B03.jpg

รายการวิทยุอักษรพาที ประจำปี 2556

รายการวิทยุ "อักษรพาที"

ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 - 7.55 น.

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

 รายการวิทยุอักษรพาที ประจำปี 2556

วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่อง วิทยากร
5 ม.ค. 56
ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 1 ตอนที่ 1
นส.นพวรรณ เลิศธารากุล 
12 ม.ค. 56
"ประจักษ์พระคุณ" ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิลักษณ์ อําพันวงศ์ 
ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์
19 ม.ค. 56
เรารู้....คุณอยากเข้าอักษรฯอินเตอร์(บาแล็ค) 
รศ.สุรภีพรรณ ฉัตรภรณ์ นายภัทรพล กมลศิลป์ น.ส.ปณิดา ศรีธรากุล
26 ม.ค. 56
ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 1 ตอนที่ 2
นส.นพวรรณ เลิศธารากุล 
2 ก.พ. 56
การเมืองแห่งความเชื่อ: ประวัติศาสตร์ 200 ปีมิซซังคาธอลิกฝรั่งเศสในจีน ตอนที่ 1
อ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ 
9 ก.พ. 56
การเมืองแห่งความเชื่อ: ประวัติศาสตร์ 200 ปีมิซซังคาธอลิกฝรั่งเศสในจีน ตอนที่ 2
อ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ 
16 ก.พ. 56
ภาพผู้หญิงและชนพื้นเมืองในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์แนวใหม่ของอาร์เจนตินา
อ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล 
23 ก.พ. 56
ชาวม้งและรังเกล: มุมมองเปรียบเทียบวัฒนธรรมชายขอบในไทยและอาร์เจนตินา
อ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล 
2 มี.ค. 56
เครื่องรางชูชกในสมัยไทย 
อ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล 
9 มี.ค. 56
งานเขียนฝรั่งใช่เรื่องไกลตัว: ความสําคัญของการอ่าน วิเคราะห์ และวิจารณ์งานวรรณกรรมตะวันตกในมุมมองแนว โมเดิร์นนิสต์ช่วงต้นถึงกลางศตวรรษที่ยี่สิบ 
อ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา 
16 มี.ค. 56
โครงการ Our Roots Right Now 
อ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร 
23 มี.ค. 56
การพยากรณ์ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในกรุงเทพชั้นใน
ผศ.ดร.พรรณีชีวินศิริวัฒน์ 
30 มี.ค. 56
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปล ของคณะอักษรศาสตร์
อ.ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ 
6 เม.ย. 56
นักอักษรศาสตร์ทําอาชีพอื่นได้หรือไม่ 
คุณวิวรรณ หิรัญชาราโชติ 
13 เม.ย. 56
ความจําเป็นในการรับรองมาตรคุณภาพรามในประเทศ 
อ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
20 เม.ย. 56
อิสลามในตะวันออกกลางกับอาเซียน ตอนที่ 1 
อ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ 
27 เม.ย. 56
อิสลามในตะวันออกกลางกับอาเซียน ตอนที่ 2 
อ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ 
4 พ.ค. 56
ความสําคัญของวันฉัตรมงคล 
อ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี 
11 พ.ค. 56
ความสําคัญของวันพืชมงคล 
อ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล 
18 พ.ค. 56
การประชุมวิชาการทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษและการแปล: CU-TU-KU
ผศ.ปทมา อัตนโถ 
25 พ.ค. 56
ความสําคัญของวันวิสาขบูชา 
อ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล 
1 มิ.ย. 56
งานประชุมวิชาการมหาบัณฑิตด้านวรรณคดีศึกษาประจําปี 2556
ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร 
 
8 มิ.ย. 56
เปลี่ยนโลกสิ่งแวดล้อมด้วยวรรณกรรม?: แนะนําหนังสือ Body Toxic ของซูซาน แอนโทแนตตา
ผศ.ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ 
15 มิ.ย. 56
อ่านประวัติศาสตร์ธุรกิจและการตลาดไทยจากนิตยสารคู่แข่ง 
อ.ดร.วิลลา วิลัยทอง 
22 มิ.ย. 56
ความหลากหลายทางภาษาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้: เรื่องเล่า จาก The 23th Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society
นายจักรภพ เอี่ยมดะนุช และน.ส.ภัทณิดา โสดาบัน
29 มิ.ย. 56
ศึกษาตะวันตกมองตะวันออก 
ผศ.ดร.หนึ่งฤดี โลหผล 
6 ก.ค. 56
จีนในบริบทอาเซียน: ทัศนะทางภาษาและวรรณคดี 
รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
13 ก.ค. 56
วันสําคัญของวันอาสาฬหบูชา 
อ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล 
20 ก.ค. 56
วันสําคัญของวันเข้าพรรษา
อ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล 
27 ก.ค. 56
วันภาษาไทยแห่งชาติ
รศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต 
3 ส.ค. 56
เดือนรอมฎอน : เทศกาลถือศิลอดของชาวมุสลิม 
อ.ดร.นูรีดา หะยียะโกะ 
10 ส.ค. 56
บทบาทของแม่ในวรรคดีไทย 
อ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี 
17 ส.ค. 56
จบอักษรศาสตร์ทําอาชีพได้หลากหลาย 
คุณพรศิริ มโนหาร 
24 ส.ค. 56
มุ่งตะวันออก: ความสําคัญของประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกในโลกยุคศตวรรษที่ 21
อ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ 
31 ส.ค. 56
global history: ประวัติศาสตร์แห่งยุคโลกาภิวัตน์ 
อ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ 
7 ก.ย. 56
การค้นคว้า ติดตามพระไตรปิฏกฉบับบาฬีอักษรสยามในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในราชอาณาจักรสเปน
รศ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์
14 ก.ย. 56
ทัศนะการมองโลกในวรรณกรรมโฮโจกิ – บันทึกเหตุการณ์ภัยพิบัติเมื่อ 800 ปีก่อนของญี่ปุ่น
รศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา 
21 ก.ย. 56
การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
อ.ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร 
28 ก.ย. 56
Levinas, the Lapse of Time and the Clamor of the Other: The Re-opening of Totality and Infinity (Panel: Contemporary Philosophy)
อาจารย์ ดร. เกษม เพ็ญภินันท์ 
5 ต.ค. 56
Normativity of Filial Piety (Panel: Confucian Philosophy) 
อาจารย์ ดร. ศริญญา อรุณขจรศักดิ์
12 ต.ค. 56
วันอิสท์: วันตรุษของชาวมุสลิม 
อ.ดร.มานพ อาดัม 
19 ต.ค. 56
เทศกาลออกพรรษาและกฐินกาล 
อ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล 
26 ต.ค. 56
Veteay’s Tales: The Transformation of Sanskrit Literature into a Contemporary Thai Juvenile Literature
อ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี 
2 พ.ย. 56
a Dilemma of Some Reductionist Arguments concerning Testimony (Panel: Theories of Knowledge and Epistemology)
อาจารย์ ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ 
9 พ.ย. 56
คําบุพบท 'กับ' และคําบุพบท 'ด้วย' : การแก่งแย่งหน้าที่ทางไวยากรณ์
อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์
16 พ.ย. 56
ความสําคัญของวันลอยกระทง 
รศ.สุกัญญา สุจฉายา
23 พ.ย. 56
วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) 
อ.ไมเคิล แคร็บทรี 
30 พ.ย. 56
วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 
อ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล 
7 ธ.ค. 56
คําบอกเวลาในภาษาไทถิ่นเหนือ 
อ.ดร.มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์
14 ธ.ค. 56
คําว่าด้วยในภาษาไทยการศึกษาเชิงประวัติ 
นายนพรัตน์ เสน่ห์ 
21 ธ.ค. 56
วันสําคัญของวันคริสต์มาส 
ผศ.ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย
28 ธ.ค. 56
การเฉลิมฉลองวันใหม่
อ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
731740