B01.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาปรัชญาที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2553

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รศ.ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ สกว. 2553 2555

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
733031