โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2560

 

ชื่อทุน / โครงการ คำนำหน้า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาของโครงการ
กลวิธีการปฏิบสัมพันธ์ของผู้พูดภาษาไทยและปัจจัยสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง: กรณีศึกษาการสนทนาแบบเน้นภารกิจ (task – based conversation) จากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์แนวปลดปล่อย รศ.ดร.
ผศ.ดร.
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง 
ศิริพร ภักดีผาสุข
พ.ย.59 - ต.ค.60
ความเปรียบและบทบาทของความเปรียบในพระอภัยมณี นิทานคำกลอนของสุนทรภู่ ระยะเวลาการดำเนินการ ศ.ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต  พ.ย.59 - ต.ค.60
พลวัตของการเล่นสักวาในสังคมไทย ผศ.ดร. ปรมินท์ จารุวร พ.ย.59 - ต.ค.60
ความสำคัญของเรื่องปันหยีในยุคแห่งการปฏิรูปประเทศ สมัยรัชกาลที่ 5 ผศ.ดร. ธานีรัตน์ จัตุทะศรี พ.ย.59 - ต.ค.60
หนทางและที่พักพิง ของอังคาร จันทาทิพย์: พุทธประวัติในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย ผศ.ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล พ.ย.59 - ต.ค.60
โครงการเรียบเรียงบทความวิจัยเรื่อง “ภาษาไทย: การสอนในประเทศญี่ปุ่น” อ.ดร. ธีรนุช โชคสุวณิช พ.ย.59 - ต.ค.60
อ่าน “ศิลาจารึกหลักที่ 1” ด้วยทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์สมัยใหม่ (Reading “the Stone Inscription No.1” with Modern Literary Theory)  อ.ดร. น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล พ.ย.59 - ต.ค.60
โครงการศึกษาคำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นกลาง อ.ดร. มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ พ.ย.59 - ต.ค.60
Seventeenth-Century Siam's Trade and Politics and the Indian Ocean Connection ผศ.ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ ก.พ.60-ม.ค.61
2201252 วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย อ. หัตถกาญจน์ อารีศิลป  
ภาพลักษณ์ผู้หญิงไทยในนิตยสารสำหรับผู้สูงอายุ อ.ดร. เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ ก.พ.60-ม.ค.61