โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาตะวันออกที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2560

 

ชื่อทุน / โครงการ คำนำหน้า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาของโครงการ
2222226 การอ่านภาษาจีน 2 (การอ่านภาษาจีนจากบทคัดสรรทางประวัติศาสตร์)  ผศ.ดร. ชัญญพร จาวะลา 3 ต.ค.59 - 3 ต.ค.60