B03.jpg

อาศรมวิจัย ประจำปี 2557

อาศรมวิจัย ประจำปี 2557 

วันที่ หัวข้อการเสวนา วิทยากร ผู้ดำเนินรายการ
21 ต.ค. 56 อุปสรรค ความท้าทาย และกลยุทธ์ในการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1.อ.ดร.ทรงพันธ์  เจิมประยงค์ 
2.อ.ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ  
3.Dr.Paul Kratoska 
รศ.ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์
22 ต.ค. 56 อุปสรรค ความท้าทาย และกลยุทธ์ในการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Dr. Paul Kratoska รศ.ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์
6 ก.พ. 57 เกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ รศ.ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์
3 เม.ย. 57  การจัดการวารสารทางวิชาการ  ด้วยระบบ  Open Journal System อาจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ รศ.ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์
20 พ.ค. 57 ทำอย่างไรจึงจะพัฒนาวารสารวิชาการให้อยู่ในฐาน SCOPUS คุณสมพร  มณีประสพสุข รศ.ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์
4 ก.ย. 57 แนวทางการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 1. รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ 
2. อ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
รศ.ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
910359