โครงการวิจัยของภาควิชาศิลปการละครที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2557

โครงการวิจัยของภาควิชาศิลปการละครที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2557

 

โครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย งบประมาณตลอดโครงการ แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการจัดทำละครจากพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง "แต่บ แตบ ตะแล้บ แตบ แตบ" ภาควิชาศิลปการละคร  492,920.00 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 เม.ย.-58
โครงการจัดพิมพ์บทละคร ชุด "ละครอักษรฯ หกสิบพรรษา" ภาควิชาศิลปการละคร  507,080.00 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 เม.ย.-58