โครงการวิจัยของภาควิชาประวัติศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2553

 

 โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ  ชื่อผู้วิจัย   แหล่งทุนวิจัย  ว/ด/ป เริ่มต้น  ว/ด/ป สิ้นสุด
Heroes or villains: a comparative study of the overseas Chinese contribution to the Free Thai Movement and their Role in the Yaowarat Uprising of 1945 อ.ดร. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ สกว. และ สกอ. 1 ม.ค. 53 31 ธ.ค. 54