B06.jpg

อาศรมวิจัย ประจำปี 2559

อาศรมวิจัย ประจำปี 2559

วันที่ หัวข้อการเสวนา วิทยากร ผู้ดำเนินรายการ
3 พ.ย. 58 ทุนมหาบัณฑิต สกว. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ผศ.ดร.วาสนา  วงศ์สุรวัฒน์ ผศ.ดร.วาสนา  วงศ์สุรวัฒน์
24 พ.ย. 58 Research Unit (RU) กับอนาคตการทำวิจัยกลุ่มในสายมนุษยศาสตร์ ศ.ดร.ธีระพันธ์  เหลืองทองคำ ผศ.ดร.วาสนา  วงศ์สุรวัฒน์
3 มี.ค. 59 ลา ป.พ. อย่างไร ไม่ให้เสียของ

1.รศ.พิพาดา  ยังเจริญ

2.ผศ.ดร.สุรเดช  โชติอุดมพันธ์

3.ผศ.ดร.วิลลา วิลัยทอง

ผศ.ดร.วาสนา  วงศ์สุรวัฒน์
23 มี.ค. 59 แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอทุนจากศูนย์อาเซียนศึกษา ผศ.ดร. ม.ร.ว.กัลยา  ติงศภัทิย์ ผศ.ดร.วาสนา  วงศ์สุรวัฒน์
2 เม.ย. 59 การพัฒนาสื่อในแบบ Digital Publishing สู่สาธารณะ

1.รศ.ดร.อรัญ  หาญสืบสาย

2.คุณเสริมสุข  สาธุธรรม (โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผศ.ดร.วาสนา  วงศ์สุรวัฒน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
731704