B03.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาตะวันออกที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2553

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
การทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น รศ.ดร. กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ   คะตะกิริ Toyoya Fund 1 มิ.ย. 53 30 ก.ย. 55
พุทธศาสนาในวรรณกรรมญี่ปุ่น ผศ.ดร. เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ TOYOTA   FOUNDATION 1 ก.ย. 52 31 พ.ค. 55
โครงการรำลึก 100 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผศ.ดร. ประพจน์  อัศววิรุฬหการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2553 2555

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
732977