B02.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2559

 

ชื่อโครงการ/งานวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน/ภาควิชา หน่วยงานที่สนับสนุน เริ่มต้น สิ้นสุด
ภาษาไทยในมุมมองแบบลักษณ์ภาษา อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์ ภาควิชาภาษาไทย (ตำรา)  ฝ่ายวิจัย
คณะอักษรศาสตร์
1-Aug-58  31 ก.ค.59

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
733023