โครงการวิจัยของภาควิชาประวัติศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2559

 

 ชื่อโครงการวิจัย  ชื่อผู้วิจัย  แหล่งทุนวิจัย  เริ่มต้น  สิ้นสุด
ตำราเพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 2204363 ผศ.ดร.วิลลา วิลัยทอง (เอกสารคำสอน) ฝ่ายวิจัย
คณะอักษรศาสตร์
1-ก.ย.-58 31-ส.ค.-59
ประเด็นในประวัติศาสตร์สังคมไทย ผศ.ดร.วิลลา วิลัยทอง  (ตำรา) ฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์ 1-ก.ย.-58 31-ส.ค.-59
ครอบครัวและเพศสภาพในบริบทโลก: กรณีเซอร์ จอห์น
เบาว์ริ่ง และครอบครัว Family and Gender in World History: The Case of Sir John Bowring and His Family, 1822-1905
อ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ทุนวิจัยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ค.-58 ต.ค.-60