โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2555

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการการพัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานภาคธุรกิจ รศ.ดร.  ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ (หลัก)
มีผู้วิจัยร่วมอีก 7 คน
1. ผศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
2 .อ.ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล
3. อ.ดร.ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย
4. ผศ.ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย
5. ผศ.ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ
6. รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส             
7. รศ.ดร.กนกวรรณ  เลาหบูรณะกิจ คะตะกิ 
การจัดสรรงบประมาณรับทุนเสริมศักยภาพการวิจัย (โครงการวิจัยเชิงลึก) ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ คลัสเตอร์ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Securities Cluster) 14 ส.ค. 55 14 ส.ค. 56
การเรียนการสอนภาษาเพื่อความมั่นคงในสังคมไทย รศ.ดร. ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ อุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการ-การอุดมศึกษา 2555 2556
โครงการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนภาษา รศ. ปรีมา มัลลิกะมาส โครงการในแผนพัฒนาวิชาการ(จุฬาฯ 100 ปี) ต.ค.-54 ก.ย.-55