โครงการวิจัยของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2556

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการพัฒนาระบบและประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย ผศ.ดร. 
อ.ดร.
พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 24-ก.ย.-56 21-ก.ค.-57
การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย อ.ดร. อรนุช  เศวตรัตนเสถียร ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 1 เม.ย. 56 31 มี.ค. 57