โครงการวิจัยของภาควิชาปรัชญาที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2550

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
กลุ่มวิจัย Nanoethics รศ.ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2550 2555