B01.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2556

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
การสำรวจความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนทำงานภาครัฐและภาคธุรกิจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รศ.ดร. ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 29 ธ.ค. 55  
การศึกษาเปรียบต่างวัจนลีลาการเขียนเรียงความเชิงโต้แย้งภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยกับของผู้เรียนที่เป็นเจ้าของภาษา ผศ.ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3-มิ.ย.-56 2-มิ.ย.-58
วัจนลีลาการเขียนเรียงความเชิงโต้แย้งภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยกับของผู้เรียนที่เป็นเจ้าของภาษา : การศึกษาเปรียบต่างตามแนวภาษาศาสตร์คลังข้อมูล ผศ.ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2556 2557

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
733005