B02.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาปรัชญาที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2555

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการจริยธรรมของการผ่าตัดแปลงเพศ : เมื่อชีววิทยากลายเป็นทางเลือก รศ.ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 14 ส.ค. 55 14 ส.ค. 56

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
733052