โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2552

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  สาขาสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ คปก. เรื่อง “อิทธิปาฏิหาริย์กับการสร้างเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์: ขนบนิยมและพลวัตในประวัติพระเกจิอาจารย์ในสังคมไทย” ศ.ดร.  ศิราพร ณ ถลาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2552 2555