B05.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาตะวันตกที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2555

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการจัดพิมพ์หนังสือแปลเรื่องแผ่นดินและประชาชนชาวสยาม (Siam:Land und Volk) ของ Karl Dohring ผศ. ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ โครงการวิจัยเพื่อรำลึก 100 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต.ค.-54 ก.ย.-55
กลวิธีและปัญหาในการแปลชื่อเรื่องของงานวรรณกรรมเยอรมันเป็นไทย ศ. ถนอมนวล โอเจริญ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2555 2556
การแปลนวนิยายขนาดสั้น เรื่อง "หัวใจบริสุทธิ์" ของ กุสตาฟ โฟลแบร์ต และปัญหาในการแปลงานร้อยแก้วภาษาฝรั่งเศลเป็นภาษาไทย อ.ดร. นิธิวดี  ศรีหงส์ ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2555 2560
โครงการแปลผลงานวิจัยหนังสือเรื่อง "ฤาดังเทพนิยาย:พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในยุโรป ค.ศ. 1897 กับความอยู่รอดของราชอาณาจักรสยาม" ศ.ดร. พรสรรค์ วัฒนางกูร โครงการวิจัยเพื่อรำลึก 100 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต.ค.-54 ก.ย.-55
การประยุกต์ใช้แนวการสอนแบบไตร่ตรอง/มีส่วนร่วมในการสอนภาษาสเปนให้นักเรียนไทย อ.ดร. เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2555 2560
ม้งและรังเกล: ชนชายขอบไทยและอาร์เจนตินาศตวรรษที่ 19 อ.ดร. ภาสุรี ลือสกุล โครงการความมั่นคงทางวัฒนธรรมในฐานะการสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ (HS1025A) เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คลัสเตอร์ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ปีที่ 3  2555 2556
โครงการจัดประชุมทางวิชาการเรื่องการถ่ายทอดศิลปวิทยาการจากเยอรมนีสู่สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผศ.ดร. วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ โครงการวิจัยเพื่อรำลึก 100 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต.ค.-54 ก.ย.-55
โครงการแปลและจัดพิมพ์หนังสือจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย ผศ.ดร. วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ โครงการวิจัยเพื่อรำลึก 100 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต.ค.-54 ก.ย.-55
โครงการจัดนิทรรศการการประชุมเชิงปฏิบัติการและการอนุรักษ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผศ.ดร. หนึ่งฤดี โลหผล โครงการวิจัยเพื่อรำลึก 100 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต.ค.-54 ก.ย.-58

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
733046