B02.jpg

อาศรมวิจัย ประจำปี 2563

อาศรมวิจัย ประจำปี 2563

ชื่อวิทยากร ชื่อโครงการ สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

รศ.ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

ข้อแนะนำในการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษร-ศาสตร์

 
       

อาศรมวิจัย ประจำปี 2562

อาศรมวิจัย ประจำปี 2562

ชื่อวิทยากร ชื่อโครงการ สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

ศ.กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์

เหลืองทองคำ

เล่าสู่กันฟังเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 - 13.00 น.

ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร 

 เอกสารประกอบการบรรยาย
รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ แนวทางการขอทุนทางด้านมนุษยศาสตร์ ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี     เอกสารประกอบการบรรยาย

ผศ.ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง

NOTRE-DAME DE PARIS จาก Victor Hugo ถึงวันนี้

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 301-302 อาคารมหาจักรีสิรินธร  

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบต่อคณะอักษรศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร เอกสารประกอบการบรรยาย

ศาสตราจารย์ นพ.เกียรติ

รุ่งรักษ์ธรรม

ทิศทางการวิจัยและแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ เอกสารประกอบการบรรยาย 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี เอกสารประกอบการบรรยาย

อาศรมวิจัย ประจำปี 2557

อาศรมวิจัย ประจำปี 2557 

วันที่ หัวข้อการเสวนา วิทยากร ผู้ดำเนินรายการ
21 ต.ค. 56 อุปสรรค ความท้าทาย และกลยุทธ์ในการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1.อ.ดร.ทรงพันธ์  เจิมประยงค์ 
2.อ.ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ  
3.Dr.Paul Kratoska 
รศ.ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์
22 ต.ค. 56 อุปสรรค ความท้าทาย และกลยุทธ์ในการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Dr. Paul Kratoska รศ.ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์
6 ก.พ. 57 เกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ รศ.ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์
3 เม.ย. 57  การจัดการวารสารทางวิชาการ  ด้วยระบบ  Open Journal System อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ รศ.ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์
20 พ.ค. 57 ทำอย่างไรจึงจะพัฒนาวารสารวิชาการให้อยู่ในฐาน SCOPUS คุณสมพร  มณีประสพสุข รศ.ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์
4 ก.ย. 57 แนวทางการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 1. รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ 
2. อ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
รศ.ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์

อาศรมวิจัย ประจำปี 2556

อาศรมวิจัย ประจำปี 2556

วันที่ หัวข้อการเสวนา วิทยากร ผู้ดำเนินรายการ
29 พ.ย. 55 แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ผศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
10 ม.ค. 56 การพัฒนาโจทย์วิจัยทางมนุษยศาสตร์แบบทำงานเป็นกลุ่มและการพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ / นานาชาติ รศ.ดร.สุวรรณา  สถาอานันท์ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
31 ม.ค. 56 การจัดเตรียมต้นฉบับงานพิมพ์ด้วย MS Office ผู้จัดการฝ่ายงานก่อนพิมพ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
18 ก.ค. 56  การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ / ผลงานวิชาการ ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
25 ก.ค. 56 การทำพจนานุกรมด้วยคอมพิวเตอร์ คุณธนนท์  หลีน้อย รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
6 ส.ค. 56 เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ อ.ดร.หนึ่งหทัย  แรงผลสัมฤทธิ์ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

อาศรมวิจัย ประจำปี 2558

อาศรมวิจัย ประจำปี 2558

วันที่ หัวข้อการเสวนา วิทยากร ผู้ดำเนินรายการ  
20 พ.ย. 57 การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ 1.คุณอารีรัตน์ จุติการพาณิชย์     
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิงทองสุข  
จิตวิมลประเสริฐ 
3.คุณจุฑามาศ จันทร์แก้ว
ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ เอกสารการบรรยาย

ภาพการเสาวนา
29 ม.ค. 58 เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลผลงานวิชาการอย่างเป็นระบบ อ.ดร.ทรงพันธ์  เจิมประยงค์ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ เอกสารการบรรยาย

ภาพการเสาวนา
19 ก.พ. 58 การใช้โปรแกรม SCIVAL ในระดับคณะ รศ.นายสัตวแพทย์ ดร. 
กฤษ อังคนาพร
รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
691868