โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2553

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
A Corpus Sylisitc Study of Jane Austen's Novels ผศ.ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ สกว. 1 มิ.ย. 53 1 พ.ค. 55
จุดร่วมแห่งคอมพิวเตอร์ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ: กรณีศึกษาการวิเคราะห์นวนิยายอังกฤษศตวรรษที่ 19 จากมุมมองภาษาศาสตร์คลังข้อมูล ผศ.ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ สกว. 15 มิ.ย. 53 14 มิ.ย. 55