B02.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาประวัติศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2555

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของมุสลิมในเมืองสงขลาริมหัวเขาแดง พุทธศตวรรษที่ 22-23 อ.ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ:ความมั่งคงทางวัฒนธรรม 2 ธ.ค. 54 2 ธ.ค. 55
ราชฑูตสยามในแผ่นดินอิหร่าน 2225: ปฐมบทความสัมพันธ์ทางการฑูตในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยอิหร่าน ในรวมบทความสัมมนาเรื่อง "ผลกระทบของการปฏิวัติอิสลามอิหร่านกับการตื่นตัวของโลกิสลาม" อ.ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทย 5 ธ.ค. 54 5 ก.พ. 55
ประวัติศาสตร์เกาหลีตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 : การแข่งขันและแทรกแซงจากต่างชาติอาณานิคมและชาตินิยม รศ. พิพาดา  ยังเจริญ คณะอักษรศาสตร์ ธ.ค.-54 ธ.ค.-55
โครงการภาพเหมือนแห่งเมืองท่า: กะลาสีและผู้มีศักดิ์ชาวฮอลันดาในกรุงศรีอยุธยา อ.ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 14 ส.ค. 55 14 ส.ค. 56
โครงการสัมมนาระดับนานาชาติเรื่องจุดเกิดเหตุแห่งความเป็นสมัยใหม่เมืองในเอเชียกับวิวัฒนาการผ่านการค้า ระบบอาณานิคม และลัทธิชาตินิยม อ.ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ โครงการรำลึก 100 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2555  
โครงการคฤหาสน์เจ้าพ่อ สน. พลับพลาไชย ศาลเจ้ายี่กอฮง: ปริมณฑลแห่งการต่อรองในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับประชากรเชื้อสายจีนในพระนคร อ.ดร. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 14 ส.ค. 55 14 ส.ค. 56
โครงการวิจัย: จิตร ภูมิศักดิ์และผู้ต้องขังการเมืองสมัยสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2506)  อ.ดร. วิลลา วิลัยทอง โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คัสเตอร์ความมั่นคงของมนุษย์  1-ต.ค.-55 1-ก.ย.-56

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
706967