกวีโดยแท้         http://www.oknation.net/blog/print.php?id=920413
4 รศ.สุกัญญา สุจฉายา ภาษาไทย เพลงพื้นบ้านศึกษา 2543 18  กันยายน  2557 ถูกอ้างอิงในบทคัดย่อ  แน : พัฒนาการและกระบวนการสร้าง  HNAE : Development and Process of Creating  ของ อาจารย์บูรณพันธุ์ ใจหล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่         http://www.research.cmru.ac.th/2014/ris/resin/arc/CMRU-1-HUSO-26-54.pdf
5 รศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง ภาษาไทย ไวยากรณ์ของนิทาน 2544 22  กุมภาพันธ์  2557 ใช้อ้างอิงในบทความเรื่อง การประกอบสร้างอัตลักษณ์ในนิทานพื้นเมืองลาวลุ่ม  (The identity construction in Lowland Laotian's folk tale)  ของ ลาวัณย์ สังขพันธานนท์  (Lawan Sangkhaphanthanon)         http://www.human.nu.ac.th/jhnu/file/journal/2014_02_24_15_36_47-08+%E0%B8%AD.%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1.pdf
6 รศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง ภาษาไทย ทฤษฎีคติชน: วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนานนิทาน 2548 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถูกใช้อ้างอิงในบทคัดย่อ  การใช้ภาษาไทยในการบันทึกตำนาน:บทพินิจจากการศึกษาตำนานในเชิงโครงสร้างนิยม และจากการวิจัยภาคสนาม1 โดย ผศ.ดร. ปรมินท์ จารุวร         http://e-journal.sru.ac.th/sites/default/files/public/jhss-years6-vol1-The-Use-of-the-Thai-Language-in-Documenting-Tamnan-An-Analysis-of-the-Study-of-Tamnan-in-Structuralism-and-from-Field-Research.pdf
7 อิงอร สุพันธุ์วณิช.  ภาษาไทย วรรณกรรมวิจารณ์ 2547 1 สิงหาคม 2557 ถูกใช้อ้างอิงในบทความวิจัย  เรื่อง การศึกษาวิจัยการแปลคัมภีร์เซี่ยวจิงฉบับแปลภาษาไทย  เน้นศึกษา “ขงจื่อเซี่ยวจิง คัมภีร์กตัญญู ” เป็นหลัก  โดย  ณัฐพลบุญสอน         https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CBoQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.mfu.ac.th%2Fschool%2Fliberalarts_new%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F07%2F%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%
8 คณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ภาษาทัศนา 2544 29 กรกฎาคม 2557 ถูกใช้อ้างอินใน ไทยรัฐออนไลน์   คำไทย'ในโซเชียล หยาบคายภาษาดอกไม้ แบบไหนเหมาะ?         http://www.thairath.co.th/content/439534
9 ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ภาษาศาสตร์ ศัพทานุกรมอาหารริมทางย่านเยาวราช 2547 12 ตุลาคม 2557 ถูกอ้างอิงใน WebPage  บ้านขนม  ช่องทำทำกิน  อาชีพเสริม  รายได้เสริม  ในตอนบักกุ๊ดเต๋สิงคโปร์         http://bankanom-chainat.blogspot.com/2014/10/blog-post_73.html
10 ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ. ภาษาศาสตร์ Another look at the register distinction in Mon. In THe International Symposium on Language and Linguistics,22-51,edited by Cholthicha Bamroongraks et al.Bangkok:Thammasart University (1992) 2535 14 Jan 2014, at 22:53. ถูกนำไปใช้ประกอบบทความทาง wikipedia ภาษาสเปน /         http://en.wikipedia.org/wiki/Mon_language
11 ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ. ภาษาศาสตร์ The interaction between pitch and phonation type in Mon: phonetic implications for a theory of tonogenesis 1988  3 February 2014 at 13:49. ถูกนำไปใช้ประกอบบทความทาง wikipedia ภาษาอังกฤษ เรื่อง Mon language /         http://en.wikipedia.org/wiki/Mon_language
12 ผศ.ดร.วิโรจ์ อรุณมานะกุล ภาษาศาสตร์ software Thai romanization  2547 17 มิ.ย. 57 บริษัทสุพรีม ไฮทีรา จำกัด นำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท       /   สัญญาจากสถาบันทรัพย์สินทางปัญหาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 17 มิ.ย. 57
13 กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา ภาษาศาสตร์ หน่วยสร้างกริยาเรียงต้นแบบในภาษาไทย 2549 19 พฤษภาคม 2557 ถูกนำไปใช้อ้างอิงในบทความเรื่อง คำกริยาประสมในภาษาไทย : หมวดหมู่ที่ปรับเปลี่ยน ทับซ้อน และสับสน  โดย อัญชลี สิงห์น้อย  คณะมนุษยศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยนเรศวร         http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ref%20data.php?ArticleID=66183&issn=0125-6424&yr=2551&no=2&artinameT=%A4%D3%A1%C3%D4%C2%D2%BB%C3%D0%CA%C1%E3%B9%C0%D2%C9%D2%E4%B7%C2%20:%20%CB%C1%C7%B4%CB%C1%D9%E8%B7%D5%E8%BB%C3%D1%BA%E0%BB%C5%D5%E8%C2%B9%20%B7%D1%B
14 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. ภาษาศาสตร์ ภาษาในสังคมไทย: ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา 2540 5 กรกฎาคม 2557 ถูกนำไปใช้อ้างอิงในบทความเรื่อง สุนทรียวิธีของคำยืมภาษาอังกฤษในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน  โดย พัชรีย์ จำปา         http://human.bsru.ac.th/search/sites/default/files/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8
15 ผศ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ประวัติศาสตร์ ขุนนางกรมท่าขวา 2546 3 พฤษภาคม 2557 ถูกใช้อ้างอิงในวารสารเกษมบัณฑิต  ในบทความเรื่อง  มัสยิดในกรุงเทพฯ ภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมสยาม (ช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา ถึง รัชกาลที่ 3)  โดย  อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี         http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ref%20data.php?ArticleID=74181&issn=1513-5667&yr=2552&no=1&artinameT=%C1%D1%CA%C2%D4%B4%E3%B9%A1%C3%D8%A7%E0%B7%BE%CF%20%C0%D2%C2%E3%B5%E9%CD%D4%B7%B8%D4%BE%C5%A2%CD%A7%C7%D1%B2%B9%B8%C3%C3%C1%CA%C2%D2%C1%20(%AA%E8%C
16 สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ประวัติศาสตร์ อีกฟากหนึ่งของยุโรป: ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของยุโรปตะวันออก ค.ศ. 1800-2000 2553 15 ตุลาคม 2557 ถูกอ้างอิง  ในการแสดงความคิดเห็น  ในกระทู้ Pantip หัวข้อเรื่อง "ดูข่าวกีฬาเมื่อเช้า Serbia-Albania 2 ชาตินี้เขามีปัญหาอะไรกันเหรอ History ต้นตอปัญหาเกิดมาจาก...?!?!         http://pantip.com/topic/32715747
17 วิลลา  วิลัยทอง ประวัติศาสตร์ ทัณฑะกาลของจิตร ภูมิศักดิ์และผู้ต้องขังการเมือง 2556 22 มีนาคม 2557 ถูกอ้างถึงในการเขียน Blog สนามหลังบ้าน  บันทึกเล็ก ๆ น้อย ๆ จาก "สนาม" ของความเคลื่อนไหวทางการเมือง  ของ กำลังก้าว           http://blogazine.in.th/blogs/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7/post/4670
18 สาวิตรี  เจริญพงษ์ ประวัติศาสตร์ ภารตารยะ : อารยธรรมอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงหลังได้รับเอกราช 2544 30 เมษายน 2557 ถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเขียนบทความ  "มัทนะพาธาหรือตำนานดอกกุหลาบในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : การผสมผสานของวรรณคดีตะวันตกและตะวันออก"  ของ The Journal : Journal of the Faculty of Arts  โดย  อัญชลี  ภู่ผะกา         http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ref%20data.php?ArticleID=74280&issn=1686-7831&yr=2552&no=2&artinameT=%C1%D1%B7%B9%D0%BE%D2%B8%D2%CB%C3%D7%CD%B5%D3%B9%D2%B9%B4%CD%A1%A1%D8%CB%C5%D2%BA%E3%B9%BE%C3%D0%BA%D2%B7%CA%C1%E0%B4%E7%A8%BE%C3%D0%C1%A7%A1%D8%AE
19 สุเนตร  ชุตินธรานนท์ ประวัติศาสตร์ พระสุพรรณกัลยา จากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์ 2546 3 มิถุนายน 2557 ถูกใช้อ้างอิงในกระทู้  Pantip.com  โดยคุณศรีสรรเพ็ชญ์  หัวช้อกระทู้คือ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคยุทธหัตถี กับเหตุการณ์ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์         http://pantip.com/topic/32137502
20 สุเนตร  ชุตินธรานนท์ ประวัติศาสตร์ พม่าอ่านไทย: ว่าด้วยประวัติศาสตร์และศิลปะไทยในทัศนะพม่า 2542 4 เมษายน 2557 ถูกใช้อ้างอิงในกระทู้ของ สุเจน  กรรพ์ฤทธ์  เรื่อง แกะรอย “ราชาเหนือราชา” ตามหาผู้ชนะสิบทิศ         http://www.mythland.org/v3/thread-5946-1-1.html
21 ปทมา อัตนโถ ภาษาอังกฤษ แกะรอยความเป็นไทยใน ความสุขของกะทิ ฉบับภาษาอังกฤษ. 2555 2 พฤษภาคม 2557 ถูกนำไปใช้อ้างอิงในบทความ  เรื่อง วรรณกรรมไทยร่วมสมัยในปริทัศน์ของนักวิจัยต่างสาขา   โดย นัทธนัย ประสานนาม         http://www.academia.edu/6925061/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1._2556._%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%
22 สุรภีพรรณ  ฉัตราภรณ์ ภาษาอังกฤษ กวีนิพนธ์อเมริกันสมัยใหม่ 2543 17 กรกฎาคม 2557 ถูกนำไปใช้อ้างอิงในบทความวิจัย เรื่อง กวีนิพนธ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย: ประสบการณ์จากวรรณคดีไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน         http://iikc.mict.go.th/iir/content/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%
23 รศ.มณฑา พิมพ์ทอง ภาษาตะวันออก มองสังคมญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 2547 20 พฤษภาคม 2557 ถูกใช้อ้างอิงในบทความ  ตามรอยงานออกแบบญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ของ ผศ.กุลธิดา  เดชวรสินสกุล  ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         http://www.slideshare.net/tkulthida/uqb1t-m-zsmksun102704
24 ถนอมนวล โอเจริญ และ วิลิตา ศรีอุฬาร ภาษาตะวันตก กำเนิดการรถไฟในประเทศไทย 2556 31 กรกฎาคม 2557 ถูกใช้อ้างอิงในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน  คอลัมภ์สยามประเทศไทย  โดย  สุจิตต์  วงษ์เทศ  ในชื่อเรื่อง "จีนสนับสนุนการเมืองไทย"         http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1406795526
25 พิริยะดิศ มานิตย์ ภาษาตะวันตก ปมเอดิปัสในนิทานแปร์โรต์ 2553 23 มิถุนายน 2557 ผู้ใช้ชื่อว่า สามปอยหลวง  นำไปใช้ประกอบการเขียน Blog (Bloggang.com)         http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sampoiluang&month=05-2013&date=12&group=1&gblog=12
26 หลุยส์ เซปุลเบดา(เขียน), สถาพร ทิพยศักดิ์ (แปล) ภาษาตะวันตก บันทึกรักนักฆ่าผู้อ่อนไหว 2552 12 กรกฏาคม 2557 ถูกนำไปใช้อ้างอิงในการเขียน Blog  ของ Emotion-P ใน Bloggang.com         http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=emotion-p&month=14-05-2011&group=2&gblog=91
27 สุรเดช โชติอุดมพันธ์ วรรณคดีเปรียบเทียบ สัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมของกาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ 2551 8 พฤษภาคม 2557 ถูกอ้างถึงใน Blog (www.artyhouse.blogspot.com | ศิลปะ ดนตรี บทกวี และความอบอุ่น) ในชื่อตอน เสวนา Magical Realism ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ         http://artyhouse.blogspot.com/2014/05/magical-realism.html
28 แพร  จิตติพลังศรี วรรณคดีเปรียบเทียบ บทละครร่วมสมัยเรื่อง "Clôture de I'amour" (2011) ของ ปาสกาล รองแบรต์ (Pascal Rambert) 2557 9 ตุลาคม 2557 เวลา 19.30 น. ถูกนำไปใช้ในการจัดแสดงละครเวที  เรื่อง "เลิก!" โดยภาควิชาศิลปการละครร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย         http://www.manager.co.th/Drama/ViewNews.aspx?NewsID=9570000106915
29 ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ บรรณารักษศาสตร์ โครงการประเมินการใช้ทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสุทธิลักษณ์ อ าพันวงษ์, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คลัสเตอร์วิจัยความมั่นคงของมนุษย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ)
มกราคม ๒๕๕๗ – มิถุนายน ๒๕๕๗ มิ.ย.-57 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)