B06.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาตะวันตกที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2554

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
อาหารและเครื่องดื่มของเยอรมันทางตอนเหนือและตะวันออก: ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ถนอมนวล โอเจริญ คณะอักษรศาสตร์ ม.ค.-54 ม.ค.-55
อาหารและเครื่องดื่มของเยอรมันทางตอนใต้: ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผศ. ดร. วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ คณะอักษรศาสตร์ ม.ค.-54 ม.ค.-55
โครงการจัดพิมพ์หนังสือเรื่องการเผยแพร่ข่าวการเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี ค.ศ. 1897 รศ.ดร. สถาพร ทิพยศักดิ์ โครงการรำลึก 100 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 2554 2554
โลกทัศน์ของชาวสเปนต่อพระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรสยามช่วงปลายศตวรรษที่ 19 รศ.ดร. สถาพร ทิพยศักดิ์ กลุ่มวิจัยพุทธศาสนาในภาษาและวรรณกรรมโลก  2554 2554
โครงการวิจัยเรื่อง "สยามและไทยในเอกสารตะวันตก: คน ภาษา และวัฒนธรรม (อิตาลี) " ผ.ศ.ดร. หนึ่งฤดี โลหผล โครงการวิจัยเพื่อรำลึก 100 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2554 2557
โครงการวิจัยเรื่องจดหมายเหตุการบูรณะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผศ. ดร. หนึ่งฤดี โลหผล บริษัทปูนซีเมนต์ไทย  (มหาชน) ผ่านมูลนิธิมหาจักรีสิรินธร  2554 2557
โครงการวิจัยเรื่อง "สยามและไทยในเอกสารตะวันตก: คน ภาษา และวัฒนธรรม (ฝรั่งเศส) " อ.ดร. อติพร เสถียรสุต โครงการวิจัยเพื่อรำลึก 100 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2554 2557
โครงการวิจัยเรื่อง "สยามและไทยในเอกสารตะวันตก: คน ภาษา และวัฒนธรรม (เยอรมัน) " อ.ดร. อารตี แก้วสัมฤทธิ์ โครงการวิจัยเพื่อรำลึก 100 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2554 2557

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
733036