B05.jpg

อาศรมวิจัย ประจำปี 2563 / 2564

อาศรมวิจัย ประจำปี 2563 / 2564 

 

ชื่อวิทยากร ชื่อโครงการ สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ และ คุณเกรียงศักดิ์ หรรษเวก

(รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การผลิตและแผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบ e-book

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา
12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

 

รศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ และ อ.ดร.ตรีพล เกิดนาค

กว่าจะได้ตีพิมพ์: เบื้องหลังการพิจารณาบทความเพื่อต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี
คณะอักษรศาสตร์

 

 


อาศรมวิจัย ประจำปี 2563

ชื่อวิทยากร ชื่อโครงการ สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

รศ.ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

ข้อแนะนำในการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

 
 ศ.กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ  เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
800862