โครงการวิจัยของภาควิชาประวัติศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2557

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
"ประวัติศาสตร์การส่งเสริมกีฬาของรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียน" อ.ดร. ดินาร์  บุญธรรม สำนักงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์ ธ.ค.-56 พ.ค.-58
โครงการจัดประชุมวิชาการประวัติศาสตร์   ภาควิชาประวัติศาสตร์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 ธ.ค.-58
โครงการพิมพ์ผลงานวิชาการทางประวัติศาสตร์    ภาควิชาประวัติศาสตร์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 ต.ค.-58
สถานการณ์สร้างวีรชนหรือวีรชนสร้างสถานการณ์: ความขัดแย้งแห่งวิถีปัจเจกกับธรรมชาติแห่งสัตว์สังคม" ผศ.ดร. วาสนา  วงศ์สุรวัฒน์ World Class University ก.พ.-57 ธ.ค.-57