B04.jpg

รายการวิทยุอักษรพาที ประจำปี 2557

 

 

 

รายการวิทยุ "อักษรพาที"

ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 - 7.55 น.

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

รายการวิทยุอักษรพาที ประจำปี 2557

 

วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่อง วิทยากร
4 ม.ค. 57
การตีพิมพ พระไตรปฏก ฉบับราชกาลที่ 5 
แมชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภา พรรณ ณ บางชาง) 
11 ม.ค. 57
เรารูวาคุณอยากเขา BALAC 
น.ส.ศิริประภา สภารัตน และ นายศุภกร ยืนยงวรรณโชติ 
18 ม.ค. 57
คํายืมภาษาญี่ปุนในภาษาไทย 
อ.อัษฎายุทธ ชูศรี 
25 ม.ค. 57
ความสําคัญของวันตรุษจีน 
อ.ธีรวัฒน ธีรพจนี 
1 ก.พ. 57
จบอักษรศาสตรทําอาชีพไดหลากหลาย 
นายศรัณย คุงบรรพอง 
8 ก.พ. 57
กลุมวิจัยพุทธศาสนาในภาษาและวรรณโลก: 1 ในโครงการศูนยความเปนเลิศฯ 
ผศ.ดร.หน่ึงฤดี โลหผล 
15 ก.พ.57
การวิจัยดานพุทธศาสนาในภาษาและวรรณโลก : โอกาสและความทาทาย 
ผศ.ดร.หน่ึงฤดี โลหผล 
 
22 ก.พ. 57
นิตเชกับพุทธศาสนา 
รศ.ดร.โสรัจจ หงษลดารมภ 
1 มี.ค. 57
คําบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นอีสาน 
นส.นิโลบล ภูระยา 
8 มี.ค. 57
The Castle of Otranto: ตนกําเนิดนวนิยายกอธิค 
อ.ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ์ 
15 มี.ค. 57
Black Beauty: เร่ืองจริงจากปากมา 
ผศ.ศุภกาญจน เอี่ยมหฤท 
22 มี.ค. 57
การศึกษาคัมภีรตนฉบับทางพระพุทธศาสนา: ความเชื่อเรื่องการบูชาคัมมภีร 
อ.ดร.ชาญวิทย ทัดแกว 
29 มี.ค. 57
ภาษาไทยเมื่อหลายรอยปกอน (ตอนที่ 1): ภาษาไทยสมัยสุโขทัย 
อ.ดร.วิภาส โพธิ์แพทย 
5 เม.ย. 57
ภาษาไทยเมื่อหลายรอยปกอน (ตอนที่ 2): ภาษาไทยสมัยอยุธยา 
อ.ดร.วิภาส โพธิ์แพทย 
 
12 เม.ย. 57
ภาษาไทยเมื่อหลายรอยปกอน (ตอนท่ี 3): ภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
อ.ดร.วิภาส โพธิ์แพทย 
19 เม.ย. 57
ดวยเหตุนี้ ผมจึงมาพูดคุยดวย 
คุณนพรัฐ เสนห 
26 เม.ย. 57
พุทธศาสนาในวรรณกรรมญี่ปุนสมัยใหม 
ผศ.ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท 
3 พ.ค. 57
คํายืมภาษาจีนโบราณในภาษาไทกลุมตะวันตกเฉียงใต 
ผศ.ดร.พิทยาวัตน พิทยาภรณ์
10 พ.ค. 57
แบบลักษณภาษา: เคร่ืองมือยอนเวลาภาษา 
อ.ดร.วิภาส โพธิ์แพทย 
17 พ.ค. 57
คติชนกับการทองเที่ยวที่หมูบานวัฒนธรรมหนองขาว จังหวัดกาญจนบุร 
ผศ.ดร.ปรมินท จารุวร 
24 พ.ค. 57
การจัดการใชสิ่งตีพิมพอางอิงในหองสมุด 
อ.ดร.ทรงพันธ เจิมประยงค์
31 พ.ค. 57
กริชและการรํากริชในเรื่องอิเหนา 
อ.ดร.ธานีรัตน จัตุทะศรี  
7 มิ.ย. 57
 
ออกอากาศของ คสช
14 มิ.ย. 57
21 มิ.ย. 57
ภูตจิ้งจอกญี่ปุนและการปรับใชในสื่อสมัยใหม (ตอนที่ 1 ภูตจิ้งจอกในตํานานความ เชื่อของชาวญี่ปุน) 
นายทินกฤต สีรีรัตน 
28 มิ.ย. 57
ออกอากาศของ คสช
5 ก.ค. 57
ภูตจิ้งจอกญี่ปุนและการปรับใชในสื่อสมัยใหม (ตอนที่ 2 การปรับใชตํานานภูต จิ้งจอกในสื่อสมัยใหม่) 
นายทินกฤต สีรีรัตน 
 
12 ก.ค. 57
การศึกษาวิจัยดานภาษาไทยสมัยตางๆ 
น.ส.สิรีมาศ มาศพงศ 
19 ก.ค. 57
 
 
 
ออกอากาศของ คสช
26 ก.ค. 57
2 ส.ค. 57
9 ส.ค. 57
16 ส.ค. 57
23 ส.ค. 57
30 ส.ค. 57
ที่มาและความเปนไปของ "แวน" 
นายดนัย พลอยพลาย 
6 ก.ย. 57 ออกอากาศของ คสช 
13 ก.ย. 57
ยอนพินิจชีวิตคําบริภาษ: จาก "พี่อาย" สู "ไอพี่บา" 
สิรีมาศ มาศพงศ 
20 ก.ย. 57
การศึกษาพัฒนาการของหนวยแสดงการรับรูรวมประสาทสัมผัส 
สิรีมาศ มาศพงศ 
27 ก.ย. 57
L2 English Article Omissions with Pre-modified and Post-modified NP Referents: A Case of L2 Non-target like Syntactic Representation 
รศ.ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน์ 
4 ต.ค. 57
Behind the Scenes: A Study of Denial and Hypocrisy in Ian McEwan’s AMSTERDAM
อ.ดริณทิพย จันทรสิทธิ์ 
11 ต.ค. 57
ออกอากาศของ คสช 
18 ต.ค. 57
ภาษาไทถิ่นกาวบั่งกับเสียงอักษรสามหมู 
ผศ.ดร.พิทยาวัตน พิทยาภรณ 
25 ต.ค. 57
สอนอยางไรใหเขากับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน 
อ.ดร.เพ็ญพิสาข ศรีวรนารถ 
 
1 พ.ย. 57
เรื่องเลาเกี่ยวกับสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในสังคมไทยสมัยใหม 
อ.ดร.อาทิตย ชีรวณิชยกุล 
8 พ.ย. 57
ออกอากาศของ คสช
15 พ.ย. 57
พัฒนาการของคําเชื่อมในภาษาไทย 
อ.ดร.วิภาส โพธิ์แพทย 
22 พ.ย. 57
ตัวละครเอกเด็กผูหญิงในฐานะนักสืบผูกอบกูโลก: สหบทในนวนิยายชุดที่นองผูหญิง ตระกูลกริมม ของไมเคิล บัคเลย 
อ.ดร.ศิริพร ศรีวรกานต 
 
29 พ.ย. 57
อารมณขันในวรรณคดี 
อ.ดร.ศิริพร ศรีวรกานต 
6 ธ.ค. 57 ออกอากาศของ คสช 
13 ธ.ค. 57
สงครามโลกครั้งที่ 1 กับ ตะวันออกกลาง (ตอนที่ 1) 
ผศ.ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน 
 
20 ธ.ค. 57
ออกอากาศของ คสช
27 ธ.ค. 57
สงครามโลกครั้งที่ 1 กับ ตะวันออกกลาง (ตอนที่ 2) 
ผศ.ดร.จุฬิศพงศ จุฬารัตน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
736572