โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2554

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
นโยบายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ รศ.ดร. ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ NRU 1 มี.ค. 54 30 ก.ย. 56
การเรียนภาษาเพื่อความมั่นคงทางสังคม รศ.ดร. ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ (หลัก)
มีผู้วิจัยร่วมอีก 7 คน
1. ผศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
2.อ.ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล
3.อ.ดร.ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย
4.ผศ.ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย
5.อ.ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ
6.รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
ปีที่ 1 - 1,440,000 บาท
ปีที่ 2 - 700,000 บาท
2555 2556