B06.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาตะวันออกที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2555

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
คติชนสร้างสรรค์ (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ผศ.ดร. ชมนาด ศีติสาร สกว. 1 ต.ค. 54 31 มี.ค. 56
การศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์ของคำ-สำนวนที่มีคำเรียกสีและนัยยะทางวัฒนธรรมในภาษาจีนและภาษาไทย ผศ.ดร. ชัญพร ปริญญาวุฒิชัย เงินทุนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) 14 มี.ค. 55  
ผู้ชายกินเต้าหู้ ผู้หญิงกินน้ำส้มสายชู เจาะตำนานศัพท์-สำนวนจีนยอดฮิต อ.ดร. ชัญพร ปริญญาวุฒิชัย เงินทุนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) 1 มี.ค. 55 30 ก.ย. 55
The Relationship between the early chinese translation and central Asian versions of Retnaketuparivarta อ.ดร. ชาญป์วิชช์ ทัดแก้ว โครงการในกลุ่มวิจัยพุทธ ทุนวิจัยจุฬาฯ 100 ปี 1 ธ.ค. 54 31 มี.ค. 55
เพลงกล่อมเด็กกับการหล่อหลอมอัตลักษณ์ชาวจีน รศ.ดร. พัชนี ตั้งยืนยง เงินทุนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) 14 มี.ค. 55  
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (2015) รศ.ดร. มนธิรา ราโท กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ 1 มิ.ย. 55 31 มี.ค. 56
การพัฒนารูปแบบการสอนที่แตกต่างกันตามลักษณะธรรมชาติของนิสิตที่เรียนภาษาญี่ปุ่น อ.ดร. วรวุฒิ จิราสมบัติ ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะอักษรศาสตร์ ภาคปลาย 2554 พ.ค.-56
การตั้งชื่อนวนิยายแปลจีนเป็นไทย อ.ดร. ศศรักษ์ เพชรเชิดชู เงินทุนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) 14 มี.ค. 55  
เส้นสายลายสีบนชุดงิ้วในวังหลวงราชวงศ์ชิง อ.ดร. ศศิพร เพชราภิรัชต์ เงินทุนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) 14 มี.ค. 55  
ภายลักษณ์พ่อแม่ลูกในบทละครโนต่างสมัย รศ.ดร. สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล ทุนวิจโยปการ 1-ก.ย.-55 30-พ.ย.-56
เสียงวรรณยุกต์ทั้งสี่ข้อห้ามเชิงวรรณศิลป์ทั้งแปด กับการสร้างสรรค์ร้อยกรองรูปแบบใหม่ในกวีนิพนธ์จีนสมัยโบราณ ผศ.ดร. สุรีย์ ชุณหเรืองเดช เงินทุนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) 14 มี.ค. 55  
การศึกษาเปรียบเทียบคำลักษณะนาม "ZHI" ในภาษาจีนกลางกับ "ตัว" ในภาษาไทย อ.ดร. หทัย แซ่เจีย ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 5 ก.พ. 55 14 ก.พ. 56
การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่มีคำบอกรสชาติในภาษาจีนกลางกับในภาษาไทย อ.ดร. หทัย แซ่เจีย เงินทุนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ผ่านการประชุมอนุกรรมการบริหารเงินทุนบริษัทเจริญโภคฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 14 มี.ค. 55 1 มี.ค. 56
การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์การสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวไทย อ. อภิรดี เจริญเสนีย์ เงินทุนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ผ่านการประชุมอนุกรรมการบริหารเงินทุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 14 มี.ค. 55 1 มี.ค. 56
คลังข้อมูลภาษาพูดภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยและผู้เรียนในประเทศเพื่อนบ้าน อ. อัษฎายุทธ ชูศรี Sumitomo Foundation 1 เม.ย. 55 31 ต.ค. 57

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
691931