B03.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาตะวันตกที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2560

 

ชื่อทุน / โครงการ คำนำหน้า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาของโครงการ
Historia de la literature lationamericana ผศ.ดร. ภาสุรี ลือสกุล ต.ค. - ธ.ค.59
สัจนิยมมหัศจรรย์ในเม็กวิโก กัวเตมาลาและคิวบา: ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ในวรรณกรรม ผศ.ดร. ภาสุรี ลือสกุล ก.ค.60-มิ.ย.61
สงครามในบทกวีนิพนธ์เยอรมันยุคบาร็อค รศ. ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ ส.ค.60 - ก.ค.60
การรับรู้และการออกเสียงพยัญชนะระเบิด/g/ของผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสชาวไทย อ.ดร. วรรณชัย คำภีระ มิ.ย.60-พ.ค.62
2231245 French Phonetics อ.ดร. วรรณชัย คำภีระ พ.ค.60-เม.ย.61

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
731739