B03.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2555

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการอัตลักษณ์อาเซียนจากมุมมองทางวัฒนธรรม อ.ดร. ใกล้รุ่ง อามระดิษ สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 14 ส.ค. 55 14 ส.ค. 56
นิราศสุพรรณ : ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของสุนทรภู่ในการแต่งโคลงสี่สุภาพ รศ.ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต   ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 2555 2556
โครงการผลิตบทความวิจัย เรื่อง ควาวมสัมพันธ์เชิงประวัติระหว่างคำบอกผู้ร่วม "กับ" กับคำบอกเครื่องมือ "ด้วย" มุมมองแบบลักษณ์ภาษาเชิงประวัติ อ.ดร. วิภาส โพธิแพทย์ โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 1 ต.ค. 54 31 มี.ค. 56
คติชนสร้างสรรค์": พลวัตและการนำคติชนไปใช้ในสังคมไทยปัจจุบัน  ศ.ดร. ศิราพร ณ ถลาง และผู้ร่วมวิจัย
ปีที่ 1 จำนวนนักวิจัยในโครงการ 10 คน
ปีที่ 2 เพิ่มนิสิตปริญญาเอกอีก 4 คน
รวมเป็น 14 คน
*งานวิจัยศูนย์คติชน อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย นับที่ภาควิชา
งบประมาณปีละ 2,000,000.00 บาท x 3 ปี รวม 6 ล้านบาทถ้วน
1.ศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง
2.รศ.สุกัญญา สุจฉายา
3.ผศ.ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข
4.ผศ.ดร.ปรมินท์ จารุวร
5.ผศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร 
โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.  ต.ค.-54 ก.ย.-57
โครงการจัดทำบรรณนิทัศน์การสื่อสารโทรคมนาคมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รศ.ดร. สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา โครงการวิจัยเพื่อรำลึก 100 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต.ค.-54 ก.ย.-55
โครงการวิจัยและเผยแพร่บทความวิจัยเรื่อง "สมเด็จพระปิยมหาราชกับไทยศึกษานานาชาติ รศ.ดร. สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา โครงการวิจัยเพื่อรำลึก 100 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต.ค.-54 ก.ย.-55

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
732969