B06.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2554

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
พระราชนิพนธ์บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา:พระอัจฉริยภาพด้านวรรณคดีการแสดงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รศ.ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต     
ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
โครงการรำลึก 100 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ต.ค. 53 1 ก.ย. 55
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
เรื่องการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รศ. สุกัญญา  สุจฉายา สกว. พ.ย.-53 เม.ย.-55
โครงการ "การศึกษาสถานภาพการคุ้มครองและการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติชีวภาพในประเทศไทย รศ สุกัญญา  สุจฉายา           นักวิจัยร่วม) ผู้วิจัยร่วมอื่นๆ  5 คน 
1)ดร.ธนิต ชังถาวร 
2)นส.วัชริน  มีรอด
3)ดร.อุษา กลิ่นหอม
4)นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
5)นส.ปริญญาภรณ์ เต็งประเสริฐ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1 ก.ย. 54 11 ก.ค. 55
โครงการศึกษาการจัดทำข้อมูลที่ใช้เป็นเนื้อหาในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสาระบันเทิงรายการ “วรรคทอง”  อ.ดร. อ.ดร.น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล
อ.ดร.ปรมินท์ จารุวร
อ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
อ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
อ.ชัยรัตน์ พลมุข
ราชบัณฑิตยสถาน ก.ย.-54 พ.ค.-55
โครงการนำร่องการรวบรวม ปริวรรต และศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์อานิสงส์ที่เก็บรักษาในหอสมุดแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี อ.ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 1 ม.ค. 54 31 ธ.ค. 54
โครงการวิจัยเรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพัฒนาการความรู้เรื่องมหายานในประเทศไทย อ.ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล โครงการวิจัยเพื่อรำลึก 100 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2554 2557

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
732955