โครงการวิจัยของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2555

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
การวัดความร่วมมือทางวิชาการในกลุ่มประเทศอาเซียน: การศึกษาเชิงบรรณมิติ อ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2555 2560
การแสวงหาสารสนเทศของผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 1 ม.ค. 55 30 ธ.ค. 60