B02.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาตะวันออกที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2559

 

ชื่อโครงการ/งานวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน/ภาควิชา หน่วยงานที่สนับสนุน เริ่มต้น สิ้นสุด
การวิเคราะห์ระดับความสามารถทางการพูดและปัญหาทักษะการพูดของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย: วิเคราะห์จากผลการทดสอบ OPI (Oral Proficiency Interview) และคลังช้อมูลภาษาพูดของผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในคณะอักษรศาสตร์ รศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก      (งานวิจัย) ฝ่ายวิจัย      คณะอักษรศาสตร์ 1-Jan-58 31-Dec-58
ทัศนคติของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษาจากวิชาพุทธธรรมในพระไตปิฎก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 อ.ดร.สมพรนุช  ตันศรีสุข สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก (ทุนวิจัยในชั้นเรียน)จุฬาลงกรณ์มหาวิยทยาลัย Aug-58 Dec-58
ความเข้าใจเรื่องไวยากรณ์ไทยในงานวิจัยเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาจีนที่ตีพิมพ์ในศาธารณรัฐประชาชนจีน อ.ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี สาขาวิชาภาษาจีนภาควิชาภาษาตะวันออก (ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่)จุฬาลงกรณ์มหาวิยทยาลัย Jul-58 มิ.ย59
การประมวลศัพท์ภาษาจีนหมวดเอกลักษณ์ไทยและการศึกษาวิธีบัญญัติศัพท์จากสื่อสิ่งพิมพ์ อ.ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู สาขาวิชาภาษาจีนภาควิชาภาษาตะวันออก (ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่)จุฬาลงกรณ์มหาวิยทยาลัย Jul-58 มิ.ย59
รายวิชา 2222226 การอ่านภาษาจีน 2  ผศ.ดร.ชัญญพร  จาวะลา สาขาวิชาภาษาจีนภาควิชาภาษาตะวันออก  (เอกสารคำสอน) ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 1-Aug-58 1-Aug-59
กระบวนการสื่อสารของล่ามภาษาอาหรับในบริบทงานบริการด้านสุขภาพ (ARABIC INTERPRETER'S COMMUNICATION PROCESS IN THE CONTEXT OF HEALTH CARE SERVICE) อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ ภาควิชาภาษาตะวันออก ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ 2559 2560
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะภาษาจีนเพื่อการงานอาชีพสำหรับวิทยาลัยชุมชนในรูปแบบโมดูล อ.ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี สาขาวิชาภาษาจีน สถาบันวิทยาลัยชุมชนทำการศึกษา 23 ก.ย.58 16 ก.ย.59

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
731644