B06.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2560

 

ชื่อทุน / โครงการ คำนำหน้า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาของโครงการ
2202267 Background to Amerucan Literature (ภูมิหลังของวรรณคดีอเมริกัน) อ.ดร. จิตติมา พฤฒิพฤกษ์ ส.ค - ธ.ค.59

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
800872