โครงการวิจัยของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2554

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Information Literacy Behaviour of Chulalongkorn University Students) ผศ.
ผศ.ดร.

อ.
ผศ.ดร.
อ.ดร.
อ.
อ.
อ.
จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
(ที่ปรึกษา) 
ดวงเนตร วงศ์ประทีป
สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
อรนุช เศวตรัตนเสถียร
เนณุภา สุภเวชย์
วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์
เสาวภา หลิมวิจิตร
คณะอักษรศาสตร์ มี.ค.-54 มี.ค.-55
ความต้องการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการเรียนการสอนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ดร. อรนุช เศวตรัตนเสถียร  ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 1 พ.ย. 53 1 พ.ย. 54